Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Ontwerp Bestemmingsplan Recreatieterreinen Doorn

Op 1 januari is de Wet Openlucht Recreatie vervallen en daarmee zijn ook de op die wet gebaseerde kampeervergunningen vervallen. Dat betekent dat vanaf 1 januari a.s. verzoeken om plaatsing van stacaravans niet meer getoetst kunnen worden aan de kampeervergunning, maar uitsluitend aan het geldende bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan voor de recreatiegebieden in het dorp Doorn regelt echter niets over de aantallen en grootte van stacaravans. Daarom heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in november besloten het bestemmingsplan te repareren. In het gerepareerde bestemmingsplan worden de aantallen en afmetingen van de stacaravans opgenomen, zoals die in de kampeervergunningen golden.

Inmiddels heeft het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen en het wordt op donderdag 24 april voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Naast dit nieuwe bestemmingsplan dat geen nieuw beleid betekent, maar voortzetting van bestaand beleid, werkt de gemeente ook aan een nieuw beleid voor verblijfsrecreatie. Ook dat beleidskader moet te zijner tijd door de raad worden vastgesteld. Het is mogelijk dat dat beleidskader soepeler normen voor stacaravans gaat geven dan het bestemmingsplan dat nu wordt vastgesteld. In dat geval kan de gemeente besluiten om ondanks dat strengere nieuwe bestemmingsplan, toch op dat nieuwe beleid voor verblijfsrecreatie te anticiperen. Een verzoek om een bouwvergunning die in strijd met het nieuwe bestemmingsplan is, zou dan bijvoorbeeld toch kunnen worden ingewilligd, omdat het verzoek niet in strijd is met het nieuwe verblijfsrecreatiebeleid voor de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Laatst gewijzigd: 25 maart 2008