Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 A Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl 2513AA22XA

Contactpersoon Uw brief 2070811440 Doorkiesnummer Ons kenmerk AM/SAM/08/4859 Datum 25 maart 2008 Onderwerp Kamervragen van het lid Lempens ( SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Lempens (SP) over de problemen met het volgen van een voortraject SW door Wajongers met een UWV-uitkering.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(A. Aboutaleb)

Bijlage(n):
Beantwoording Kamervragen van het lid Lempens (SP)

Nr. 2070811440

Vragen van het lid Lempens (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over problemen met het volgen van een voortraject SW door Wajongers met een UWV-uitkering. (Ingezonden 12 februari 2008)

Vraag 1
Wat is uw oordeel over de situatie dat SW-bedrijven Wajongers op de wachtlijst voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geen dienstverband kunnen garanderen in aansluiting op hun tweejarig voortraject en daardoor afzien van dit risico?

Ons kenmerk AM/SAM/08/4859

Vraag 2
Is het waar dat het UWV gedurende één jaar subsidie mag verlenen voor een activeringstraject van Wajongers waarna aansluitend een loonkostensubsidie van één jaar mogelijk is, waaraan de eis wordt gesteld van een aansluitend gegarandeerd dienstverband?

Vraag 3
Is het waar dat een SW-bedrijf dat invulling geeft aan de plaatsing van Wajongers op de wachtlijst pas na twee jaar en alleen als die gegarandeerde baan is gerealiseerd op vergoeding van gemaakte kosten kan rekenen?

Vraag 4
Bent u bereid om op zeer korte termijn de regelgeving aan te passen zodat een Wajonger in een SW-bedrijf gedurende de tijd dat hij op de wachtlijst staat het voortraject SW kan volgen, zonder dat het SW-bedrijf daardoor onaanvaardbare risico's loopt? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoorden vraag 1, 2, 3 en 4
Het realiseren van aangepaste arbeid voor Wsw-geïndiceerden, alsook de voorwaarden waaronder die arbeid wordt verricht, is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het sw- bedrijf is daarbij een middel om de Wsw-doelgroep aan het werk te helpen. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk.
Elke gemeente ontvangt een deel van het landelijk beschikbare Wsw-budget. De verdeling van het landelijk beschikbare Wsw-budget onder gemeenten gebeurt naar behoefte: op basis van het aantal geïndiceerden dat in de gemeente woont en op de wachtlijst staat of in het kader van de Wsw werkt. Voor het realiseren van aangepaste arbeid voor de Wsw-doelgroep ontvangen gemeenten van het Rijk een taakstelling (minimaal te realiseren Wsw-plaatsen) en bijhorend budget (gemiddeld circa 25.000 euro per persoon).
Met de toegekende taakstelling en Wsw-budget aan gemeenten, kunnen gemeenten een X- aantal Wsw-geïndiceerden een dienstverband in het kader van de Wsw aanbieden. Daarbij blijven er ook Wsw-geïndiceerden over aan wie niet meteen een Wsw-dienstverband aangeboden kan worden. Deze Wsw-geïndiceerden staan op de Wsw-wachtlijst in afwachting van een sw-dienstverband. Om te voorkomen dat de arbeidsvaardigheden van de Wsw- geindiceerden die (lang) op de wachtlijst staan in afwachting van een Wsw-plaats, achteruit gaan, is met de wetswijziging van de Wsw per 1 januari 2008 aan gemeenten en UWV de mogelijkheid geboden om re-integratiemiddelen in te zetten om Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst te activeren in afwachting van een met Wsw-budget gefinancierde plaats.

Gemeenten en UWV kunnen met elkaar afspraken maken over het inzetten (hoe, wanneer en hoelang) van deze re-integratiemiddelen voor de groepen waarvoor zij de
---

Ons kenmerk AM/SAM/08/4859

verantwoordelijkheid dragen. Een Sw-bedrijf krijgt een vergoeding voor de gemaakte kosten, hiervoor is realisatie van een Sw-plaats niet noodzakelijk. Dit geldt ook voor Wajongers die op de wachtlijst van de Wsw staan (voorwaarde voor een Wsw-indicatie is dat betrokkene duurzaam niet in staat is reguliere arbeid te verrichten). Het inzetten van re-integratiemiddelen betreft hier een mogelijkheid en geen verplichting voor gemeenten en UWV. Vanuit de wet- en regelgeving zijn er geen belemmeringen om hierover afspraken op maat te maken. UWV kan verschillende instrumenten inzetten om de Wsw- doelgroep met een UWV-achtergrond op te wachtlijst te activeren in afwachting van een met Wsw-budget gefinancierde plaats. Het betreft hier dus een tijdelijk traject in afwachting van en met zicht op een structurele werkplek in het kader van de Wsw. Het inzetten van re- integratiemiddelen voor een activeringstraject is niet bedoeld voor het wachtlijstprobleem in de Wsw.
In de fundamentele herbezinning op de Wsw zal de omvang van de wachtlijsten en de verwachte groei ervan worden bezien in samenhang met andere regelingen gericht op participatie voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiertoe is per 8 februari jl. de commissie De Vries ingesteld. Ik heb de commissie gevraagd voor 1 juli 2008 met haar advies te komen.

Voor de goede orde merk ik daarnaast op dat het UWV sinds de inwerkingtreding van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden op 29 februari 2008 een loonkostensubsidie kan toekennen aan werkgevers die herbeoordeelden zonder werk voor een jaar in dienst nemen. Het gaat hierbij om een reguliere dienstbetrekking, dus niet om een dienstbetrekking in het kader van de Wsw. Ook Wajong-ers die zijn herbeoordeeld kunnen hiervoor in aanmerking komen. De werkgever krijgt maximaal een jaar lang een subsidie van ten hoogste 50% van het minimumloon als de werknemer op een vacature wordt aangenomen. Het doel is dat deze werknemers uiteindelijk, na de subsidie van maximaal een jaar, doorstromen naar een reguliere baan.

Vraag 5
Bent u van mening dat een dergelijke versoepeling niet moet wachten tot de fundamentele herbezinning op de SW? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Met de wetswijziging van de Wsw per 1 januari 2008 is reeds voorzien in een versoepeling: aan gemeenten en UWV wordt per 1 januari 2008 de mogelijkheid geboden om re- integratiemiddelen in te zetten om Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst te activeren in afwachting van een met Wsw-budget gefinancierde plaats.


---