Ingezonden persbericht


Persuitnodiging
Leeuwarden, 21 maart 2008

64 Gemeenten ondertekenen het Energieakkoord Noord-Nederland

Op dinsdag 25 maart ondertekenen 64 gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe het Energieakkoord Noord-Nederland. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de statenzaal van het Friese Provinciehuis in Leeuwarden. De gemeenten committeren zich zo aan de stevige ambitie om als noordelijke provincies dé energieregio van Nederland en Noordwest-Europa te zijn. Dit moment van ondertekening markeert dat het Rijk, de provincies en de gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan om de stevige klimaat- en energiedoelstellingen in de praktijk tot uitvoering te brengen.

Op 8 oktober 2007 werd het Energieakkoord Noord-Nederland ondertekend door de drie noordelijke provincies, Noord-Holland en de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. In dit akkoord zijn concrete doelen opgenomen over energiebesparing en duurzaamheid in de Noordelijke provincies. Veel van deze doelen, verdeeld over vijf thema's, moeten op gemeentelijk niveau worden gerealiseerd. De vijf thema's in het akkoord zijn energiebesparing in de gebouwde omgeving, duurzame energie, biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit, schoonfossiele energie, en als vijfde kennis en innovatie.

Het Energieakkoord in de praktijk
In de dagelijkse praktijk laten uiteenlopende projecten in Noord-Nederland zien dat er al forse energiebesparingen mogelijk zijn met de huidige (vaak recent ontwikkelde) technieken. Onderzoek en innovatie worden in de noordelijke regio gestimuleerd, net als de daadwerkelijke toepassing van nieuwe mogelijkheden. Al deze Noord-Nederlandse initiatieven krijgen een extra impuls door de ondertekening van het Energieakkoord door de gemeenten.

De energie- en duurzaamheidsvraagstukken van gemeenten zijn vaak vergelijkbaar, de toepasbaarheid van oplossingen is vaak breed. Onder de vlag van het Energieakkoord wordt de uitwisseling van kennis en van ervaring tussen de gemeenten gestimuleerd. Dat komt nadrukkelijk aan de orde tijdens de ondertekeningsbijeenkomst.

De ondertekeningsbijeenkomst
De ondertekeningsbijeenkomst op 25 maart begint om 15:00 uur in de statenzaal van het Friese Provinciehuis. Het welkomstwoord van dhr. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter van SNN, wordt gevolgd door twee sprekers. De Leeuwarder wethouder mw.Y.M. Bleize zoomt in op praktijk van gemeentelijke samenwerking voor het Energieakkoord en op de mogelijkheden van energie en duurzaamheid in een stedelijke omgeving. Daarna spreekt wethouder dhr. F.H. Wiersma van Zuidhorn over de totstandkoming van het kersverse Klimaat- en Energieplan van de gemeente Zuidhorn en illustreert dat met de initiatieven die deze plattelandsgemeente neemt. Dhr. B. Kievits, kwartiermaker van het Nationale Energiebesparingsplan 'Meer met Minder' vertelt op welke wijze 'Meer met minder' en de gemeenten elkaar kunnen versterken.

De formele ondertekening wordt feestelijk omlijst. De gemeenten committeren zich zichtbaar aan het Energieakkoord Noord-Nederland. De bijeenkomst eindigt om 16.45 uur, waarna geborreld kan worden.

Wanneer u komt, wilt u zich vooraf aanmelden op bestuur@snn.eu? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
SNN, Renate den Heijer, 058-292 5447,
SNN, alleen op 25 en 26 maart: Teatske Rienks, 058-292 57 35


---- --