Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NAJK kritisch over Natura 2000

De gebieden zijn aangewezen en de eerste beheerplannen worden opgesteld. Na een stevige discussie onder de agrarische jongeren heeft NAJK haar standpunten ten aanzien van de ontwikkelingen rondom Natura 2000 bepaald. NAJK is kritisch over de gang van zaken rondom de vorderingen en blijft ontwikkelingen op de voet volgen.

Voorop staat het behoud van de productie van agrarische producten, bij het tot stand komen van de beheerplannen van de aangewezen Natura 2000 gebieden. Fysiek is er steeds minder grond beschikbaar in Nederland, daarom moet een bijkomend effect op het productieniveau van bedrijven rondom de aangewezen gebieden minimaal worden gehouden. Worden bedrijven toch beperkt in hun productie (waarbij alle maatregelen voor bijvoorbeeld het tegengaan van ammoniakuitstoot m.b.v. de nieuwste technieken) dan moeten deze bedrijven daarvoor volledig schadeloos worden gesteld.

Verder vindt NAJK dat direct betrokken bedrijven aanwezig dienen te zijn bij het opstellen van de beheerplannen en dat de regisseur (provincie of landelijke overheid) dat moet waarborgen. Tevens moeten jonge boeren en tuinders voldoende zijn vertegenwoordigd en moet het voor zowel individuele bedrijven als afgevaardigden namens de bedrijven mogelijk zijn inspraak te hebben in het tot stand komen van de beheerplannen.

In de beheerplannen moet gezocht worden naar een goede samenhang tussen de natuurwaarde enerzijds en de ontwikkelingsruimte voor omliggende bedrijven anderzijds. Het opnemen van het toetsingskader in de beheerplannen is voor de betrokken bedrijven een goed werkbaar transparant systeem. NAJK is van mening dat de procedures voor het achteraf aanpassen van de instandhoudingsdoelen, die achteraf gezien niet realistisch blijken, niet onnodig complex gemaakt moeten worden, indien de betrokken partijen het hier gezamenlijk over eens zijn. Fysieke maatregelen voor het behalen van de instandhoudingsdoelen moeten binnen de grens van het Natura 2000 gebied worden genomen en niet daarbuiten.

* Datum: 25 maart 2008