Gemeente Oldebroek


Overige informatie uit het gemeentenieuws van dinsdag 25 maart 2008

BESLUITENLIJST RAAD

Op grond van art. 23, lid 5, van de Gemeentewet dienen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen te worden gepubliceerd. Op de website van de gemeente Oldebroek, onderdeel 'Bestuur en Organisatie', 'Bestuur', 'Gemeenteraad', 'Besluitenlijst' is momenteel de lijst van de vergadering van 4 maart 2008 opgenomen.

COMMISSIEVERGADERINGEN
Ruimte en Grond
De geplande vergadering van de commissie Ruimte en Grond van 1 april 2008 gaat niet door.

Raadsbrede commissie Middelen
Dinsdag 1 april 2008 vergadert de raadsbrede commissie Middelen om 20.00 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

A

01. Opening / agendavaststelling.

02. Spreekrecht belanghebbenden.

03.

* Prioriteitstelling begrotingsprogramma's 2008 en beschikbaarstelling krediet t.b.v. inhuur van personeel.
04. Begraafbeleid: beantwoording vragen inzake de tarieven.
05. Wijzing verordening marktgeld 2008.

06.
Afronding:

- Recapitulatie A/B stukken (v.w.b. raadsvoorstellen);
- Sluiting.

Ter kennisneming
B

01. Voorbereidingsbesluit voor 2 gebieden in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Oosterwolde'.

Samenleving
Woensdag 2 april 2008 vergadert de commissie Samenleving om 20.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

AGENDA
A

01.
Opening / agendavaststelling.

02.
Spreekrecht belanghebbenden.

03.
Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011
04.
Mededelingen college.

05.
Vorige vergadering:

- verslag vergadering
20 februari 2008;

- actiepunten.

06.
Afronding:

- Recapitulatie A/B stukken (v.w.b. de raadsvoorstellen);
- Sluiting.

Ter kennisneming
B

1.
Planning Centrum voor Jeugd en Gezin / Brede doeluitkering.
2.
Invoering Zorgadviesteam 12-.

3.
Pilot coördinatie van zorg.

Spreekrecht
Aan het begin van iedere openbare commissievergadering bestaat voor direct belanghebbenden de gelegenheid kort het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is mogelijk via de raadsgriffier.