Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Jaarverslag Leerplicht

Het college heeft het jaarverslag Leerplicht 2006 2007 vastgesteld. In het verslag staat welke acties zijn ondernomen voor de uitvoering van de leerplichtwet en de regelgeving gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

De basis van de uitvoering van de leerplichtwet is het vaststellen welke kinderen en jongeren leerplichtig zijn, het controleren of zij daadwerkelijk naar school gaan en ingrijpen waar leerlingen niet naar school gaan, zo nodig via een proces verbaal. Dit gebeurt preventief, naar aanleiding van meldingen van verzuim.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt bij de uitvoering van de leerplichttaak toe naar een sluitende aanpak, waarin verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg rond leerlingen, samenwerken. Dit betekent dat de uitvoering van de leerplichttaak niet uitsluitend een controlerende en handhavende taak is, maar juist een preventieve en zorgmaatschappelijke taak. Deze netwerkstructuur wordt in de komende twee jaar ingebed in Centra voor Jeugd en Gezin.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug kende in het verslagjaar 8144 leerplichtigen.

Verzuimdossiers
In het verslagjaar zijn in totaal 231 dossiers behandeld. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

* Meldingen ongeoorloofd schoolverzuim: 127
* Verzoeken om vrijstellingen en verlof: 49
* Meldingen zorgwekkend ziekteverzuim/zorgmeldingen: 55

In 2006-2007 is er veel aandacht geweest, ook binnen de scholen, voor zorgwekkend ziekteverzuim (verdachte ziekmeldingen). Alle zorgmeldingen/preventieve meldingen zijn door de leerplichtambtenaren in behandeling genomen. Waar nodig zijn het meld- en coördinatiepunt jeugd, AMK/Raad voor de kindermishandeling of het maatschappelijk werk ingeschakeld.

De leerplichtambtenaren werken actief samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de leerlingenzorg. Samen met het Meld- en Coördinatiepunt Jeugd, De Zorg- en Adviesteams van de scholen, de zorgnetwerken in de dorpen, het Justitieel Casusoverleg en het jongerenloket bij het CWI wordt aan deze samenwerking vorm gegeven. Ook is er structurele samenwerking met de omliggende gemeenten in de regio Utrecht Zuid-Oost.

Voortijdig schoolverlaten
Aan het einde van het verslagjaar stonden 54 voortijdig schoolverlaters geregistreerd, jongeren die niet beschikken over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, niet op school zitten en niet werken. In het verslagjaar is hard gewerkt aan het verbeteren van de leerplichtadministratie en een meer sluitende administratie rondom jongeren zonder startkwalificatie. Het laatste vergt een goede samenwerking tussen de gemeenten (leerplicht-administratie) en het CWI (informatie over wie werken en wie in bemiddeling zijn).

Speerpunten voor het schooljaar 2007 2008
In 2007-2008 wordt het samenwerkingsnetwerk geëvalueerd, versterkt en ingebed in de Centra voor Jeugd en Gezin. Met name de afstemming scholenzorgstructuur met de algemene zorgstructuur staat daarbij centraal.

Op uitvoeringsgebied zal komend schooljaar meer aandacht besteed worden aan een proactieve houding van de leerplichtambtenaren. Daarvoor zullen onderstaande zaken opgepakt worden:
* inzetten op het verbeteren van in- en uitschrijvingen van scholen, met name bij de Regionale Opleidingscentra (ROCs)
* invoeren van de nieuwe samenwerking met de IB Groep in Groningen gericht op het in beeld houden van de 18 22 jarigen.
* vastleggen van de werkprocessen voor leerplicht, RMC (17 12 jarigen), leerplichtadministratie en proces verbaal.
* het geregeld bezoeken van alle scholen binnen de gemeente.
* in samenwerking met de regiogemeenten:
o een folder ontwikkelen waarin de regelingen rondom verlof en vrijstellingen staan vermeld.
o de leerplichtmap (informatiemap voor scholen) aanpassen, uitbreiden en digitaal beschikbaar stellen
o protocol ziekteverzuim op meerdere scholen implementeren o samenwerking met Openbaar Ministerie verstevigen, o.a. model proces verbaal bespreken