Gemeente Oldebroek


Besluiten & Plannen uit het gemeentenieuws van dinsdag 25 maart 2008

INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPPLANNEN

BOUWAANVRAAG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor het:
- geheel plaatsen van een schuur/tuinhuis, Zuiderzeestraatweg 584 te Wezep (20080099/RO - 6 maart 2008);
- gedeeltelijk vergroten van een woning, Vlasakker 40 te Wezep (20080102/RO - 6 maart 2008);
- geheel vernieuwen van een garage, fietsenberging en een kippenschuur, Bovenstraatweg 26 te Oldebroek (20080098/RO - 6 maart 2008);
- plaatsen van een dakopbouw, Ribesstraat 35 te Wezep (20080104/RO - 12 maart 2008).

SLOOPAANVRAAG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om sloopvergunning is ingediend voor het:
- verwijderen van asbesthoudende materialen, Kalmiastraat 6 te Wezep (20080100/RO - 7 maart 2008).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Be­langhebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNINGEN
(besluiten waartegen bezwaar mogelijk is)


*van college B en W

VERGUNNINGEN/TOEKENNINGEN WONINGWET

BOUWAANVRAAG
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
- plaatsen van een recreatie stacaravan type chalet, Vogelzang Veldweg 25 R43 te Hattemerbroek (20080037/RO - 17 maart 2008);
- geheel veranderen van de dakbedekking en het plaatsen van 2 dakkapellen, Rustenburgsweg 11 te Oldebroek (20080047/RO - 17 maart 2008);
- vervangen van bijgebouwen door een werktuigenberging, Zuiderzeestraatweg 382 te Oldebroek (20070450/RO - 17 maart 2008);
- vervangen van een woning door twee woningen (twee-onder-een-kap), Oranjeboomlaan 9 en 11 te Wezep (20070485/RO - 18 maart 2008);
- plaatsen van een dakopbouw op de woning, Nieuwlandsweg 4 te Wezep (20070504/RO - 18 maart 2008);
- plaatsen van een tijdelijke schoolunit, van Sytzamalaan 3BG te Oldebroek (onder vrijstelling op grond van artikel 17 van de WRO) (20070489/RO - 17 maart 2008).

SLOOPAANVRAAG
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor het:
- slopen van een magazijn, Kolonel D.J. Teesweg 1 te Wezep (20080096/RO 17 maart 2008);

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNING
De volgende vergunningen zijn verleend aan:

- mevrouw C. Blaak namens Skeelerclub Oldebroek voor het houden van een kleine verloting. De verloting zal plaatsvinden op zaterdag 29 maart 2008 op skeelerbaan de Wijhe Ruit te Oldebroek;
- mevrouw J. Wolfsen - van Werven, namens Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo, voor het innemen van standplaats ten behoeve van de verkoop van oliebollen bij Super de Boer te Wezep op dinsdag 30 en woensdag 31 december 2008. De opbrengst is bestemd voor Mappa Mondo;
- de heer L.R. van Rijssen voor het aanleggen van een uitweg aan de Zoutlanddreef 2 in Wezep;
- mevrouw T.E. van der Horst, namens Stichting Oranje Comité Wezep, voor het houden van diverse activiteiten op woensdag 30 april 2008 van 6.00 tot 22.00 uur ter gelegenheid van Koninginnedag;
- mevrouw G. Jordan - van de Kruisweg voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Hagen 16 in Oldebroek;
- de heer A.E. Heshusius voor het houden van een besloten buurtfeest op vrijdag 16 mei 2008 van 19.00 tot uiterlijk 24.00 uur en op zaterdag 17 mei 2008 van 19.00 tot uiterlijk 24.00 uur.

KAPVERGUNNING
De volgende kapvergunningen zijn verleend aan:

- de heer J Vinke in Wezep voor het kappen van 22 bomen op het perceel Engelandsweg 27 te Wezep;
- de heer H. Bekenkamp, namens het bestuur Circuit De Bargen, voor het kappen van 2 bomen op het perceel Vreeweg 67 in 't Loo;
- de heer J.K. de Jong in Zeewolde voor het kappen van 1 boom op het perceel Mulligenweg 8 - R34 in Oldebroek.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE, Zutphen. Hiervoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer inlichtingen hierover: telefoon (0525) 638 229.

WET MILIEUBEHEER

BEKENDMAKING MELDING

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken, ingevolge artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer en artikel 6.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, bekend dat zij een melding hebben ontvangen

van voor
De heer P.A. van Bruggen
Grachtenweg 21 te Oosterwolde het wijzigen van een melkrundveehouderij en kleinschalige veehouderij

De melding valt onder de reikwijdte van het Besluit landbouw milieubeheer.

De stukken die betrekking hebben op bovengenoemde melding ligt van 27 maart 2008 tot en met 10 april 2008 ter inzage: a. in het gemeentehuis en de hulpsecretarie op werkdagen tijdens openingstijden; b. in het gemeentehuis na telefonische afspraak op woensdagen van 17.00 tot 20.00 uur gedurende de genoemde termijn van tervisielegging.

Voor afspraken en informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Groote Stroek, tel. (0525) 638333.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek.