Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op
25 maart 2008 het volgende besloten:

Mededelingen
Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS-vergadering van 18 maart 2008 vastgesteld.
Besluitenlijst beschikbaar


1. Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2008
Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het Concept Uitvoeringsprogramma Sociaal beleid 2008. Dit uitvoeringsprogramma komt voort uit de Sociale Agenda 2008-2011 en beschrijft de doelen voor dit jaar. Gewenste resultaten zijn onder andere een Fries basismodel voor het Centrum Jeugd en Gezin, een projectplan Fries Jeugd en Alcoholbeleid 2008-2011, een provinciaal plan van aanpak kindermishandeling en een knelpuntenanalyse bereikbaarheid en toegankelijkheid basiszorg. Het complete uitvoeringsprogramma kunt u hieronder downloaden. Notitie beschikbaar


2. Subsidieplafond Pact tegen Schooluitval
Het College van Gedeputeerde Staten heeft een subsidieplafond van E 400.000,- vastgesteld voor het Pact tegen Schooluitval. Dit programma richt zich op projecten die leiden tot een sluitende aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen onder jongeren tussen 12 en 23 jaar. Van het budget is E 250.000,- beschikbaar voor projecten die leiden tot reductie van voortijdig schoolverlaten. Daarvoor komen enkel RMC's, in samenwerking met onderwijsinstellingen, in aanmerking. Voor het ontwikkelen en realiseren van leerwerktrajecten is de overige E 150.000,- beschikbaar. Het plafond van dit laatste budget is reeds bereikt.


3 Handhaving provincie Fryslân effectief
De provincie Fryslân voert haar handhavingstaak consequent uit. Evenals vorig jaar zijn bij alle geconstateerde overtredingen sancties opgelegd, variërend van waarschuwingen tot dwangsommen of processen-verbaal. Bestuursdwangacties zijn niet nodig geweest. Dat meldt het college van Gedeputeerde Staten in de Handhavinguitvoeringsrapportage 2007 die dinsdag 25 maart is vastgesteld. Persbericht beschikbaar
Notitie beschikbaar


4. GS heeft de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Waddenglas definitief vastgesteld Het college van GS heeft de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Waddenglas definitief vastgesteld. De SOK is een samenwerking met gemeente Franekeradeel en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). In de SOK spreken de partijen af om 225 ha. voor glastuinbouw te ontwikkelen in Sexbierum waarvan 145 ha. wordt uitgegeven aan tuinders en ruim 35 ha. is gereserveerd voor ruimtelijke kwaliteit. Op 19 maart konden Provinciale Staten hun wensen en bedenkingen uiten. Op 2 april vindt er een feestelijke ondertekening plaats waarbij de pers van harte uitgenodigd is. Er volgt nog een persuitnodiging.


5. Provinciale prijsvraag voor ideeën voor toegangspoorten bij de entrees van Fryslân De provincie Fryslân schrijft een prijsvraag uit onder vormgevers, architecten en kunstenaars voor inspirerende ideeën voor markeringen bij de hoofdtoegangswegen van Fryslân. De ontwerpen moeten de identiteit van Fryslân versterken en passen bij de verschillende locaties; de A7 bij Drachten en de Afsluitdijk,de A6 bij Lemmer en de A32 bij Wolvega. Er zijn vier geldbedragen te winnen van E 12.000-, E 9.000,-, E 6.000,- en E 3.000,-. Het idee van de toegangspoorten behoort tot de eerste projecten (ûteinsetters) van Fryske Fiersichten die worden uitgevoerd. Persbericht beschikbaar


---- --