Gemeente Heerlen

Selectieve besluitenlijst 25 maart 2008

2008/8571 Randvoorwaarden voor verkoop gemeentegrond in Grasbroek Midden aan Multi Vastgoed B.V. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de randvoorwaarden voor de realisatieovereenkomst met Multi Vastgoed voor de locatie Grasbroek Midden. Nu de gemeente hiermee heeft ingestemd zal de overeenkomst verder worden uitgewerkt en ondertekend. Multi Vastgoed verwerft de grond van de gemeente voor E 1.065.000,- ex. Btw en zal middels 3 bouwblokken 80 appartementen realiseren in een door de gemeente aan te leggen kwalitatief hoogwaardig park. Het parkeren geschiedt onder de bouwblokken voor het bewonersparkeren en het bezoekersparkeren zal voor rekening van Multi Vastgoed in de openbare ruimte aan de Sittarderweg gerealiseerd worden. Uiterlijk eind 2010 dient er gestart te zijn met de bouw.


2007/33421 Uitwerking verbeterplan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen B&W hebben ingestemd met de uitwerking van het verbeterplan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen. Dit plan is in 2005 tot stand gekomen doordat de commissie bij het uitoefenen van haar taak problemen ervoer in de relatie met de gemeentelijke overheid. In het plan stonden aanbevelingen die nu uitgewerkt zijn. Uitgangspunt blijft dat Heerlen voortvarend doorgaat met het ingezette ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dit om en Heerlen een hoger ruimtelijk kwaliteitsniveau tot stand te brengen. De commissie speelt daarin een belangrijke rol. Een ander uitgangspunt is een meer klantgerichte werkwijze. Een nieuwe beknopte verordening ligt nu voor bij de raad met doel, taken en werkwijze van de commissie. Een nieuwe, voor burger en bedrijf goed toegankelijke, welstandsnota (het toetsingskader voor de ingediende plannen) is in voorbereiding. Door middel van vroegtijdig overleg over nieuwe plannen tussen de commissie, ambtenaren en bestuurders willen we voorkomen dat in een te laat stadium forse meningsverschillen over de ruimtelijke kwaliteit aan het licht komen, zoals eerder bij de Stadsschouwburg. De commissie werkt tot slot aan een promotieplan ter vergroting van de actieve betrokkenheid bij de ruimtelijke kwaliteit in Heerlen.

2008/5026 Beleid ten aanzien van trouwlocaties
Het college wil de raad voorstellen om andere locaties dan het gemeentehuis aan te wijzen als locatie om te trouwen. Er komen steeds vaker verzoeken van bruidsparen om op een andere locatie te trouwen dan tot nu mogelijk is. Op dit moment kan in Heerlen alleen getrouwd worden in het Stadhuis, kasteel Hoensbroek, de Oranjerie van kasteel Terworm en Auberge de Rousch. Om aan de wensen van bruidsparen om hun grote dag een persoonlijke tint te geven tegemoet te komen, wil het college hen de mogelijkheid bieden om op elke door hen gewenste locatie te kunnen trouwen. Bij de beoordeling van het verzoek geldt dat in principe alle locaties binnen de gemeente in aanmerking komen mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Zo mag de locatie niet in strijd zijn met de goede zeden en met wat maatschappelijk is aanvaard. De locatie moet vrij toegankelijk zijn, toegankelijk zijn voor mindervaliden en tijdens de huwelijksvoltrekking mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt. Bovendien moet de locatie als het een horecagelegenheid is de vereiste vergunningen hebben en geen overlast geven voor de omgeving.


---- --