Ministerie van Financiën

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG (31 093)

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Ons kenmerk: FM 2008-00736 M

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging aan inzake het bovenvermelde voorstel aan.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Wouter Bos


Zie het origineel