Ingezonden persbericht- Persbericht -
25 maart 2008

64 Gemeenten ondertekenen het Energieakkoord Noord-Nederland

Vanmiddag ondertekenen 64 gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe het Energieakkoord Noord-Nederland tijdens een feestelijke bijeenkomst in de statenzaal van het Fries Provinciehuis te Leeuwarden. De gemeenten committeren zich aan de stevige ambitie om als noorden dé energieregio van Nederland en Noordwest-Europa te zijn. Dat is bovenop de Nederlandse inzet om op Europese schaal koploper te zijn op het gebied van CO2-afvang, -transport en -opslag.

Op 8 oktober 2007 ondertekenden de drie noordelijke provincies, Noord-Holland en de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het Energieakkoord Noord-Nederland. In dit akkoord zijn concrete doelen opgenomen over energiebesparing en duurzaamheid. Veel van deze doelen, verdeeld over vijf thema's, moeten op gemeentelijk niveau worden gerealiseerd. De vijf thema's zijn energiebesparing in de gebouwde omgeving, duurzame energie, biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit, schoonfossiele energie en kennis en innovatie. De ondertekening van het Energieakkoord door de gemeenten markeert dat Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan om de stevige klimaat- en energiedoelstellingen in de praktijk tot uitvoering te brengen. De initiatiefnemers hopen dat uiteindelijk alle noordelijke gemeenten het akkoord onderschrijven, omdat het akkoord concrete doelen en handvatten biedt om werk te maken van slagvaardig energiebeleid.

Het Energieakkoord in de praktijk
In de dagelijkse praktijk laten uiteenlopende projecten in Noord-Nederland zien dat forse energiebesparingen te realiseren zijn met de huidige technieken. Door onderzoek en innovatie te stimuleren worden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld. (zie bijgaande factsheet met voorbeelden). Al deze Noord-Nederlandse initiatieven krijgen een extra impuls door de ondertekening van het Energieakkoord door gemeenten. Samen dragen ze bij aan én energiebesparing én een groeiende energiegerelateerde werkgelegenheid én dito kennisinfrastructuur in Noord-Nederland. Onder de vlag van het energieakkoord wordt de uitwisseling van kennis en ervaring nadrukkelijk gestimuleerd. De energie- en duurzaamheidsvraagstukken van gemeenten en provincies zijn vaak vergelijkbaar, de toepasbaarheid van oplossingen is vaak breed. Door gebruik te maken van kennis en ervaring wordt tijd en geld bespaart. Door samenwerking kunnen nieuwe projecten op het meest geëigende schaalniveau worden uitgevoerd.

De ondertekeningsbijeenkomst
De ondertekeningsbijeenkomst op 25 maart begint om 15:00 in de statenzaal van het Friese Provinciehuis. Het welkomstwoord van dhr. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter van SNN, wordt gevolgd door twee sprekers, de Leeuwarder wethouder mw.Y.M. Bleize over energie en duurzaamheid in een stedelijke gemeente en daarna wethouder dhr. F.H. Wiersma van Zuidhorn over het Energieakkoord en een plattelandsgemeente. Dhr. B. Kievits, kwartiermaker van het Nationale Energiebesparingsplan 'Meer met Minder' vertelt op welke wijze 'Meer met minder' en de gemeenten elkaar kunnen versterken.

De formele ondertekening wordt feestelijk omlijst. De gemeenten committeren zich zichtbaar aan het Energieakkoord Noord-Nederland. De bijeenkomst eindigt om 16.45 uur.

Bij de bijeenkomst is een uitgebreide persmap beschikbaar. Delen van die informatie is ook te downloaden van de website www.snnonline.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teatske Rienks, Provincie Fryslân, 058-292 57 35.

Bijlagen bij dit persbericht:

- Overzicht beschikbare bestuurders voor interviews over ondertekening energieakkoord
- 3 Factsheets met voorbeelden van concrete initiatieven in de drie noordelijke provincies


- Einde persbericht -

Interviewaanbod

De gemeenten en provincies informeren de pers graag over hun inzet voor het Energieakkoord Noord-Nederland. Daarom ontvangt u hierbij een lijstje met drie wethouders en drie gedeputeerden die u kunt interviewen over de manier waarop de gemeenten en provincies (samen-)werken aan de realisatie van het Energieakkoord Noord-Nederland. Zij hebben allen het Energieakkoord in portefeuille.

Wethouders:
Friesland: Mw. Y. Bleize, wethouder gemeente Leeuwarden, 058. 233 2309

Groningen: Dhr. F.H. Wiersma, wethouder gemeente Zuidhorn, 0594. 508 888

Drenthe: Dhr. Braam, wethouder gemeente Coevorden, (0524) 59 85 98

Provincies
Mw. A. Andriesen, gedeputeerde provincie Fryslân, 058. 2925 925

Dhr. R. Slager, gedeputeerde provincie Groningen, 050 - 316 49 11

Mw. T. Klip-Martin, gedeputeerde provincie Drenthe, (0592) 36 55 55


---- --
Factsheet

Gemeenten in de provincie Groningen werken aan het Energieakkoord Noord-Nederland

Winsum

In Winsum wordt gewerkt aan het verplaatsen van een warmte krachtkoppelinginstallatie op biogas van de boerderij Vermue ten zuiden van Winsum, naar het 1800 meter noordelijker nabij het zwembad, en de aanleg van een warmtenet voor ondermeer het zwembad, het gemeentehuis, een bejaardentehuis en de Rabobank. Het interessante van dit project is, dat enerzijds energie uit mest wordt verkregen maar dat anderzijds nu ook de warmte van de warmte krachtkoppeling wordt benut. Dit is vrijwel nooit het geval bij de productie van groene stroom uit mestvergisting.

Zuidhorn

Een ander voorbeeldproject is Greenpoint Solutions in Zuidhorn. Dit bedrijf ontwikkelt en verkoopt groot-keukensystemen voor efficiënte en schone inzameling van vergistbaar keukenafval. Hiervan wordt op een centrale plaats weer groene stroom gemaakt. Via een aanvraag van een innovatiegerichte loonkostensubsidie, die de provincie Groningen heeft

gehonoreerd, kan Greenpoint nu zijn vleugels uitslaan met een efficiëntere bedrijfsvoering in horeca / zorginstellingen en met meer productie van groene stroom.

Haren

Bij de zorgboerderij de Mikkelhorst wordt met ondersteuning vanuit de provincie een programma rond een houtsnipper-kachel opgezet, waardoor afval uit landschaps- en plantsoenbeheer nuttig wordt gebruikt, CO²-emissies worden vermeden, zorgklanten kennis maken met groene energie, wordt bespaard op de energiekosten en een kas wordt verwarmd met bio-energie zodat door de zorgklanten het hele jaar door tuinbouwproducten kunnen telen.

Wirdum

De stichting Waddengroep heeft een project opgezet waarbij zij MKB-ondernemers willen stimuleren om energie te besparen en over te stappen op duurzame energie. Ze zijn begonnen met een koplopersgroep, waarvan acht Groningse bedrijven. Eén daarvan, de Groningse Landwijnboerderij Venhuizen in Wirdum, gebruikt inmiddels een kleine windmolen en een houtgestookte installatie voor de energievoorziening. Ongeveer 30 ondernemers hebben plannen om in het komende jaar te investeren in duurzame energie.

Groningen

Ten Kate, een producent van dierlijke vetten en eiwitten: Dit bedrijf heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de upgrading van hun productiemethodieken en daarbij ook onderzocht of dierlijke olie en vetten afkomstig uit slachtbijproducten gebruikt kunnen worden voor het duurzaam opwekken van elektriciteit en als vloeibare transportbrandstof voor interne verbrandingsmotoren.

Dit heeft geleid tot een haalbaarheidsonderzoek naar de verwerking van regionale organische reststromen door middel van vergisting tot groen gas dat kan worden gevoed op het aardgasnet. Samen met diverse partijen (kennisleveranciers, energiebedrijf) wil Ten Kate groen gas op gaan wekken door middel van de vergisting van industriële organische

reststromen. Deze organische reststromen zijn deels afkomstig uit het productieproces van Ten Kate. De provincie Groningen ondersteunt bij het indienen van een projectvoorstel om de haalbaarheidsstudie te kunnen uitvoeren.


---- --
Factsheet

Gemeenten in de provincie Drenthe werken aan het Energieakkoord Noord-Nederland

Prestatie overeenkomst Energie met de Woningcorporaties. Op 4 april 2007 heeft gedeputeerde T. Klip- Martin een Prestatie Overeenkomst Energie afgesloten met de Drentse woningbouwcorporaties voor de (sociale) woningbouw. In Drenthe heeft de provincie Drenthe met 6 woningcorporaties afspraken gemaakt over energiebesparing en het toepassen van duurzame energie. De partijen hebben met elkaar afgesproken verregaande energiebesparingen te willen bereiken in zowel de bestaande bouw als in de nieuwbouw. In de periode 2008 tot en met 2013 zetten de corporaties zich in om de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren en te streven naar minimaal label C. Daarbij om binnen 6 jaar geen woningen meer met F of G labels in de woningvoorraad te hebben. In 2008 inventariseren de corporaties de energetische kwaliteit van woningvoorraad, uitgedrukt in energielabels en energie-index. Voor wat betreft de nieuwbouw is het doel een energetische kwaliteit te realiseren die gemiddeld 10% lager licht dan wettelijk voorgeschreven. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de corporaties blijvend zorgen voor betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensgroepen door woningen, dat wil zeggen woningen met lage energielasten, zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort en een gezond binnenmilieu. Voorts zal de provincie zorgdragen voor een communicatieplan voor energiebesparing bij de woningcorporaties. De provincie ondersteunt corporaties actief. Zoals bij de woningcorporatie Domesta. Domesta neemt in de renovatie wijk Binnenvree te Coevorden verregaande energiemaatregelen. De bestaande woningen worden voorzien van de nieuwste Micro WKK installaties en PV panelen. Bij de nieuw te bouwen woningen zullen 3 verschillende concepten worden toegepast, nl zeer energiezuinige woningen met een EPC waarde van 0,72, woningen met het Passiefhuisconcept en een EPC waarde van circa,043 en woningen met het Nul-energiehuisconcept met een EPC van circa 0,55.

Charrettes in het kader van Grounds for Change

Bij de charrette wordt gekeken in hoeverre energie c.q. energiemaatregelen leidend kunnen zijn in de ruimtelijke ordeningsplannen of in renovatieplannen. In de wijk Hunzedal te Borger is bijvoorbeeld gekeken in hoeverre op wijk niveau en op woningniveau verregaande energiemaatregelen mee kunnen worden genomen. De Woningcorporatie Wooncom te Emmen zal de aanbevelingen uit deze charrette meenemen in hun renovatieplannen voor het Hunzedal. Inmiddels zijn in Drenthe al charrrettes gehouden in Emmen, gebied Rundedal , Meppel, voor het centrum , Assen voor Assen Zuid en Messchenveld II en Vries voor de uitbreiding van Vries- Oost. Tevens is een charrette georganiseerd op gebouwniveau voor de renovatie van het Provinciehuis te Assen.

CV Optimalisatie

De noordelijke provincies pakken het waterzijdig inregelen van CV-systemen sinds begin 2006 grootschalig aan. In het noorden zijn van circa 250 gebouwen de CV-systemen geoptimaliseerd door ruim 100 speciaal daartoe opgeleide installateurs (deels gefinancierd vanuit ESF). Voor zowel gebouwbeheerders als installatiebedrijven is CV-optimalisatie uit het oogpunt van CO2-reductie, energiebesparing en de portemonnee een zeer interessante besparingsoptie. Door het optimaliseren van de CV-installaties is in de gebouwen 15-20% bespaard op het aardgasverbruik. De feitelijke omvang van de jaarlijkse besparing op het gasverbruik is nog niet bekend, maar gebaseerd op de per gebouw opgemaakte bestekken ligt die ergens tussen de 600.000 en de 800.000 m³ aardgas. Dit houdt in dat door CV-optimalisatie in korte tijd (2 stookseizoenen) al 1,1 tot 1,4 kiloton CO2-uitstoot is bespaard.

Steeds meer gebouw- / vastgoedeigenaren zien gelukkig in, dat in hun utiliteitsgebouwen CV-optimalisatie als dé meest geschikte c.q. renderende mogelijkheid is om te komen tot een blijvende, volhoudbare energiebesparing met een uitdagende financiële kant.

Specifiek voor Drenthe:
In de provincie Drenthe zijn de afgelopen jaren bij circa 70 utiliteitsgebouwen, met name basisschoolgebouwen, maar ook gemeentehuizen, dorps-/buurthuizen en sporthallen, de CV-systemen geoptimaliseerd. Bij 26 Drentse installatiebedrijven zijn CV-monteurs opgeleid voor CV-optimalisatie, oftewel CV-optimalisatie behoort tot hun competenties. Volgens installateurs heeft CV-optimalisatie een enorme potentie. Installatiebedrijven gaan actief met dit concept de markt op en denken zo veel voorkomende problemen met CV-systemen op een energiezuinige manier op te lossen. CV-optimalisatie is meestal niet zo duur en verdient zich binnen één tot drie jaar terug.

Vrachtwagensimulator Verkeersschool Nijland

Bij de verkeersschool Nijland te Nieuw Dordrecht wordt met ondersteuning vanuit de provincie een cursusprogramma opgestart rond een vrachtauto-rijsimulator. De rijsimulator is een eerste aanzet tot het verminderen van verkeersbewegingen, lagere uitstoot van CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen. Tevens draagt het bij aan de verkeersveiligheid.

Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van hout als warmtebron bij de recreatiebedrijven

In 2007 is gestart met dit project waarin bij, in eerste instantie, 10 recreatiebedrijven haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd naar de kansen voor de toepassing van hout als basis voor hun energievoorziening (met name warmwater). Het project is een initiatief van de RECRON en twee adviesbureau's. De animo bij de recreatiebedrijven bleek zo groot dat we het budget uitgebreid hebben zodat er uiteindelijk 20 bedrijven (o.a. zwembad, sauna, bungalowparken, campings) hebben deelgenomen. Uit de berekening blijkt dat bij ongeveer de helft van de bedrijven op korte tot middellange termijn financieel uit kan. Dat zou een CO2 reductie opleveren bijna 1.500 ton per jaar.

Momenteel hebben 6 a 7 recreatiebedrijven serieuze interesse in het plaatsen van een pelletkachel.

Groen Gas Zwiggelte
De Coöperatie Biogas Midden Drenthe is opgericht begin 2005, als rechtspersoon om de realisatie van de co-mestvergistingsinstallatie te bewerkstelligen. De eerste stap daarvoor is een technische en bedrijfseconomische haalbaarheidsstudie. Deze wordt uitgevoerd door het adviesbureau E-kwadraat, in opdracht van de Coöperatie. Financiering daarvoor is afkomstig van henzelf, de gemeente Midden Drenthe, de provincie Drenthe, het projectenfonds van de Rabobank en het UILNN/Kompas van het Noorden. Het project heeft als innovatieve doelstelling om in plaats van de gebruikelijke warmte en elektriciteitsafzet haar afzet te vinden in de afzet van Groen Gas. Totaal wordt verwacht dat er een hoeveelheid van 3 a 4 miljoen biogas wordt geproduceerd wat inhoudt dat er ongeveer 2,5 miljoen 'Groen Gas' ter beschikking komt.


---- --
---

File: energieakkoordvoorbeeldprojecten Fryslân.doc Result: antiword returned 256: Invalid request code (Error)