Ingezonden persbericht


BTG rapporteert over duurzaamheidscriteria en certificatiesystemen voor biomassa

Enschede, 25 maart 2008 ­ Tijdens een workshop in Brussel op 18 maart jl. presenteerde BTG Biomass Technology Group BV de resultaten van een studie naar duurzaamheidscriteria en certificatiesystemen voor de productie van biomassa. Verplichte certificering op Europees niveau kan effectief worden gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te monitoren en de bescherming van de biodiversiteit te borgen. Alhoewel een verplichtend systeem niet alle aspecten van duurzame biomassaproductie kan afdekken is het een stap in de goede richting. De introductie van Europese duurzaamheidscriteria zal resulteren in een substantiële vraag naar duurzaam geproduceerde biomassa binnen de EU en zal ook wereldwijd de toon helpen zetten.

Op 18 maart 2008 presenteerde BTG Biomass Technology Group BV tijdens een workshop in Brussel de resultaten van een studie naar duurzaamheidscriteria en certificatiesystemen voor de productie van biomassa. Bij de drukbezochte bijeenkomst gaven ook experts van de Europese Commissie (DG Landbouw, DG Ondernemingen & Industrie, en DG Milieu), PROFOREST (GB), BMU (Duitsland), SenterNovem (Nederland), FAO en WWF hun mening over certificatie van duurzame biomassaproductie.

De nieuwe BTG studie, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, analyseert bestaande certificatiesystemen, identificeert de belangrijkste barrières bij implementatie en uitvoering en formuleert de mogelijkheden om een biomassacertificatiesysteem op Europees niveau in te voeren. Certificatie is een bruikbaar instrument om duurzame biomassaproductie op bedrijfsniveau te borgen. Zo kan de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van biomassa worden bepaald, kan aantasting van bestaande koolstofopslag in de bodem of van bestaande vegetatie worden voorkomen, en kan de bescherming van biodiversiteit worden geborgd. Echter, indirecte effecten zoals concurrentie met de voedselproductie en veranderingen in het gebruik van landbouwgrond overstijgen het bedrijfsniveau en moeten op een hoger (`meta') niveau worden bepaald. Verder geldt dat criteria op het gebied van arbeidsomstandigheden, het welzijn van oorspronkelijke bewoners, en locale welvaart het vrije verkeer van goederen kunnen frustreren en waarschijnlijk geen stand zullen houden bij een eventueel WTO conflict.

Hoewel een Europees certificatiesysteem geen alomvattende dekking van alle aspecten van duurzame biomassaproductie kan bieden, betekent invoering van zo'n systeem wel een flinke stap vooruit. De introductie van Europese duurzaamheidscriteria zal resulteren in een substantiële vraag naar duurzaam geproduceerde biomassa binnen de EU, en zal ook wereldwijd de toon helpen zetten.Ingezonden persbericht