Gemeente Bronckhorst

Openbare b en w besluitenlijst
Vergadering burgemeester en wethouders op 25 maart 2008

Aanwezig:
H.A.J. Aalderink, burgemeester
A. Boers, wethouder
A. Baars, wethouder
P. Glasbergen, wethouder
D. Nas, wethouder
P. v. Gog, secretaris

O-01 openbare besluitenlijst vergadering b en w d.d. 18 maart 2008 advies:
vaststellen
besluit:
Conform vastgesteld

O-02 ingekomen stukken
A Besluitenlijst college GS
besluit:
Vka

B Overzicht kosten mobiele telefoon college (op verzoek A. Baars op de agenda) besluit:
Vka
Persbericht Regio Achterhoek `Dreigende impasse regionale samenwerking C doorbroken'
Besluit:
Vka
D Ledenbrief VNG `Openstelling vacatures bestuurlijke organisatie VNG' Besluit:
Burg. zal zich kandidaat stellen voor de cie. Bestuur en Veiligheid

O-03 Uitnodigingen
A Conferentie risicomanagement: draagvlak en verankering d.d. 23 april besluit:
Vka

B Alg.Vergadering Aandeelhouders BNG + themabijeenkomst d.d. 28 april besluit:
Vka

C Voorjaarsconcert Cresendo d.d. 5 april
Besluit:
Weth. Glasbergen zal college vertegenwoordigen


---

D Prijsuitreiking Bronckhorster schiettoernooi d.d. 2 april Besluit:
Weth. Boers zal prijsuitreiking verrichten E Jubileumuitvoering Gymnastiekvereniging DVS ­ Halle d.d. 5 april Besluit:
Weth. Glasbergen zal college vertegenwoordigen F Uitreiking Ten Hag prestatie Prijs 2008 d.d. 15 april Besluit:
Vka

O-04 intergemeentelijke aangelegenheden
A Geen

O-05 Concept besluitenlijst agendacie. D.d. 13 maart Naar aanleiding van procedure mbt de art. 212 verordneing zal de burgemeester een gesprek beleggen met de betrokken werkgroep en bestuurders over dit onderwerp.

Raadsagenda 27 maart:
Besproken.

O-06 rondvraag/onderlinge informatie uitwisseling

O-07 Onderwerp:
Bestuurskrachtmeting
Advies:
Afd. Het rapport `Kwaliteitsmeting Gelders Lokaal Bestuur' over de bestuurskracht van de MenO gemeente Bronckhorst aan te bieden aan de raad Beslissing:
Conform advies

onderwerp:
O-08 Personeelsdag 6 juni 2008
advies:

1. rekening houdend dat het merendeel van het personeel deelneemt aan de personeelsdag van de PV Bronckhorst het gemeentehuis en gemeentekantoor voor publiek gesloten te houden op vrijdag 6 juni 2008
2. via communicatie de bevolking hiervan tijdig in kennis stellen MenO 3. conform de harmonisatie rechtspositie de deelnemers aan de personeelsdag een oe dag (3,6 uur) bijzonder verlof verlenen. Niet-deelnemers kunnen desgewenst werken of anders zelf verlof opnemen 4. dit jaar éénmalig de gemeentewerf Hengelo beschikbaar stellen als uitvalsbasis voor de diverse activiteiten

besluit:
Conform advies


---

onderwerp:
O-09 Jaarstukken gemeente Bronckhorst 2007
advies:

1. instemmen met de jaarstukken en de gegeven toelichtingen MenO 2. het resultaatbestemmingsvoorstel overnemen en als voorstel aanbieden aan de raad

besluit:
College heeft de jaarstukken besproken en zal redactionele opmerkingen via het portefeuillehoudersoverleg met de afdelingshoofden doornemen. Besluitvorming in de b en w vergadering van 1 april

onderwerp:
O-10 Gemeentelijke plattegronden
advies:

1. te kiezen voor één systeem plattegronden vanaf 1 april 2008 en het in eigen beheer te vervaardigen, plaatsen en onderhouden van deze plattegronden
2. in principe in alle kernen een plattegrond te plaatsen en deze niet te voorzien van verlichting

3. de overeenkomsten van de v/m gemeenten Steenderen en Zelhem met Suurland BV per einde overeenkomst op te zeggen
4. Van Uden specials en Eurimex berichten over de nieuwe werkwijze en REO afspraken maken over het beëindigen van de bestaande afspraken (geen contracten)

5. de kosten te dekken uit de post toerisme en recreatie algemeen ­ onderhoud recreatieve voorzieningen

6. recreatie/toerisme ondernemers de mogelijkheid geven tegen vergoeding middels een symbool een vermelding op de plattegronden te krijgen en uit deze vergoeding de exploitatie van de plattegronden te betalen
7. iedere 2 jaar of zoveel eerder als wenselijk is de plattegronden te vernieuwen

besluit:
Aanhouden voor overleg met de betrokken portefeuillehouders en een nadere financiële uitwerking.

onderwerp:
O-11 Functiewijziging perceel Kipstraat 4 in Hummelo (omzetting agrarisch naar wonen)
advies:

1. geen medewerking te verlenen aan functieverandering waarbij er een nieuwe vrijstaande woning wordt gebouwd en twee bestaande schuren worden REO afgebroken

2. de heer Dreves en mevrouw Berendsen Frederiks in kennis te stellen van het besluit

besluit:
Conform advies


---

onderwerp:
O-12 Aanvraag persoonsgebonden vrijstelling bewoning recreatiewoonverblijf advies:

1. voor te nemen om het verzoek om persoonsgebonden vrijstelling toe te wijzen REO 2. het ontwerpbesluit te publiceren en gedurende zes weken ter visie te leggen voor het naar voren brengen van zienswijzen

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-13 Voortzetting project Huiselijk geweld

advies:

1. in te stemmen met de voortzetting van het project Huiselijk Geweld Achterhoek vooralsnog voor één jaar (1 april 2008 tot 31 december 2008) MenO 2. na een jaar het project te evalueren en bekijken of we het nog twee jaar gaan voortzetten
3. instemmen met de bijgevoegde begroting van de GGD Gelre-IJssel en voor 2008 een bijdrage beschikbaar te stellen van 10.065,-- per jaar

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-14 Verzoek bestemmingsplanherziening Dorado Beach Olburgen advies:

1. medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening voor de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van Dorado Beach, Pipeluurseweg 8 REO Olburgen onder de in dit voorstel vermelde voorwaarden
2. de kosten van de bestemmingsplanherziening en de aanpassingen van de wegen door te berekenen aan de eigenaar

besluit:
College besluit bij punt 1 toe te voegen: `In principe' medewerking te verlenen omdat een aantal onderwerpen nader uitgwerkt moet worden.

onderwerp:
O-15 Plaatsing reclameborden evenementen Hamové en Achterhoekse Paardedagen advies:

1. geen toestemming te verlenen aan de Achterhoekse Paardedagen en de Hamové om reclame-aanduidingen te mogen plaatsen welke in strijd zijn met de Uitvoeringsnota tijdelijke reclame-uitingen
2. bij de evaluatie van het reclamebeleid dit jaar de mogelijkheid bekijken of er VVH langs enkele invalswegen binnen onze gemeente "reclameplaatsen" gecreëerd kunnen worden bedoeld voor evenementen met een regionale en/of landelijke uitstraling

besluit:

---

College besluit - omdat de invulling via de portalen nog niet mogelijk is - éénmalige ontheffing te verlenen voor deze beide evenementen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 april 2008

De heer H.A.J. Aalderink, burgemeester De heer P.C.M. v. Gog, secretaris---- --