Provincie Gelderland


---

Arnhem, 20 maart 2008

VERZAMELPERSBERICHT GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 MAART 2008

GELDERLAND ALGEMEEN
6,6 miljoen euro subsidie voor ontwikkeling van platteland (C4) Voor het gebiedsgericht beleid van het platteland geven Gedeputeerde Staten subsidie aan 28 aanvragers. Het totale subsidiebedrag is E 6,6 miljoen, waarvan E 4,5 miljoen uit provinciale middelen komt. De aanvragers hebben subsidie aangevraagd voor projecten in het kader van natuur, landbouw, recreatie, landschap, water en leefbaarheid. Zie ook aparte persberichten:
1 Regio Achterhoek - Provincie subsidieert 24-uurs woonvoorziening voor daklozen 2 Regio Arnhem Nijmegen - Provinciaal geld voor fitte ouderen 3 Regio Noord West Veluwe - Provinciaal geld voor kulturhus Elspeet

REGIO EEM VALLEI
Provincie stelt richtlijnen vast voor dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem (C ) Het waterschap Vallei en Eem wil 24 km dijk langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem verbeteren. Hiervan ligt een klein gedeelte in Gelderland en een groter gedeelte in Utrecht. Voor de versterking van deze dijken moet de provincie een Milieu Effect Rapportage (MER) opstellen. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben nu de richtlijnen vastgesteld voor de MER van de tweede fase in de dijkverbetering. Deze richtlijnen schrijven voor dat de gevolgen van de dijkverbetering voor het woon- en leefmilieu, de bodem, het water, de natuur, het landschap en de cultuurhistorie in beeld moeten worden gebracht. Ook hebben zij de nota met antwoorden op de inspraakreacties op fase 1 vastgesteld. In augustus 2007 heeft de provincie ingestemd met de MER van fase 1 en met de keuze voor het voorkeursalternatief 'dijkverbetering'. In Gelderland gaat het om de Putterzeedijk bij de Nijkerkersluis over 900 meter en enkele trajecten van de Arkemheense zeedijk over 2 km. Het buitentalud van deze dijken voldoet niet aan de eisen en wordt verbeterd. De start van de uitvoering is gepland voor 2010.

REGIO NOORD WEST VELUWE
Provincie adviseert positief over uitbreiding Lorentzhaven in Harderwijk (C) Gedeputeerde Staten willen de Minister van Verkeer en Waterstaat positief gaan adviseren over de aanvraag van de gemeente Harderwijk om de Lorentzhaven met circa 22 hectare uit te breiden. Reden daarvoor is ondermeer dat de Lorentzhaven geen rol van betekenis speelt in de waterhuishouding van het Veluwemeer. Door de uitbreiding van de haven ontstaat ruimte voor bedrijfsverplaatsingen uit het bestaande industrieterrein Haven ten zuiden van de N302. De geplande uitbreiding is onderdeel van het project Waterfront, met als hoofdonderdelen het opknappen van de boulevard, het omvormen van het industrieterrein Haven tot woongebied, de uitbreiding van Lorentzhaven en natuurontwikkeling. De aanvraag van de gemeente Harderwijk en het ontwerp-advies van de provincie worden ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid hun zienswijze in te brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarna zullen Gedeputeerde Staten hun definitieve advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat vaststellen.