Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 25 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 maart 2008. Toelichting: Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies: Instemmen met de besluitenlijst. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Verkeersbesluit ten behoeve van het invoeren van een voorrangsregeling op de Burg. des Tombeweg. Toelichting: Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Burg. des Tombeweg is de rijbaan geasfalteerd. Dit heeft geresulteerd in een hogere gemiddelde snelheid van de passerende voertuigen. Omdat de snelheden ook voorafgaand aan de werkzaamheden al aan de hoge kant waren, zijn snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Deze bestaan enerzijds uit een plateau ter hoogte van de kruising met de Leo Dongelmanstraat en anderzijds uit een tweetal 'chicanes'. Vanwege met name de verkeersintensiteit en in mindere mate het feit dat het een 50-km weg betreft is het wenselijk een voorrangsregeling in te voeren ter hoogte van de chicanes. Omdat dit een wijziging in de voorrang is ten opzichte van de oude situatie is een verkeersbesluit noodzakelijk. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt het verkeersbesluit met betrekking tot het invoeren van een voorrangsregeling op de Burg. des Tombeweg te nemen en te accorderen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Besluit 2e punt voorrangsrichting omdraaien (zie opmerking D. Kok).
3. Verzoek om ontheffing voor het exploiteren van een boerencamping in de periode 1 april tot 30 oktober 2008 op het perceel De Horn 6 te Baambrugge. Toelichting: De beheerder van de boerencamping in De Horn in Baambrugge heeft een verzoek ingediend om verlenging van de ontheffing voor de exploitatie van de camping. Tevens geeft de beheerder in het verzoek aan dat de doelstelling is om 15 kampeermiddelen te plaatsen. Ingevolge artikel 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd. Ingevolge het 3e lid kan het college ontheffing verlenen. Ambtelijk advies: Ontheffing verlenen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. In samenvattende toelichting vermelden dat ontheffing om 10 en niet 15 gaat.
4. Aangepast woningbouwprogramma Abcoude-Zuid na raad 13 maart 2008. Toelichting: Op 13 maart 2008 is het woningbouwprogramma Abcoude-Zuid in de raad behandeld. De VVD heeft een amendement ingediend (lager totaal aantal woningen, minder sociale woningen en iets meer hoger segment). PvdA heeft een sub-amendement ingediend, met het VVD-amendement als basis, maar met behoud van 60 woningen in de sociale sfeer. Dat subamendement is aangenomen, samengevat: totaal 191 woningen, 40 sociale huur, 20 MGE-koop, 98 vrije sector en 33 vrije kavels. In de toelichting is de uitgewerkte tabel opgenomen. De raad heeft een klein onderdeel van het raadsvoorstel aangenomen. Ambtelijk advies: Instemmen met bijgevoegd aangepast woningbouwprogramma Abcoude-Zuid. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
---


5. Mandaat handhaving Activiteitenbesluit. Toelichting:
-De directeur van de Milieudienst Noord-West Utrecht te mandateren om bij overtredingen op grond van het Activiteitenbesluit lasten onder dwangsom op te leggen en de daartoe benodigde procedures te doorlopen;
-dit mandaat voor onbepaalde tijd te verlenen;
-in te stemmen met de wijze van vaststellen van de te hanteren termijnbedragen, en het maximum vast te stellen op 75.000;
-de wettelijke grondslag aanpassen voor het mandaat voor handhaving bij het in werking zijn van een inrichting zonder geldige vergunning of melding. Ambtelijk advies: De directeur van de milieudienst mandaat verlenen om dwangsommen op te leggen voor overtreding van de milieuregels in het nieuwe Activiteitenbesluit. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
6. Aanvullende eisen van ProRail bij overdracht van strook grond van oude spoorwegtrace van ProRail aan de gemeente, t.b.v. de aanleg van een recreatief fietspad van nieuwe stationslocatie naar oude stationslocatie. Toelichting: Hoewel de grondoverdracht in de projectovereenkomst voldoende is vastgelegd stelt ProRail nu aanvullende voorwaarden, die de projectovereenkomst ruimschoots overstijgen en voor de gemeente substantiële additionele kosten veroorzaken. Ambtelijk advies: Namens het college bijgaande brief sturen en bij onvoldoende beantwoording arbitrage overwegen bij het Nederlands Arbitrage Instituut. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Voordat brief verstuurd wordt moet er eerst op bestuurlijk niveau een gesprek door de burgemeester gevoerd zijn.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Principeverzoek bouw twee woningen Molenwetering. (Aangehouden 18-3 j.l.) Toelichting: Enige jaren geleden heeft de bewoner van Ds. Bleekerhof 45 het verzoek ingediend voor het bouwen van enkele woningen op het onbebouwde land achter zijn woning. Dit verzoek dat dateert uit de periode vóór de ontwikkeling van de wijk Meerlanden. Abusievelijk is een verzoek om opname in het bestemmingsplan woongebied Abcoude niet uitgevoerd. Inmiddels is voldoende informatie beschikbaar om over de geluidsbelasting als gevolg van de A2 een uitspraak te doen. volgens de Milieudienst is het op basis van de vernieuwde A2 met voorzieningen (verhoogd scherm, dubbel ZOAB, etc.) mogelijk medewerking te verlenen aan het realisren van twee woningen. Ambtelijk advies:
1. Principemedewerking verlenen en per brief bekend maken aan de aanvrager.
2. Voorwaarden vaststellen voor ontwikkeling van de locatie. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Conceptbrief ter besluitvorming aan B&W voorleggen.
2. Verwijdering openbare telefooncel te Baambrugge. Toelichting: KPN schrijft dat er jaarlijks een onderzoek plaatsvindt naar het gebruik van openbare telefooncellen. Veranderd belgedrag, gebruik van mobiele telefoons en de snelle maatschappelijke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het alsmaar afnemende gebruik van telefooncellen. I.v.m. de kosten moet de telefooncel Kleiweg te Baambrugge worden opgeheven. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt om KPN een brief te sturen waarin staat dat de gemeente Abcoude kennis wil nemen van het onderzoek over het gebruik van de 2 openbare telefooncellen in de gemeente. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. In principe akkoord. Portefeuillehouder wordt nader geïnformeerd over belfrequentie per dag.
---


3. Voorstel tot wijziging locatie tijdelijke baggerdepot. Toelichting: Naar aanleiding van reacties van de op 20 februari 2008 gehouden informatieavond over de aanleg van een tijdelijk baggerdepot wordt voorgesteld om de locatie van het tijdelijke baggerdepot te wijzigen. Ambtelijk advies: In te stemmen met de gewijzigde locatie voor de tijdelijke baggeropslag. Te weten het terrein ten zuiden van de zandleiding tussen de Burg. Dedelstraat en de Winkeldijk. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Verzoek planschadevergoeding Vennicxstraat 30, 32, 40 en Kortenhorststraat 1 te Abcoude. Toelichting: De eigenaren van drie woningen aan de Vennicxstraat en een aan de Kortenhorststraat te Abcoude hebben een verzoek gedaan om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De genoemde woningen zouden in waarde zijn gedaald ten gevolge van de vrijstelling die is verleend voor de bouw van woningen in het plan Nellestein. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de Stichting Advies Onroerende Zaken aan te wijzen als adviseur als bedoeld in artikel 5 van de Procedureregeling planschadevergoeding 2005. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
5. Verzoek tot gebruikswijziging van Hoogstraat 1A ten behoeve van een ijssalon. Toelichting: De indiener wil in het pandje Hoogstraat 1A een ijssalon vestigen. Dit gebruik wordt in het bestemmingsplan gedefinieerd als lichte horeca (detailhandelverwant) en is strijdig met de geldende bestemming. Het pand is klein en heeft een beperkte bruikbaarheid. Gegeven het feit dat lichte horeca in deze vorm een kwalitatief waardevolle aanvulling is op het (toeristisch) winkelaanbod en nagenoeg geen overlast geeft wordt geadviseerd medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure. Ambtelijk advies: Instemmen met het voeren van een vrijstellingsprocedure volgens artikel 19 lid 3 voor genoemde gebruikswijziging. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
6. Aanvraag reguliere bouwvergunning oprichten 3 woongebouwen Nieuwe Amsterdamseweg. Ambtelijk advies: Verlenen van vrijstelling ex art. 19 lid 2 op het huidige bestemmingsplan Abcoude Noord IV vooruitlopend op het toekomstig bestemmingsplan Meerbad 2007. Verlenen van bouwvergunning voor het oprichten van 3 appartementsgebouwen (A, B en C). B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Zie opmerkingen burgemeester.

PORTEFEUILLE: wethouder C.N. Veldhuijzen van Zanten


1. Project herhuisvesting Tumult. Toelichting: Op 31 januari 2008 is door de raad ingestemd met het voorstel "Inrichting Projectorganisatie". Een van de onderwerpen hierbij was de uitvoering van het project Herhuisvesting Tumult. In het voorstel is aan de raad verzocht een bedrag ter hoogte van 15.000 beschikbaar te stellen voor het project Herhuisvesting Tumult. Imiddels is aan de SegmentGroep een verzoek gedaan om een offerte te overleggen. De uitkomst van dit traject zal in september/oktober aan de raad worden voorgelegd. Ambtelijk advies: In te stemmen met bijgaande offerte van de Segmentgroep ter voorbereiding van de Herhuisvesting van Tumult. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.


---

PORTEFEUILLE: wethouder J. Vonk-Vedder


1. Subsidieaanvraag ZOA Vluchtelingenzorg. Toelichting: Op 4 februari is van ZOA Vluchtelingenzorg een verzoek binnengekomen voor een financiële bijdrage, aansluitend op de nationale collecteweek (31 maart ­ 5 april). Men vraagt de gemeente de lokale opbrengst te verdubbelen of anders een aanvullende subsidie te verstrekken. Bij herijking van het subsidiebeleid is als kader gesteld, dat alleen activiteiten die (voornamelijk) op de gemeente Abcoude zijn gericht voor subsidie in aanmerking komen. Daarvan is in dit geval geen sprake, derhalve het verzoek afwijzen. Ambtelijk advies: Het verzoek van ZOA afwijzen, omdat de activiteit niet (voornamelijk) is gericht op de gemeente Abcoude. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Aanvraag bijdrage Stichting Kico. Toelichting: Als landelijk werkende organisatie komt Stichting Kico niet in aanmerking voor de lokale subsidies, omdat de activiteiten niet voornamelijk op de gemeente Abcoude zijn gericht. Naast Stichting Kico zijn veel andere organisaties op een vergelijkbare manier actief. Toekenning van een bijdrage kan leiden tot precedentwerking naar andere organisaties. Hiernaast kan de deelname op verschillende manieren worden gefinancierd. Het verzoek derhalve afwijzen. Ambtelijk advies: Het verzoek van Stichting Kico afwijzen, omdat: (1) de activiteit niet (voornamelijk) is gericht op de gemeente Abcoude; (2) financiering van deze activiteit kan leiden tot precedentwerking. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 1 april 2008. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 25 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Verzoek om vergunning voor het innemen van standplaats met de MEE infobus voor het geven van informatie of advies aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en chronische zieken rond wonen, werken, opvoeding, onderwijs, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, juridische zaken, aangepaste voorzieningen, cursussen en levensvragen op de vierde woensdag van iedere maand op 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 sept., 22 okt., 26 nov.en 24 dec. 2008 op het Dr. van Doornplein te Abcoude. Toelichting: De organisatie MEE Utrecht, Gooi en Vecht heeft een verzoek ingediend om vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening met een informatiebus op het Dr. van Doornplein te Abcoude op de vierde woensdag van iedere maand vanaf 1 april tot einde van het jaar 2008. Ambtelijk advies: Vergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 14-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Tijdelijke verkeersmaatregel Heinkuitenbrug. Toelichting: Op 4 april 2008 worden er werkzaamheden verricht aan de Heinkuitenbrug. Een grote hijskraan zal de bovenbouw van de brug aftillen en een nieuwe bovenbouw plaatsen. Het is voor de veiligheid gewenst een tijdelijke verkeersmaatregel in te stellen voor al het verkeer, inclusief voetgangers op 4 april 2008 (en o.v.b. 5 april 2008, als de werkzaamheden uitlopen) van 9.00 tot 15.00 uur. Ambtelijk advies: Een tijdelijke verkeersmaatregel (afsluiting) instellen aan de Brugstraat en de Heinkuitenstraat te Abcoude op vrijdag 4 april 2008 (en o.v.b. 5 april 2008, als de werkzaamheden uitlopen) van 9.00 tot 15.00 uur. Mandaatbesluit d.d. 19-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Aanvraag sloopvergunning voor de sloop van een opslag van drijfmest, perceel Winkeldijk 15 te Abcoude. Toelichting: Op 29-2-2008 is onder nummer 0513 een sloopvergunning aangevraagd voor het slopen c.q. verwijderen van een betonnen opslag van drijfmest bij het agrarisch bedrijf aan de Winkeldijk 15 te Abcoude. Het is een geheel betonnen object. De sloopvergunning wordt verleend onder voorwaarden, betrekking hebbende op de veiligheid. Ambtelijk advies: Sloopvergunning verlenen onder bijgaande voorwaarden. Mandaatbesluit d.d. 18-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen tuinberging en erfafscheiding, Kerkstraat 31, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen onder de voorwaarde dat het advies van de monumentencommissie wordt opgevolgd. Mandaatbesluit d.d. 20-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
---


3. Aanvraag lichte bouwvergunning tijdelijk plaatsen wmo-unit voor een periode van vijf jaar, Achter de Kerken 167, Abcoude. Ambtelijk advies: Tijdelijke bouwvergunning verlenen ex artikel 45 Woningwet onder de voorwaarde dat de unit in een donkere kleur wordt uitgevoerd, liefst geen red cedar. Mandaatbesluit d.d. 20-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Kapvergunningaanvraag 2 berken aan Oldenhoff 3 te Abcoude. Toelichting: Op 22 februari 2008 is een verzoek om vergunning binnengekomen voor het kappen van 2 berken aan Oldenhoff 3 te Abcoude. De bomen zijn te groot voor de standplaats en kunnen gevaar opleveren bij storm. De gemeentelijke bomendeskundige heeft positief geadviseerd. Er zijn geen weigeringsgronden (art. 4. 3. 3.a. APV) waardoor de kapvergunning kan worden verleend. Na publicatie in de VAR van 28 februari 2008 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de kapvergunning te verlenen. Mandaatbesluit d.d. 19-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
5. Kapvergunningaanvraag 2 essen en 1 esdoorn aan Gein Noord 37 te Abcoude. Toelichting: Op 18 februari 2008 is een verzoek om vergunning binnengekomen voor het kappen van 2 essen en 1 esdoorn aan Gein Noord 37 te Abcoude. De bomen zijn te hoog en nemen teveel licht weg. Na de voorgenomen aanbouw zullen de bomen te dicht op het huis staan. De gemeentelijke bodemdeskundige heeft positief geadviseerd. Er zijn geen weigeringsgronden (art. 4. 3. 3a APV) waardoor de kapvergunning kan worden verleend. Na publicatie in de VAR van 28 februari 2008 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de kapvergunning te verlenen. Mandaatbesluit d.d. 19-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.


---