Socialistische Partij

De besluitvorming over de Westfrisiaweg (N23)

25-03-2008 * Maandag 17 maart 's avonds laat stond de voordracht tot "opwaardering" van de Westfrisiaweg tussen Enkhuizen, Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar op de agenda van Provinciale Staten. De SP verklaarde zich, bij monde van Bert Putters, tegenstander van het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten. Hieronder een uitgebreide impressie van de besluitvorming over dit agendapunt.

Putters: "Er zijn in deze regio zeker verkeersproblemen, maar deze moeten niet met zo'n groot project worden opgelost. Kleine aanpassingen volstaan." De SP diende een motie in, waarin onder meer werd voorgesteld de besluitvorming op te schorten. De SP deed een duidelijke handreiking om de weg op te waarderen. Zo wilde de SP een oplossing via een turborotonde nabij de A7-N302 en een verdubbeling van de weg tot aan de N240 (WFO-terrein en Merkerwaardweg) vanaf de A7. Daarom steunde de SP een amendement van CU-SGP met dezelfde strekking.

Gedeputeerde Mooij voelde hier niets voor. Volgens Mooij verschilt het college hierover van mening met de SP. Hij vindt dat het college een behoorlijke onderbouwing heeft geleverd, zodat over de hoofdzaken nu een besluit genomen kan worden. Over de details zouden we gaandeweg kunnen profiteren van nieuwe inzichten.

Het voorstel van de SP in haar motie om een onderzoek te laten verrichten tot het verdubbelen van het spoor tussen Heerhugowaard en Enkhuizen werd door de collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks van tafel geveegd. Putters: "Ik snap hier niets van omdat alles wat wij in de motie hebben verwerkt geschreven staat in de Milieu Effect Rapportage (Touw) en in toetsingsrapport van de commissie voor de MER. Alle collegepartijen gaan daar aan voorbij. Het ergste is het dat vooral de PvdA en GroenLinks met het college volledig meegaan. Terwijl deze partijen juist zeggen een 'groen hart' te hebben. Zowel CDA als PvdA en GroenLinks hebben veel uit te leggen aan hun achterban en kiezers".

De SP scoort hier een punt want in het toetsingsrapport voor de MER staat: "Wanneer de toekomstvastheid wordt meegewogen, sluit de commissie niet uit dat een 'nieuwe' doorsteek Enkhuizen, waarbij dit traject wordt vermeden, beschouwd moet worden als meest milieuvriendelijk alternatief. De commissie adviseert daarom om de nieuwe alternatieven voor de doorsteek Enkhuizen als serieuze alternatieven mee te nemen in het besluit over de tracékeuze". En over de verhoogde weg nabij Hoorn schrijft de MER-commissie; "De geluidsbelasting zal ten noorden van Hoorn significant toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt door de verhoogde ligging van de Westfrisiaweg". Om te voorkomen dat er zeer hoge geluidsschermen moeten worden geplaatst, adviseert de commissie om nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor een lagere ligging, bijvoorbeeld door het verplaatsen van de aansluitingen of het toestaan van een maaiveldkruising met het toeristische stoomtreintje.

Met het laatste is de SP het niet eens, omdat de stoomtramdienstregeling volledig buiten de spits rijdt. Over het deel nabij Heerhugowaard was geen enkele discussie. Partijen die hier een onderzoek wilden, waren de SP en D66. Want ook hier is de commissie voor de MER duidelijk. Bij Heerhugowaard is uitsluitend een noordelijk alternatief beschouwd, dat aansluit op bedrijventerrein De Vork. In de MER ontbreekt een uitgewerkt alternatief langs de zuidkant van Heerhugowaard of is onvoldoende onderbouwd waarom een dergelijk alternatief niet reëel zou zijn. Voordat een besluit genomen wordt over dit deel van het tracé, is deze onderbouwing noodzakelijk. Indien deze niet geleverd kan worden, moeten de milieueffecten van een alternatief langs de zuidkant van Heerhugowaard alsnog bepaald worden.

Ondanks een handreiking via de motie, weigeren de andere Statenleden maar enigszins te luisteren naar de SP. Grote verliezers zijn de inwoners van West-Friesland in het gebied tussen Heerhugowaard en Enkhuizen. En ook de partijgenoten van de PvdA en GroenLinks in verschillende gemeenteraden in West-Friesland. Putters is van mening dat de bestuurders in het projectbureau weinig visie laten zien. Hij verwacht dat men geen enkele cent zal krijgen van de rijksoverheid.

De SP heeft maandagavond gekeken naar toneelstuk in drie delen. Je wordt er treurig van te zien hoe sommige politieke partijen hun best doen om maar op het collegepluche te mogen blijven zitten.

Joke Geldhof (D66) bracht naar voren dat onder vriend en vijand consensus bestaat over het tracé. Daarom stelde haar fractie voor om wel te besluiten over het tracé, maar het tracé nabij Heerhugowaard, Hoorn en Enkhuizen op te schorten voor een nader onderzoek. Bert Putters wilde met veel dingen met haar meegaan en stelde voor het amendement aan te passen in iets dwingends. Geldhof wilde daar niets van weten. Zij diende hiertoe een amendement wel in, mede namens PvdD, Ouderenpartij en CU-SGP. Het amendement werd uiteindelijk wel door de SP-fractie gesteund. Onder het motto "beter iets dan niets".

Harmen Binnema (GroenLinks) had iets eerder al aandacht gevraagd voor dezelfde onderdelen. En ook Liesje Klomp (PvdA) vroeg om nader onderzoek voor het tracé voor het laatste deel tot aan de Houtribdijk. Het bleken flodders voor de boeg. Loggen (VVD) stelde zich als enige spreker vierkant achter het voorstel van gedeputeerde Mooij. Als makke schapen volgden de collegepartijen gedeputeerde Mooij met zijn collegevoorstel.

Vooral de opstelling van PvdA en GroenLinks vond geen waardering van de actiegroepen en vele inwoners van West-Friesland. Ook het CDA liet een bewijs van onvermogen achter en gaat volledig af op wat het college haar opdraagt. Ondanks alle duidelijke argumenten van de SP ging ook het CDA akkoord met de voordracht. Een paar zaadbedrijven zijn heilig, maar een grote Leliekweker is dat kennelijk niet. Het CDA, bekend om haar contacten met de agrariërs, liet zich van een opmerkelijke kant zien. Eerder tijdens de vergadering deed het CDA dat ook al naar de boeren van Wieringen en Wieringermeer, door de collegeplannen voor een randmeer te steunen.