Keurmerk Veilig Rond en in School: Keurmerk VRIS

De gemeenten Rijswijk, Gouda en Amsterdam en Arboned hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS).

De kern van het Keurmerk VRIS is een gestandaardiseerde veiligheidsbeleidscyclus. Dit betekent dat de school:


- analyseert welke (fysieke en sociale) veiligheidsproblemen spelen op school en in de directe omgeving en welke achtergrond die problemen hebben (wie, wat, waar, waardoor, etc.);


- een actieplan opstelt om die problemen aan te pakken;.


- vervolgens de maatregelen uitvoert;


- en na een bepaalde periode opnieuw de veiligheidssituatie onderzoekt (evaluatie) om te kijken in hoeverre de problemen uit de eerdere analyse zijn opgelost, de gestelde doelen (dus) bereikt zijn en of er nieuwe problemen zijn bijgekomen.

Na deze evaluatie wordt het actieplan (indien nodig) bijgesteld, worden de maatregelen uitgevoerd, na een tijd weer geëvalueerd enzovoort. Uiteraard staat een school niet op zichzelf. Zeker als het gaat om de omgeving van de school, is samenwerking met bijvoorbeeld gemeente, politie, openbaar vervoer en andere partners onmisbaar. Hierbij biedt de methode van VRIS een handvat.

Keurmerk
Indien een school veilig wordt bevonden, ontvangt zij een keurmerk. Dit wordt door een onafhankelijke instantie periodiek getoetst. Het Keurmerk wordt door de drie gemeenten en ArboNed (Keurcompany) ontwikkeld in samenwerking met Steinmetz Advies en Opleiding (SAO), het Centrum voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie (CCV) en DSP-groep. Dit project is eind 2006 gestart. Het is uiteindelijk de bedoeling dat meer gemeenten en scholen zich aansluiten. In mei van dit jaar worden de richtlijnen voor het keurmerk VRIS verwacht. Geïnteresseerde scholen en gemeenten kunnen informatie opvragen bij de projectleider mw. Ilonka Nagy van de gemeente Rijswijk (070 326 18 06 of inagy@rijswijk.nl).