Gemeente De Wolden
Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 25 maart 2008 


Aanwezig: 
P.H. Snijders    - burgemeester 
A. v.d. Ziel     - wethouder 
L. Koster      - wethouder 
A. Damming      - wethouder 
R. Vogelzang     - secretaris a.i. 
Volgnr. Ingekomen Onderwerp:               Beslissing: 
     van: 
1.          Vaststellen besluitenlijsten van   Conform 
           18 maart 2008             


           Uitnodigingen             

             - Actie: Spaar voor je        - Wethouder Damming reikt 
                schoolreisje op 5 april        geldbedrag uit, mits het 
                2008                 tijdstip kan worden 
                                   verplaatst van 11.00 naar 
                                   11.15 uur 
             - De Wemme: Opening        
                expositie "marskramer,      -  Wethouder Damming
                markt en middenstand"       
                op 2 april 2008 om 16.00  
                uur                

2.    VROM    Besprekingen VVV DrenthePlus       - Subsidie voor eerste 4 maanden 
                                   zal worden overgemaakt; 
                                - Wachten op toekomstvisie en dan 
                                   de bestuurlijke discussie over 
                                   toekomst VVV voeren; 
                                - Kennis nemen van de verslagen 
                                   met het bestuur van de VVV 
                                   Drenthe-Plus en de medewerkers 
                                   van de VVV-kantoren De Wolden. 

3.    BMO     Tijdelijk kamperen nabij café "    Er wordt geen medewerking verleend aan 
           "De Kastelein" Dijkhuizen 8a te    het tijdelijk kamperen 
           Ruinerwold 
4.    OW     Waterplan                 - Waterplan 2008-2012 ter 
                                   vaststelling voorleggen aan 
                                   Gemeenteraad; 
                                - In raadsvoorstel de relatie tussen 
                                   de (wettelijk) verbrede watertaken 
                                   en de kostendekking uit het GRP 
                                   beter tot uitdrukking brengen; 
                                - Tekst op pagina 21-22 (er zijn 
                                   geen klachten bekend) klopt niet 
                                                    1


Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 25 maart 2008 
Volgnr. Ingekomen Onderwerp:   Beslissing: 
     van: 
                     met werkelijkheid; 
                   - Kaartnummer 6 (ruimtelijke 
                      ontwikkellocaties) klopt niet.                                        2

---- --
Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 25 maart 2008 
Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
     van: 
1.    VROM    Bijdrage onderzoek        Er wordt een bijdrage verstrekt aan 
           "Huisvesting bedrijven op het  DBF voor het onderzoek 
          platteland"            aanbodkant vrijkomende 
                           agrarische bedrijfspanden 

2.    VROM    Concours Hippique De Wolden      - Er wordt ingestemd met een 
                                 bijdrage t.b.v. het     
                              internationale Concours 
                              Hippique De Wolden; 
                              - De Stichting CH De Wolden 
                                 wordt hierover schriftelijk 
                                 geïnformeerd                                                   1

---- --