Gemeente Sint-Oedenrode


OPENBARE BESLUITENLIJST B&W VERGADERING D.D. 25 maart 2008 PAGINA 1

Nr. Afdeling Onderwerp Voorstel Besluit Samenvatting Aanwezig:
Burgemeester P.M. Maas
Wethouder H.W.M.A. van den Berk ­ van de Laar,
Wethouder J.C.M. Hendriks ­ van
Kemenade,
Gemeentesecretaris J.W.F. Compagne

Afwezig mkg:
Wethouder R.A. Dekkers

1. Best.secr Openbare- en niet openbare Besluitenlijst Goedkeuring Akkoord. B&W-vergadering d.d. 18 maart 2008
2. BEZ-BC Monitoring bestuurlijke planning: januari Voor kennisgeving aannemen. Akkoord. t/m april 2008.

3. OSZ-FIN Vaststelling financiële verordening De raad een nieuw vast te stellen financiële verordening Akkoord. gemeente Sint-Oedenrode ex art. 212 ex art. 212 Gemeentewet voorleggen. Gemeentewet.

4. PBZ-BB ReGeo-onderzoek samenwerking WOZ 1. akkoord gaan met de offerte-aanvraag, die conform Akkoord. en/of belastingen. het interne inkoopbeleid (Sint-Michielsgestel) zal worden neergelegd bij drie bureaus, te weten BMC-groep, Thorbecke en Kafi Advies; 2. voor deze opdracht de projectleider van de projectgroep WOZ, werkzaam bij de gemeente Sint- Michielsgestel, voor de bureaus het eerste aanspreekpunt laten zijn en daarmee ook de inkoopvoorwaarden van de gemeente Sint-Michielsgestel op deze opdracht van toepassing te laten zijn; 3. instemmen om de kosten mee te nemen in de 1e Berap. De geschatte kosten komen op circa 47.000,-- wat neerkomt op circa 7.000,-- per gemeente.
5. PBZ-BW Planschadeclaims in relatie tot 1. de ingediende planschadeclaims ter beoordeling Akkoord. woningbouw Past. Hackenstraat. voorleggen aan SAOZ; 2. de betrokken projectontwikkelaars van de ingediende claims op de hoogte stellen.
6. PBZ-BW Bouw van een bedrijfswoning aan de Geen medewerking verlenen aan principe-verzoek. Akkoord. Vresselse Akkers 3A.

7. PBZ-BW Vrijstelling ex art. 17 WRO Ollandseweg Tijdelijke vrijstelling verlenen voor een periode van een Tijdelijke vrijstelling verlenen voor een 177. half jaar. periode van 2 jaar, met controle moment na een half jaar.
8. PBZ-BW Bestemmingsplanwijziging ex art. 11 Een ontwerpbeschikking tbv een Akkoord. WRO Lieshoutsedijk 9A bestemmingsplanwijziging voor het wijzigen van een bouwblok ex art. 11 WRO voor een periode van 6 weken

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W VERGADERING D.D. 25 maart 2008 PAGINA 2

Nr. Afdeling Onderwerp Voorstel Besluit Samenvatting ter inzage leggen.
9. PBZ-BW Verzoek tot uitbreiding van een In principe medewerking verlenen aan verzoek. Akkoord. minicamping aan de Vresselse Akkers 7 (uitbreiding plaatsen).

10. PBZ-BW Jaarrekening 2007 Lokaal Ter kennisname aanbieden aan de raad. Akkoord. Volkshuisvestingsfonds.

11. PBZ-BW Streepenstraat, naast nr 61/principe- Geen medewerking verlenen aan principe-verzoek. Akkoord. verzoek bouwen woning(en).

12. PBZ-BW Vrijstelling ex art. 17 WRO tbv tijdelijk Tijdelijke vrijstelling verlenen voor een periode van 2 jaar. Akkoord tijdelijke vrijstelling verlenen P&R-terrein op initiatief van het platform voor de periode van 3 jaar. Wegwijs A2.

13. PBZ-WIZ Evaluatie en nieuwe aanpak Reintegratie 1. Instemmen met de aangepaste informatienota aan de Akkoord. en activering. raad en deze in april ter kennisnemen voorleggen.
14. SLZ-IG Aanbesteding werkzaamheden 1. de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek Akkoord. parkeerroute Deken van Erpstraat. 2008-01 gunnen aan Jan van den Boomen BV uit Liempde voor een bedrag van 292.500,-- excl. BTW; 2. een bedrag van 30.000,-- uit het krediet parkeerroute Deken van Erpstraat reserveren voor onvoorzien.