Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 25 maart 2008

Nmr. Onderwerp Verantwoordelijk 1/1 Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 18 CW maart 2008.
Conform concept vaststellen.
1/2 Procesmachtiging CW Twee ambtenaren van gemeente Delfzijl machtigen om ter openbare rechtzitting van de arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 2 april 2008 namens het college verweer te voeren in de beroepsprocedure M.K.A.K.
1/4 Recht van opstal antennemast nabij Zwet 36 te Delfzijl JB Vodafone Libertel BV voorstellen een recht van opstal te vestigen voor het hebben, houden en onderhouden van een antennemast nabij Zwet 36 te Delfzijl.
1/5 Rapportage mandatering aan- en verkopen onroerende zaken ten JB behoeve van de revitalisering.
Kennis nemen van de aan- en verkopen onroerende zaken ten behoeve van de revitalisering in het 1e kwartaal van 2008 op basis van het mandaatbesluit d.d. 2 januari 2007.
1/6 Aanvaarden recht van opstal wegen. JB Akkoord gaan met betrekking tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van een weg aan de Zijlvest en de Duurswoldlaan te Farmsum ten behoeve van de gemeente.
1/7 Garanderen geldlening Zwembad Appingedam ­ Delfzijl Vastgoed JB B.V.
Mede (voor 50 %) garant staan voor de betaling van rente en aflossing van een financieringsarrangement van in totaal 6.500.000,-

Besluitenlijst 18 maart 2008

Nmr. Onderwerp Verantwoordelijk 1/8 Schriftelijke vragen van raadslid inzake toezicht op plak- en CW kladborden
Brief aanpassen vanuit perspectief beleidsthema i.p.v. APV


---- --