Gemeente Capelle a/d IJssel

Berichten uit het college

Datum: 25-03-08

Nummer: 12

Op dinsdag 15 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Aanpassen Planschadevergoedingsovereenkomst
Als er een wijziging van een bestemmingsplan plaatsvindt of ontheffing van een bestemmingsplan wordt verleend, kunnen belanghebbenden in de omgeving daar schade van ondervinden. Zij kunnen dan een verzoek om planschadevergoeding (art. 49 WRO) bij de gemeente indienen. Sinds 2005 mag de gemeente die schade afwentelen op initiatiefnemers van de bouwontwikkeling die een verzoek om een bestemmingsplanwijziging indienen. Op 6 november 2007 stelde het college daarvoor een model-planschadevergoedingsovereenkomst vast. Op basis van een nieuwe modelovereenkomst van de VNG stelde het college een aangepaste overeenkomst vast, waarin een bankgarantie door de ontwikkelaar en een regeling voor terugbetaling is opgenomen. Verder hebben het college en de burgemeester de bevoegdheid tot het aangaan dan wel ondertekenen van de overeenkomst gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Evaluatie Lokaal Zorgnetwerk 2005-2007
Het college besloot de evaluatie van het Lokaal Zorgnetwerk 2005 - 2007 vast te stellen. Het Lokaal Zorgnetwerk is een netwerk dat begeleiding biedt aan mensen die geen gebruik maken van reguliere hulpverlening, maar wel risico lopen op problemen als ernstige verwaarlozing of gedragsproblemen. Het college stemde ook in met de prestatieafspraken met Stichting Kwadraad, de stichting die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het netwerk. In het evaluatieplan wordt geconcludeerd dat door de samenwerking tussen de partijen en de inzet van de coördinator van het Lokaal Zorgnetwerk het Lokaal Zorgnetwerk een grotere bekendheid heeft gekregen. Hierdoor is het bereik sterk gestegen. Verder is het aandeel allochtonen dat in het Lokaal Zorgnetwerk wordt besproken en doorgeleid met 43% relatief hoog. De verschillende knelpunten uit de evaluatie van 2005 zijn de afgelopen 2 jaar adequaat opgepakt. Over de gehele linie zijn de partijen die in het Zorgnetwerk samenwerken tevreden over de werkwijze. De belangrijkste conclusie uit het evaluatieplan is dat het Lokaal Zorgnetwerk een goed instrument is waarvan steeds meer gebruik gemaakt wordt.

Projectplan implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Het college besloot in te stemmen met het implementeren van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de Wabo wordt de aanvraag voor bouw- en milieugerelateerde vergunningen simpeler voor de aanvrager.

Intentieverklaring samenwerking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Het college besloot samen te werken met provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De burgemeester tekent hiervoor een intentieverklaring. De collegeleden van de provincie Zuid-Holland worden hierover geïnformeerd.

Regeling rechtspositie burgemeester
Het college besloot de Regeling rechtspositie burgemeester gemeente Capelle aan den IJssel 2008 vast te stellen. De bestaande regeling uit 2007 wordt ingetrokken. De regeling is gewijzigd. De burgemeester moet in het vervolg een rittenregistratie bijhouden voor haar dienstreizen binnen de gemeente om in aanmerking te komen voor reiskostenvergoeding. Het besluit wordt ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad.

Wmo-adviesraaad beëindiging van lidmaatschap
Het college beëindigde het lidmaatschap van de heer W. Agnoe van de Wmo-adviesraad per 1 maart 2008. De heer Agnoe vroeg om deze beëindiging.

Jaarverslag en financieel verslag Wmo-adviesraad
Het college nam kennis van het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2007 van de Wmo-adviesraad. Deze raad is ingesteld als een commissie van advies aan het college op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het jaarverslag wordt onder andere melding gemaakt van de betrokkenheid van de raad bij: de dag van de armoede, seniorenbeurs en het Wmo-beleidsplan.