Provincie Drenthe

de percelen Friesestraat 26-28

Bodemonderzoek in de gemeente Coevordenop en nabij de percelen Friesestraat 26-28

Assen, 25 maart 2008

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij onderzoek hebben laten uitvoeren naar bodemverontreiniging op en nabij de percelen Friesestraat 26-28 te Coevorden, gemeente Coevorden.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is. De verontreiniging bestaat uit minerale olie en vluchtige aromaten en is ontstaan door lekkage en/of morsingen van brandstoffen nabij de afleverzuilen van het voormalige tankstation aan de Friesestraat 28 te Coevorden.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 29 en artikel 37, hebben gedeputeerde staten van Drenthe dat ook vastgesteld.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering van de provincie Drenthe, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 36 58 24.

Zie ook: Zie het origineel


* Ontwerpbeschikking (pdf)