Gemeente Heerde

        GEMEENTE HEERDE 
                                                    B  W  W  W
                                               Akkoord
                                               Bespreken
                                               Datum: 

                             OPENBAAR 

                           BESLISSINGENLIJST van de vergadering van het college op 25 maart 2008 

Aanwezig: burgemeester C. van der Vliet, wethouders A. Westerkamp, J.C. Lieske en W. van Ommen, algemeen 
       directeur/gemeentesecretaris F. Dijkstra en gemeentesecretaris J.W.J Melenhorst. 
Nr Kern van de zaak         Kern van het advies               Besluit 

 1 Openbare beslissingenlijst     Vaststellen.                  Conform advies.
   d.d. 18 maart 2008. 

   Gemeentesecretaris 

 2 Hoogwatergeul 
   Brief van Samenwerkend      1. Kennisnemen van de aangereikte        Conform advies. 
   Bedrijfsleven Heerde inzake     aandachtspunten. 
   hoogwatergeul.          2. Brief plaatsen op de lijst ingekomen 
                     stukken voor de raad met advies deze  
                     ter afdoening in handen van het college 
                     c.q. het projectteam Hoogwatergeul 
                     Veessen-Wapenveld te stellen. 
                    3. Samenwerkend Bedrijfsleven Heerde 
                     aldus berichten en tevens meedelen dat 
                     de aangereikte punten serieus worden 
                     meegenomen en te zijner tijd ook onder 
                     de aandacht van de stuurgroep zullen 
                     worden gebracht. 

   Afdeling 
   Bedrijfsvoering 

 3 Raad en commissies 
   Raadsvergadering         Kennisnemen van de voorstellen voor de     Conform advies. 
   7 april 2008.           raadsvergadering van 7 april a.s. 
 4 Gemeentelijke organisatie 
   Organisatiebesluit, mandaten- 1. Het "Besluit inrichting en werkwijze       Conform advies. 
   regeling, budgethouders-      ambtelijke organisatie" vaststellen onder 
   regeling.              intrekking van het "Besluit inrichting en 
                     werkwijze ambtelijke organisatie" zoals 
                     vastgesteld op 14 maart 2006. 
                    2. Het mandaatbesluit vaststellen onder 
                     intrekking van het tot heden geldende 
                     mandaatbesluit. 
                    3. Het besluit budgethouders vaststellen 
                     onder intrekking van het tot heden 
                     geldende besluit budgethouders. 
                    4. Inwerkingtreding van deze besluiten 
                     bepalen op de dag na die van publicatie 
                     in de Schaapskooi.                               Blad 1 


Nr Kern van de zaak         Kern van het advies                Besluit 

 5 Communicatie 
   Aanbevelingen Nationale     1. Instemmen met uitleg hoe hiermee om   Conform advies. 
   Ombudsman in het         te gaan. 
   externe communicatieplan.    2. Ter kennisneming voorleggen aan de 
                    commissie Samenleving. 

   Afdeling Samenleving 

 6 Trouwen op locatie 
   Verzoek om Huize "De Bonen- 1. Huize "De Bonenburg" aanwijzen als         Conform advies. 
   burg" aan te wijzen als trouw-  trouwlocatie waar op 8 augustus 2008  
   locatie.             een huwelijk voltrokken mag worden.   
                   2. De "regels" waaraan een huwelijks-
                    voltrekking op een andere locatie       
                    moet voldoen formeel vaststellen. 
                   3. De teamcoördinator Burgerzaken 
                    mandateren bij eventuele volgende 
                    verzoeken deze regels toe te passen. 
 7 Multifunctionele accommodaties 
   Stand van zaken Mfa's.     1. De stand van zaken met betrekking tot     Conform advies. 
                    de Mfa's in Heerde d.d. maart 2008 ter 
                    informatie aanbieden aan de gemeente-
                    raad (via de commissie Ruimte) en de OR. 
                   2. De conclusie van het haalbaarheids-
                    onderzoek het gemeentekantoor niet 
                    onder te brengen in de Mfa-oost voor 
                    kennisgeving aannemen. 
                   3. Het personeel via de Infomail op de 
                    hoogte stellen van de conclusie uit punt 2. 
 8 Schoolzwemmen 
   Schoolzwemmen.         1. De raad voorstellen het schoolzwemmen     · Conform advies. 
                    met ingang van 1 augustus 2008 af te       
                    schaffen.                    
                   2. De ingeleverde uren schoolzwemmen       · Ervoor zorgen dat alle basis-
                    vervangen door gymnastiekonderwijs         scholen het verplichte aantal 
                    voorzover hiervoor ruimte aanwezig is       uren bewegingsonderwijs 
                    binnen de bestaande accommodaties         kunnen realiseren. 
                    en hiernaar een onderzoek instellen.       
                   3. De formatie van het zwembad met        · Conform advies. 
                    ingang van 1 augustus 2008 terug-        
                    brengen met 48½ uur.               
                   4. Een bedrag van 20.000,-- inboeken       · Conform advies. 
                    ter dekking van het nog resterende        
                    tekort over 2008 binnen het programma      
                    Onderwijs en dit bedrag meenemen in     
                    de Voorjaarsrapportage.             
                   5. Het voordeel voor de begroting 2008      · Conform advies. 
                    van per saldo 12.300,-- nog niet        
                    inboeken als voordeel maar hierover       
                    nader beslissen als gerapporteerd is       
                    over de zogenaamde Impuls brede         
                    scholen, sport en cultuur.            
                   6. De besturen/directies van de scholen     · Conform advies. 
                    en de Ondernemingsraad informeren.        
                   7. Vervoer naar het schoolzwemmen door      · Conform advies. 
                    Vitax opzeggen. 


                             Blad 2


Nr Kern van de zaak        Kern van het advies              Besluit 

   Afdeling Ruimte 

 9 Woningbouw 
   Woningbouwprogramma      1. Instemmen met de Notitie woningbouw-    Conform advies, inclusief 
   2005 ­ 2015.           programmering 2005 ­ 2015, waarin o.a. aanvulling van punt d: "en  
                   de volgende beleidsuitgangspunten zijn    daarbij specifiek aandacht 
                   opgenomen:                  besteden aan starters". 
                   a) de gemeente Heerde zal zich blijven 
                      inspannen de woningbouwproductie 
                      op peil te houden om aan de vraag 
                      te kunnen blijven voldoen en de 
                      leefbaarheid van de kernen in stand 
                      te houden; 
                   b) er wordt gestreefd 30-40% van de 
                      nieuwbouwproductie op de markt  
                      te zetten als huurwoning, eventueel  
                      uit te ruilen tegen betaalbare koop-
                      woningen (tot 170.000,--); 
                   c) de nadruk ligt op levensloop-
                      bestendige dan wel specifiek voor 
                      ouderen geschikte woningen, met 
                      extra aandacht voor woningen 
                      binnen woonservice-gebieden; 
                   d) aangezien invulling van inbreidings-
                      locaties onzeker is (programmering 
                      en haalbaarheid) worden de 
                      uitbreidingswijken Bovenkamp 2   
                      en De Ossenkamp 2 voortvarend  
                      ter hand genomen en daarbij 
                      specifiek aandacht besteden aan 
                      starters; 
                   e) om de continuïteit te garanderen 
                      worden waar mogelijk planologische 
                      buffers ingebouwd voor een ruime 
                      hoeveelheid nieuwbouwwoningen; 
                   f)  in het kader van de opstelling van  
                      de dorpsvisies voor de kleine kernen 
                      zal worden bekeken of en op welke 
                      wijze woningen kunnen worden 
                      toegevoegd aan de kleine kernen. 
                  2. Instemmen met de voorgestelde 
                   prioritering en fasering van woningbouw-
                   projecten. 
                  3. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden, 
                   tijdsbesteding en financiële consequenties 
                   opnemen in het afdelingsplan voor de 
                   afdeling Ruimte. 
                  4. In beginsel geen medewerking verlenen 
                   aan (nieuwe) plannen die niet in de 
                   planning zijn opgenomen, tenzij er 
                   dringende en duidelijke redenen zijn   
                   om de programmering, prioritering en 
                   planning naar aanleiding van die plannen 
                   aan te passen. 
                  5. Ter kennisname voorleggen aan de 
                   commissie Ruimte in de vergadering   
                   van 14 april a.s. 
10 Reclamemast Eperweg 
   Verzoek van De Keet van    Het verzoek voor de plaatsing van een     Conform advies. 
   Heerde en Mc Donalds Epe/   reclamemast langs de Rijksweg A-50   
   Heerde, Eperweg 55 en 55A   voor advies voorleggen aan de commissie 
   voor de plaatsing van een   Ruimte in de vergadering van 14 april a.s. 
   reclamemast op het perceel 
   kadastraal bekend gemeente 
   Heerde sectie P, nr. 1211. 

                             Blad 3


Nr Kern van de zaak      Kern van het advies              Besluit 

11 Parkeeronderzoek Wapenveld 
   Gemeentelijke bijdrage   Een besluit nemen of er al dan niet wordt   Conform advies. 
   parkeeronderzoek en    bijgedragen in de kosten van een parkeer-
   parkeerbalans in het    onderzoek en parkeerbalans in het centrum 
   centrum van Wapenveld.   van Wapenveld, waarbij de gemeente 
                opdrachtgever wordt van het onderzoek en 
                er naar rato een verdeling wordt gemaakt  
                in de kosten (gemeente/Schutte project-
                ontwikkeling). 
                          Blad 4

---- --