Gemeente Hattem

PERSLIJST WEEK 13
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 25 maart 2008

AANWEZIG: de burgemeester : P.A. Zoon
de wethouder : A.G. Borst
de wethouder : L. Teuben
de secretaris : K. van Veen

AFWEZIG:

|2. |O&A|Teube|Kwalitatieve  |Op verzoek van de provincie   |Instemmen met de lijst en |Conform   |
|  |  |n  |planninglijst  |Gelderland is de kwalitatieve  |de provincie Gelderland  |advies    |
|  |  |   |woningbouw 2008.|planningslijst woningbouw 2008 |hiervan in kennis stellen. |besloten.  |

|  |  |   |        |ingevuld. Het betreft een    |              |       |
|  |  |   |        |overzicht van de concrete en  |              |       |
|  |  |   |        |potentiële woningbouwplannen  |              |       |
|  |  |   |        |(zie bijlage). De        |              |       |
|  |  |   |        |woningbouwaantallen die zijn  |              |       |
|  |  |   |        |genoemd bij de locaties in de  |              |       |
|  |  |   |        |fase 'potentiële plancapaciteit'|              |       |
|  |  |   |        |zijn indicatief.        |              |       |
|3. |O&A|Zoon |Oefenbeleidsplan|Mede op grond van de nog vast te|Uw college wordt      |Conform   |
|O  |  |   |Brandweer Hattem|stellen (model)verordening   |geadviseerd in te stemmen |advies    |
|  |  |   |2008 - 2011.  |Brandveiligheid en hulpverlening|met het Oefenbeleidsplan  |besloten.  |
|  |  |   |        |dient elke gemeente te     |van de Vrijwillige     |       |
|  |  |   |        |beschikken over een beleidsplan |Brandweer Hattem en deze  |       |
|  |  |   |        |met betrekking tot de      |overeenkomstig vast te   |       |
|  |  |   |        |repressieve taak van de     |stellen.          |       |
|  |  |   |        |brandweer (o.a. het oefenen).  |              |       |
|  |  |   |        |Het vorige Oefenbeleidsplan 2003|              |       |
|  |  |   |        |- 2006 is achterhaald. In het  |              |       |
|  |  |   |        |bijgaande oefenbeleidsplan 2008 |              |       |
|  |  |   |        |- 2011 worden de uitgangspunten |              |       |
|  |  |   |        |inzake de repressieve taak van |              |       |
|  |  |   |        |de Vrijwillige Brandweer Hattem |              |       |
|  |  |   |        |weergegeven.          |              |       |
|4. |O&A|Borst|Klanttevredenhei|Sinds 1 januari 2007 is de Wet |Uw college wordt      |Conform   |
|O  |  |   |ds-onderzoek  |Maatschappelijke Ondersteuning |geadviseerd de offerte van |advies    |
|  |  |   |Wmo.      |(Wmo) van kracht. Het oordeel  |SGBO te accepteren en het |besloten.  |
|  |  |   |        |van mensen die maatschappelijke |klanttevredenheidsonderzoek|       |
|  |  |   |        |ondersteuning ontvangen krijgt |Wmo door hen uit te laten |       |
|  |  |   |        |in de Wmo veel aandacht. Het  |voeren.          |       |
|  |  |   |        |meten van deze tevredenheid is |              |       |
|  |  |   |        |dan ook vastgelegd in de wet.  |              |       |
|  |  |   |        |Voor 1 juli aanstaande dient het|              |       |
|  |  |   |        |college de resultaten van het  |              |       |
|  |  |   |        |tevredenheidsonderzoek te    |              |       |
|  |  |   |        |publiceren.           |              |       |
|  |  |   |        |Onderzoeksbureau SGBO heeft voor|              |       |
|  |  |   |        |reeds 280 gemeenten een     |              |       |
|  |  |   |        |onderzoek uitgevoerd conform  |              |       |
|  |  |   |        |landelijke richtlijnen. Daarmee |              |       |
|  |  |   |        |is een database (en benchmark) |              |       |
|  |  |   |        |ontstaan waarbinnen de     |              |       |
|  |  |   |        |resultaten van de verschillende |              |       |
|  |  |   |        |gemeenten met elkaar en over de |              |       |
|  |  |   |        |komende jaren vergeleken kunnen |              |       |
|  |  |   |        |worden.             |              |       |
|  |  |   |        |De kosten voor de uitvoering van|              |       |
|  |  |   |        |het onderzoek worden gedekt   |              |       |
|  |  |   |        |binnen het budget van de WMO.  |              |       |
|  |  |   |        |Het College wordt om      |              |       |
|  |  |   |        |bovenstaande redenen verzocht  |              |       |
|  |  |   |        |opdracht te verlenen aan SGBO  |              |       |
|  |  |   |        |voor het uitvoeren van een   |              |       |
|  |  |   |        |klanttevredenheidsonderzoek.  |              |       |
|5. |O&A|Borst|Verhuur van een |De directie van de geref. school|Het schoolbestuur van de  |Conform   |
|O  |  |   |tweetal lokalen |"De Zaaier" wil overgaan tot het|geref. basisschool "De   |advies    |
|  |  |   |van geref.   |verhuren van een tweetal lokalen|Zaaier" toestemming te   |besloten.  |
|  |  |   |basisschool "De |en vraagt uw college om     |verlenen een tweetal    |       |
|  |  |   |Zaaier".    |toestemming. Vermelde school  |lokalen van het pand    |       |
|  |  |   |        |heeft op dit moment te maken met|Dorpsweg 117 in medegebruik|       |
|  |  |   |        |leegstand en wel (formeel) drie |te geven aan        |       |
|  |  |   |        |lokalen. De prognoses geven aan |Expertisecentrum voor   |       |
|  |  |   |        |dat dat de komende jaren zo zal |leerlingenzorg te Zwolle. |       |
|  |  |   |        |blijven. Het Expertisecentrum  |Vermeld centrum heeft   |       |
|  |  |   |        |voor leerlingenzorg te Zwolle  |(schriftelijk) verklaard de|       |
|  |  |   |        |heeft kenbaar gemaakt twee   |kosten verbonden aan alle |       |
|  |  |   |        |lokalen te willen huren. Genoemd|(incl. eventuele      |       |
|  |  |   |        |centrum alsmede de basisschool |bouwkundige) voorzieningen |       |
|  |  |   |        |"De Zaaier" maken onderdeel uit |voor eigen rekening te   |       |
|  |  |   |        |van dezelfde school-vereniging, |nemen en bij vertrek op  |       |
|  |  |   |        |te weten Accretio.       |eigen kosten alles in de  |       |
|  |  |   |        |                |oude staat te herstellen. |       |
|  |  |   |        |                |Het vorenstaande moet in  |       |
|  |  |   |        |                |het nog (door het     |       |
|  |  |   |        |                |schoolbestuur) op te    |       |
|  |  |   |        |                |stellen huurcontract worden|       |
|  |  |   |        |                |opgenomen. De termijn van |       |
|  |  |   |        |                |medegebruik voorshands   |       |
|  |  |   |        |                |bepalen op drie jaren.   |       |
|6. |O&A|Borst|Beleidregels.  |De gemeenteraad heeft in zijn  |-over te gaan tot     |Akkoord met |
|O  |  |   |        |vergadering van 9 januari 2006 |vaststelling van de    |het voorstel |
|  |  |   |        |de "Algemene Subsidieverordening|beleidsregels (wat betreft |m.u.v. de  |
|  |  |   |        |Gemeente Hattem 2006"      |de beleidsterreinen    |voorgestelde |
|  |  |   |        |vastgesteld. Ten behoeve van de |amateurkunst, cultuur  en |beleidsregels|
|  |  |   |        |daarin opgenomen        |sport zullen in afwachting |voor Algemeen|
|  |  |   |        |beleidsterreinen zijn nadere  |van de actualisering    |Maatschappeli|
|  |  |   |        |beleidsregels (zie bijlagen)  |cultuurbeleid alsmede het |jk Werk en  |
|  |  |   |        |opgesteld. De beleidsregels   |formuleren/uitwerken van  |Onderwijs-sch|
|  |  |   |        |bevatten concrete criteria   |sportbeleid/accommodatiebel|oolbegeleidin|
|  |  |   |        |waarop de subsidieaanvragen   |eid nog dit jaar      |g. De    |
|  |  |   |        |worden beoordeeld en op basis  |beleidsregels worden    |beleidsregels|
|  |  |   |        |waarvan subsidie kan worden   |aangeboden);        |over Algemeen|
|  |  |   |        |verleend.            |-te verklaren dat de    |maatschappeli|
|  |  |   |        |                |beleidsregels met ingang  |jk werk in  |
|  |  |   |        |                |van het jaar 2009 zullen  |samenhang  |
|  |  |   |        |                |worden toegepast;     |brengen met |
|  |  |   |        |                |-mededeling van de     |het voorstel |
|  |  |   |        |                |vaststelling van de    |over de   |
|  |  |   |        |                |beleidsregels in het blad |evaluatie-inf|
|  |  |   |        |                |Hattem huis-aan-huis en  |ormatie AMW. |
|  |  |   |        |                |-ter kennisneming zenden  |Deze ook   |
|  |  |   |        |                |aan de daarvoor in     |tegelijk   |
|  |  |   |        |                |aanmerking komende     |aanbieden.  |
|  |  |   |        |                |instellingen en      |Hierover en |
|  |  |   |        |                |gemeenteraad.       |over     |
|  |  |   |        |                |              |Onderwijs-sch|
|  |  |   |        |                |              |oolbegeleidin|
|  |  |   |        |                |              |g na     |
|  |  |   |        |                |              |bespreking  |
|  |  |   |        |                |              |met de    |
|  |  |   |        |                |              |portefeuilleh|
|  |  |   |        |                |              |ouder de   |
|  |  |   |        |                |              |voorstellen |
|  |  |   |        |                |              |opnieuw   |
|  |  |   |        |                |              |aanbieden.  |
|  |  |   |        |                |              |Bovenstaande |
|  |  |   |        |                |              |ontwikkelinge|
|  |  |   |        |                |              |n met    |
|  |  |   |        |                |              |financiële  |
|  |  |   |        |                |              |consequenties|
|  |  |   |        |                |              |melden in de |
|  |  |   |        |                |              |Kadernota.  |
|7. |O&A|Borst|Verstrekkingenbo|Vaststelling beleidsregels Wmo |Het college wordt     |Conform   |
|O  |  |   |ek Wmo.     |inzake individuele       |voorgesteld het      |advies    |
|  |  |   |        |verstrekkingen in de vorm van  |verstrekkingenboek Wmo vast|besloten.  |
|  |  |   |        |een verstrekkingenboek.     |te stellen. De       |       |
|  |  |   |        |                |inwerkingtreding met    |       |
|  |  |   |        |                |terugwerkende kracht op 1 |       |
|  |  |   |        |                |januari 2007 laten     |       |
|  |  |   |        |                |plaatsvinden.       |       |
|8. |R&B|Teube|Parkeergarage  |Inzichtelijk maken wanneer welke|In te stemmen met     |Conform   |
|O  |  |n  |Tinneplein,   |werkzaamheden uitgevoerd gaan  |bovenstaande. Het advies  |advies    |
|  |  |   |planning van  |worden. Momenteel worden de   |van ingenieursbureau    |besloten.  |
|  |  |   |onderzoek    |berekening van de        |Bartels afwachten alvorens |       |
|  |  |   |werkzaamheden. |betonconstructie gecontroleerd, |met veldonderzoek te    |       |
|  |  |   |        |deze werkzaamheden zullen tot 9 |starten.          |       |
|  |  |   |        |april 2008 duren. Aan de hand  |              |       |
|  |  |   |        |van de bevindingen uit de    |              |       |
|  |  |   |        |controle van de berekeningen en |              |       |
|  |  |   |        |de toegepaste materialen zal  |              |       |
|  |  |   |        |Ingenieursbureau Bartels een  |              |       |
|  |  |   |        |voorstel doen welke vervolg   |              |       |
|  |  |   |        |onderzoeken er uitgevoerd moeten|              |       |
|  |  |   |        |worden. Dit voorstel kan op zijn|              |       |
|  |  |   |        |vroegst dinsdag 15 april 2008 in|              |       |
|  |  |   |        |de wekelijks BenW vergadering  |              |       |
|  |  |   |        |besproken worden. Tevens worden |              |       |
|  |  |   |        |momenteel door medewerkers van |              |       |
|  |  |   |        |de eenheid Realisatie en Beheer |              |       |
|  |  |   |        |de scheurmeters dagelijks    |              |       |
|  |  |   |        |gecontroleerd. Door       |              |       |
|  |  |   |        |ingeneursbureau Bartels wordt 1 |              |       |
|  |  |   |        |keer per week gecontroleerd of |              |       |
|  |  |   |        |de scheuren breder worden danwel|              |       |
|  |  |   |        |er meer scheuren bijgekomen   |              |       |
|  |  |   |        |zijn. Het nu uit gaan voeren van|              |       |
|  |  |   |        |veldonderzoek wordt door    |              |       |
|  |  |   |        |ingenieursbureau Bartels    |              |       |
|  |  |   |        |afgeraden. Op dit moment is niet|              |       |
|  |  |   |        |duidelijk welk veldonderzoek  |              |       |
|  |  |   |        |uitgevoerd moet worden. Het   |              |       |
|  |  |   |        |eerder verrichten van      |              |       |
|  |  |   |        |veldonderzoek zal onnodige   |              |       |
|  |  |   |        |kosten met zich meebrengen.   |              |       |
|9. |BDV|Borst|Bank Nederlandse|De BNG kondigt aan dat de    |De brief voor kennisgeving |Conform   |
|O  |  |   |Gemeenten.   |algemene vergadering op 28 april|aannemen en aangeven of de |advies    |
|  |  |   |Algemene    |2008 te Den Haag zal worden   |vergadering bezocht gaat  |besloten.  |
|  |  |   |Vergadering van |gehouden. De nettowinst over  |worden.          |       |
|  |  |   |Aandeelhouders. |2007 bedraagt E 195,0 miljoen. |              |       |
|  |  |   |        |Aan de aandeelhouders zal worden|              |       |
|  |  |   |        |voorgesteld om 50% van de    |              |       |
|  |  |   |        |nettowinst uit te keren aan de |              |       |
|  |  |   |        |aandeelhouders. Het aandeel van |              |       |
|  |  |   |        |Hattem hierin bedraagt E    |              |       |
|  |  |   |        |52.552,50. In de begroting 2008 |              |       |
|  |  |   |        |is op product 592002 een raming |              |       |
|  |  |   |        |opgenomen van E 55.000. Een  |              |       |
|  |  |   |        |officiële uitnodiging en de   |              |       |
|  |  |   |        |agenda voor de vergadering zal |              |       |
|  |  |   |        |rond 10 april 2008 worden    |              |       |
|  |  |   |        |toegestuurd. In bijgevoegd   |              |       |
|  |  |   |        |antwoordformulier wordt verzocht|              |       |
|  |  |   |        |om aan te geven of de gemeente |              |       |
|  |  |   |        |Hattem op de vergadering    |              |       |
|  |  |   |        |aanwezig zal zijn.       |              |       |
Vastgesteld in de vergadering van 1 april 2008.


---- -- Informatierubriek Gemeente Hattem

PIET ZOON VOORGEDRAGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL COLLECTE ALS BURGEMEESTER VAN RAALTE Het college maakt bekend dat besloten is dat de Van 7 tot en met 12 april 2008 wordt er huis-aan- Oude IJsselbrug (Katerveer I) in verband met film- huis gecollecteerd door de Stichting Fonds Ge- opnamen zal worden afgesloten met uitzondering handicaptensport. van fiets (brom -) verkeer, voetgangers, hulpdien- sten, en openbaar vervoer. De datum van afslui- BOUWEN ting en de daarbij behorende tijden zijn: zondag AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN 20 april, van 08.00 uur t/m 19.00 uur. Bouwvergunning is aangevraagd voor: De volgende omleidingroutes zullen worden in- - Rijnstraat bij nr. 1: geheel oprichten van een gesteld. hekwerk/ballenvangers rondom trapveld. Doorgaand verkeer naar Hattem (A28): KLACHTENBEHANDELING
- Bij knooppunt Hattemerbroek de A50 richting De gemeente Hattem heeft een Klachtenverorde- Apeldoorn; ning. Op basis van deze verordening kunnen Piet Zoon, burgemeester van Hattem, is gister- - Via afrit 30 (Hattem) naar Hattem. klachten worden ingediend over concrete gedra- avond door de raad van de gemeente Raalte una- gingen van een ambtenaar, een bestuursorgaan, niem voorgedragen als nieuwe burgemeester van Lokaal verkeer Hattem ­ Zwolle: een voorzitter of lid van een bestuursorgaan. Raalte. De raad wil graag dat P.A. Zoon zo spoedig - Via Geldersedijk, Burgemeester Bijleveldsingel, Niet alle klachten zijn klachten in de zin van de mogelijk in Raalte wordt benoemd. De aanbeve- Vechtstraat en Hessenweg naar de A50 richting Klachtenverordening. Voor milieuklachten kan ling is door de gemeenteraad uitgebracht aan de Kampen; men bijv. terecht bij de eenheid Publiek en Ser- Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- - Bij knooppunt Hattemerbroek de A28 richting vice en voor klachten over bijv. losliggende stoep- relaties. Zwolle. tegels en onregelmatigheden in het wegdek bij de eenheid Realisatie en Beheer/Buitendienst. Pas Piet Zoon, bij Koninklijk besluit van 20 november Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage als u ontevreden bent over de afhandeling van 2003 benoemd, is nu ruim 4 jaar burgemeester bij de eenheid Publiek en Service, cluster Vergun- dergelijke klachten, kunt u daarover een klacht als van Hattem. Daarvoor was hij, sinds 1987, ge- ningverlening en Handhaving. bedoeld in de Klachtenverordening indienen. meentesecretaris van Texel en statenlid van
Noord-Holland voor de VVD. Voor nadere informatie: eenheid Publiek en Ser- Een klacht in de zin van de Klachtenverordening vice (P&S). Personen die door het besluit recht- moet schriftelijk worden ingediend met de ver- Het kan verkeren streeks in hun belang zijn getroffen, kunnen melding van de concrete gedraging waarover u In zijn installatietrede 'het kan verkeren' in 2003 daartegen ingevolge de Algemene wet bestuurs- ontevreden bent. Er geldt een verplichte voorpro- sprak Zoon over significante overeenkomsten recht binnen 6 weken na datum van deze be- cedure voor een klacht over een ambtenaar. Diens

tussen Texel en Hattem. Zo was er de gezamen- kendmaking een bezwaarschrift indienen bij het leidinggevende krijgt drie weken de tijd om tot lijke link met de Verkade-albums, het belang van college van burgemeester en wethouders, post- opheffing van de klacht te komen, voordat de de recreatief-toeristische sector en de bestuurlijke bus 93, 8050 AB Hattem. Een bezwaarschrift klacht aan de klachtenfunctionaris wordt voorge- participatie `op twee schaakborden'. Met betrek- schorst de werking van het besluit niet. In geval legd. Klachtenfunctionaris is de voorzitter van de king tot Hattem doelde hij daarmee op de parti- van onverwijlde spoed kan de Voorzieningen- commissie bezwaarschriften. Het secretariaat van cipatie van Hattem in de regio Noordoost rechter van de Rechtbank te Zutphen, sector Be- de klachtenbehandeling wordt gevoerd door de Gelderland en de regio IJssel-Vecht. Onlangs heeft stuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij secretaris van deze commissie. De klachtenfuncti- de minster van Binnenlandse Zaken het besluit afzonderlijk schrijven verzocht worden een voor- onaris heeft een adviserende rol en stelt klager in genomen dat ook Hattem, als laatste incon- lopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een de gelegenheid om te worden gehoord. Het is aan gruente gemeente, congruent moet worden. Dat bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behan- het bestuursorgaan om vervolgens een beslissing

betekent wat betreft de veiligheidsregio en de deling van een verzoek om voorlopige voorziening op de klacht te nemen.

politieregio dat Hattem zal `verhuizen' naar is griffierecht verschuldigd.

Gelderland. Als de klager het niet eens is met de beslissing op AVONDSCHIETOEFENINGEN diens klacht kan de klager daarover een klacht in IJssel-Vecht Op woensdag 16 april worden avondschietoefe- dienen bij de Nationale Ombudsman (2e lijns- Ook tussen Hattem en Raalte bestaat in ieder ningen gehouden op het Artillerie Schietkamp te voorziening), tel. 0800 - 33 55 555. geval één duidelijke overeenkomst: de regio IJs- 't Harde. sel-Vecht. Op sociaal maatschappelijk gebied zal Voor meer informatie over de Klachtenverorde- Hattem in de toekomst ongetwijfeld zijn banden Voor eventuele vragen/klachten kunt u bellen met ning wordt u verwezen naar de website: met de regio blijven koesteren. Daar ook zal het 0525-657207. www.hattem.nl contact met Zoon blijven bestaan. Immers, een
van zijn nevenfuncties is lid van het algemeen en INLOOPAVOND BRANDWEERKAZERNE dagelijks bestuur van de regio IJssel-Vecht.
Veiligheid gaat ons allemaal aan. Daarbij hoort ook een goed functionerende brandweer. Daarom is BELEIDSREGELS de brandweer in Hattem bijvoorbeeld toegerust met goed materieel en wordt er door de man- Het college maakt bekend dat zij in de vergade- schappen geregeld geoefend. Maar er is meer. Ook de brandweerkazerne moet aan de huidige eisen ring van 25 maart j.l. heeft besloten de beleidsre- voldoen op het gebied van ondermeer veiligheid en arbeidsomstandigheden. Omdat de huidige gels van een aantal in lid 1 van de "Algemene
kazerne niet meer aan deze eisen voldoet, is verbouw/nieuwbouw van de kazerne noodzakelijk. subsidieverordening gemeente Hattem 2006" ver-
melde beleidsterreinen vast te stellen. Het voren- Op donderdag 10 april wordt er staande betreft bibliotheekwerk, bureau halt, in de brandweerkazerne een in- welzijnswerk, onderwijs (scholenproject, volwas- loopavond georganiseerd over de seneneducatie en voor- en vroegschoolse educa- verbouw/nieuwbouw van de tie), peuterspeelzaalwerk, slachtofferhulp en
kazerne. Naast informatie over toerisme en recreatie. Deze beleidsregels zullen het hoe, wat, waar en waarom als toetsingskader worden gehanteerd bij het be- van het hele proces, zijn ook de oordelen van de aanvragen om subsidieverlening tekeningen van de nieuwe alsmede subsidievaststelling.
kazerne te zien. Voornoemde beleidsregels zullen voor het eerst De inloopavond begint om 20.00 worden toegepast bij de vaststelling van het sub- uur en duurt tot 21.30 uur. sidieprogramma 2009. De beleidsregels met be-
trekking tot algemeen maatschappelijk werk, U bent van harte welkom. schoolbegeleiding, amateurkunst, cultuur en sport zullen op een later tijdstip nog vastgesteld worden. Nieuws & Ontwikkelingen.... Kijk op www.hattem.nl Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Hattem, telefoon 038 - 443 16 16 of kom langs op het stadhuis, Markt 1. Het stadhuis is open op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur. Op woensdag is het stadhuis ook geopend van 13.30 tot 17.00 uur en loket Burgerzaken tot 19.00 uur.


---- --