Gemeente Rhenen


Afkoppelen regenwater

In de Vissersweg komen twee aparte rioolbuizen, één voor afvalwater en één voor regenwater.

Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal er in de Vissersweg een proef starten voor het afvoeren van regenwater (afkoppelen) bij particulieren. Om dit plan te laten slagen, is er een subsidie beschikbaar voor ieder huis dat afgekoppeld wordt. Als u ervoor kiest mee te doen, hoeft het u dus niets te kosten. Op de informatieavond krijgt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.

Waarom afkoppelen?
Schoon regenwater dat op het dak van uw huis valt, stroomt nu samen met het vuile afvalwater via het rioolstelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Remmerden waar het wordt gezuiverd. Eigenlijk is dat jammer, want regenwater is schoon water. Regenwater dat afgekoppeld wordt, verdwijnt niet meer in het riool maar gaat van uw dak naar het nieuwe, gescheiden regenwaterriool of wordt in uw tuin geïnfiltreerd of opnieuw gebruikt. En dat alles zonder kosten of rompslomp voor u. We scheiden ons afval ook, waarom zouden we dat niet met ons water doen? Bovendien zal er minder wateroverlast zijn bij hevige regenval.

Water zorgt voor overlast
Water behoort samen met voedsel en energie tot onze basisbehoeften. Daar moeten we dus zuinig op zijn. Toch worden er liters schoon regenwater van daken en straten, door buizen die steeds groter moeten zijn, afgevoerd naar de rioolwaterzuivering waar het onnodig gezuiverd wordt. Dit kost geld en leidt ertoe dat de riolering overbelast raakt. Omdat het steeds harder regent kan het riool de hoeveelheid water niet meer aan, waardoor het via de riooloverstorten in de uiterwaarden van de rivier terecht komt en daar overlast veroorzaakt.

Draagt u bij aan beter waterbeheer in uw eigen gebied? Om wateroverlast te voorkomen en op een duurzamere manier om te gaan met water, start de gemeente Rhenen samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een afkoppelproject in de Vissersstraat. U kunt door dit project bijdragen aan beter waterbeheer in uw gebied.

U draagt door mee te doen bij aan een schonere leefomgeving; een beter milieu en een aanvaardbare hoogte van het rioolrecht in de toekomst. Verder voorkomt u dat de grond in uw eigen tuin verdroogt en (als u ook een regenton gaat gebruiken) dat u kostbaar kraanwater moet gebruiken om te sproeien. Creatieve manieren van afkoppelen kunnen bovendien een waardevolle bijdrage leveren aan de inrichting van uw tuin.

Meedoen is heel eenvoudig: u maakt een afspraak met een van onze afkoppelmedewerkers die voor een inventarisatie en nadere informatie graag bij u langskomen.

Wat is afkoppelen?
Afkoppelen is het scheiden van twee waterstromen: schoon regenwater en vuil afvalwater.
In de Vissersweg ligt nu nog een gemengd rioolstelsel. Daar komt zowel regenwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

Met het afkoppelen maken we de regenwaterpijp los van het vuilwaterriool. De regenwaterpijp verbinden we vervolgens met een regenwatervoorziening. Dat kan op twee manieren:
1. Bovengronds: via een gootje wordt het water door de tuin naar een vijver of een lager gelegen deel geleid. Dit deel is speciaal aangepast zodat water er eenvoudig kan infiltreren in de bodem. De mogelijkheden voor inpassing in uw tuin zijn talrijk (zie afbeeldingen). Kiest u voor bovengrondse infiltratie, dan krijgt u van ons gratis advies en een bijdrage van 7,00 per afgekoppelde m2 dakoppervlak.

2. Ondergronds: via een ondergrondse leiding wordt de regenpijp verbonden met een infiltratiekrat dat is ingegraven in uw tuin (zie afbeeldingen). Het infiltratiekrat vangt de regenbui op, waarna het regenwater vanuit het krat infiltreert in de bodem. Bovengronds ziet u vrijwel niets van de voorziening, behalve een bladvanger bij de regenpijp en de deksel van een zandvangputje. Uw tuin kan weer volledig worden teruggebracht in de oude staat. Voor ondergrondse infiltratie bieden wij u een standaard oplossing aan, die geheel op kosten van waterschap en gemeente wordt aangelegd.

Is een regenton niet voldoende?
In beide gevallen kan een regenton worden aangesloten op de regenpijp. Omdat de regenton meestal vol is, is een regenton alleen niet voldoende om alle regenbuien op te vangen. Maar met een regenton heeft u altijd vers regenwater bij de hand voor gebruik in uw tuin, en dat scheelt drinkwater! Als u meedoet aan het afkoppelen, krijgt u als extra een standaard regenton.

Kan er in elke situatie worden afgekoppeld?
Nee, het kan voorkomen dat uw situatie zich niet leent voor afkoppelen omdat er risicos of te hoge kosten aan zijn verbonden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw ondergrond niet geschikt is voor infiltratie door lokale storende lagen. En als uw regenpijp bijvoorbeeld inpandig loopt is het lastig om deze af te koppelen. Als u een wasmachine of een wastafel heeft aangesloten of als u koperen of zinken dakbekleding heeft, is het regenwater te verontreinigd om in de bodem te infiltreren.

Is afkoppelen verplicht?
Afkoppelen is niet wettelijk verplicht. U hoeft dus niet mee te doen. Door wel mee te doen kunt u met slechts een beperkte inspanning van uw kant en geheel kosteloos een zinvolle bijdrage leveren aan beter waterbeheer in uw gebied.

Loop ik risico op wateroverlast door af te koppelen? Als het regenwater wordt opgevangen in uw eigen tuin is het van belang dat de voorziening ook bij grote wolkbreuken blijft functioneren zonder dat uw woning gevaar loopt. De standaard oplossingen die gemeente en waterschap aanbieden worden daarop getoetst en zodanig aangelegd dat bij het overlopen van de voorziening het water altijd wegstroomt in een richting die geen gevaar oplevert voor uw woning. Bij de aanleg wordt er altijd voor gezorgd dat de voorziening op enige afstand van uw woning ligt. Daarmee wordt voorkomen dat u een vochtige kelder of kruipruimte krijgt. Als u besluit zelf een voorziening aan te leggen kunt u het ontwerp door ons op deze risicos laten toetsen.

Is een infiltratievoorziening makkelijk in het onderhoud? Ja. De standaard voorziening voor ondergrondse infiltratie is voorzien van een blad- en zandvanger. Daarmee wordt voorkomen dat de infiltratie door verstopping minder goed werkt. Het is van belang dat de blad- en zandvanger tenminste één keer per jaar worden schoongemaakt. De blad- en zandvanger zijn gemakkelijk toegankelijk zodat dit weinig tijd kost.

Wordt de openbare weg ook afgekoppeld?
Ja. Als het riool in de Vissersweg wordt vervangen, zal ook de openbare weg een eigen infiltratievoorziening krijgen. Via de straatkolken stroomt het regenwater dan in deze voorziening. Het is erg kostbaar om alle daken op deze voorziening aan te sluiten. Daarom is er voor de Vissersweg voor gekozen om het regenwater van de daken op eigen terrein te infiltreren.

Kijk voor meer informatie op:

www.destichtserijnlanden.nl
www.riool.info
www.waterbewust.nl