Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Gemeente verbetert ecologische inrichting bedrijventerrein Vossenstein

In de raadsvergadering van 31 januari is door de fractie van GroenLinks de ecologische inrichting van het bedrijventerrein aan de orde gesteld. Hiertoe is ingebracht het in opdracht van Groenlinks opgestelde rapport Evaluatie Inrichtings- en beheersmaatregelen Ecologisch bedrijventerrein Vossenstein van H.J. van den Bijtel. Tijdens de raadsvergadering gaf het college aan binnenkort de resultaten bekend te maken van een eigen onderzoek naar de realisatie van het bedrijventerrein en de wijze waarop het college de ecologische inrichting wil verbeteren.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de huidige invulling van het bedrijventerrein in relatie tot het originele plan en de gesloten overeenkomsten. Hierbij is niet alleen gekeken naar het punt van de ecologische inrichting, maar ook naar zaken als parkeren en (openbare) verlichting. Ten aanzien van de ecologische inrichting deelt de gemeente de conclusie van Van den Bijtel dat de huidige situatie niet in overeenstemming is met het originele plan. Om hier verbetering in aan te brengen is een actiepuntenlijst opgesteld van zaken die door de bedrijven, grondeigenaren en de gemeente nog uitgevoerd moeten worden.

Concreet kan de gemeente zelf maatregelen nemen om de beplanting langs de Velperengh en de Vossensteinsesteeg meer in overeenstemming te brengen met de beoogde ecologische inrichting.
Daarnaast wordt actie ondernomen om het parkeren langs de Velperengh tegen te gaan.
De kleur van de openbare verlichting is ten behoeve van de ecologie bij de aanleg al aangepast, gekeken wordt of deze maatregel afdoende is. Voor de bedrijven en grondeigenaren verdienen onder andere de inrichting van de ecologische verbindingszones, de houtwal langs de ecologische zone en de ecologische zone zelf de aandacht.

Om tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma te komen, treedt de gemeente in overleg met de aanwezige bedrijven en grondeigenaren. De gemeente wil niet alleen afspraken maken over de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de ecologische inrichting. Om de instandhouding te waarborgen, worden ook afspraken gemaakt over het beheer. Bij het tijdschema voor de uitvoering wordt rekening gehouden met de werkzaamheden die gaan plaatsvinden voor de nieuwe gemeentewerf en de aanleg van de dassentunnel.