Provincie Drenthe

Coating Resins Nederland BV, Nieuw-Amsterdamseweg

Besluit op grond van de Wet milieubeheer voor DSM Coating Resins Nederland BV, Nieuw-Amsterdamseweg

Terinzage tot en met 6 mei 2008
Beroep instellen tot en met 6 mei 2008

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een vergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (revisievergunning) aan DSM Coating Resins Nederland BV, gelegen aan de Nieuw-Amsterdamseweg 31a te Schoonebeek.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting in de chemische procesindustrie. In de inrichting worden kunstharsen gefabriceerd. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 26 maart 2008:

* bij de gemeente Emmen: Afdeling Vergunningen, Raadhuisplein 1 te Emmen, gebouw C van het gemeentehuis. De afdeling is geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 13.00 uur. Daarbuiten uitsluitend op afspraak (telefoonnummer (0591) 68 90 63);

* bij de provincie Drenthe, afdeling Bestuur en Communicatie, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 26 maart 2008 tot en met 6 mei 2008 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage (telefoonnummer (070) 426 44 26). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer K.S. van der Wal van de afdeling Duurzame Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 55 85.

Zie ook: Zie het origineel


* Besluit (pdf)

* Voorschriften (pdf)