Raad van State


dinsdag 25 maart 2008
10.00 uur

Zitting over het gedoogbesluit dat het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft verleend aan Rietlanden Stevedores B.V. aan de Westpoort in Amsterdam. Het gaat om de op- en overslag van kolen, mineralen en ertsen op het terrein van het bedrijf. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is het niet eens met het gedoogbesluit en verzoekt de Raad van State het besluit te schorsen. (zaaknummer 200801009/1)

10.30 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode heeft verleend aan waterschap De Dommel voor een riooolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Boskantseweg in Sint-Oedenrode. Onder meer de capaciteit voor het verwerken van afvalwater bij hevige neerslag mag door de vergunning worden vergroot. Ook komt er een zogenoemde nabezinktank bij. Een omwonende vindt dat de RWZI te veel geuroverlast veroorzaakt. (zaaknummer 200708123/1)

10.45 uur

Zitting over de wijziging door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van elf natuurgebiedplannen. In deze plannen staat omschreven wat de doelstellingen op het gebied van kwaliteit zijn voor bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden die deel uitmaken van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur in de provincie. Het college heeft de plannen gewijzigd naar aanleiding van onder meer wijzigingsvoorstellen van particulieren en door de provincie goedgekeurde bestemmingsplannen. Het college wil hiermee technische onvolkomenheden in de plannen corrigeren. De wijzingen zien op veranderingen van natuurdoeltypen, grenswijzigingen en veranderingen in de mogelijkheden voor particulier natuurbeheer. Verschillende inwoners van Haaren komen tegen de wijziging van de plannen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn het er niet mee eens dat hun percelen waarop recreatiewoningen staan nu als natuurgebied worden aangeduid. De rechtbank in Den Bosch heeft eerder hun beroep tegen het besluit ongegrond verklaard. (zaaknummer 200705881/1)

11.30 uur

Zitting over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo waarbij aan Chief Oil Company B.V. te kennen is gegeven dat bestuursdwang zal worden toegepast ten aanzien van haar bedrijf aan de Spaarpot in Geldrop. In het bedrijf worden verschillende vloeistoffen gemengd, afgevuld en opgeslagen. Volgens het college is er sprake van acuut explosiegevaar doordat het gebouw niet voldoet aan de bouweisen. Het bedrijf is het niet met het besluit eens en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 200704598/1)

13.15 uur

Zitting over het verzoek van de stichting BAVO Europoort om de kosten voor de opname en medische behandeling van onverzekerde vreemdelingen in haar zorginstelling in het jaar 2002 te compenseren. De stichting Koppeling heeft voor 2002 aan de stichting BAVO een bedrag toegekend van ruim EUR 200.000. Verder heeft de stichting Koppeling aanvullende compensatie van de gemaakte kosten in het jaar 2001 geweigerd. De stichting Koppeling heeft de bezwaren van BAVO Europoort daartegen niet-ontvankelijk verklaard. BAVO Europoort komt zowel tegen de weigering om inhoudelijk op haar bezwaren in te gaan als tegen de hoogte van de compensatie voor het jaar 2002 in hoger beroep. De rechtbank in Rotterdam heeft eerder in juli 2007 geoordeeld dat de stichting Koppeling wel inhoudelijk op de bezwaren van BAVO Europoort moet ingaan. Voor het overige heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. (zaaknummer 200706166/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

14.45 uur

Zitting over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Overijssel van het bestemmingsplan "De Aloë" van de gemeente Zwolle. Het plan voorziet in de bouw van enkele tientallen woningen in de buurt van bedrijventerrein De Aloë. Een aantal bedrijven die op dat terrein zijn gevestigd is het niet met de komst van de woningen eens. Zij zijn bang dat zij daardoor in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Daarom verzoeken zij de Raad van State de goedkeuring van het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 200800268/2)