Gemeente Harlingen


Besluitenlijst van 25 maart 2008

Vergadering van burgemeester en wethouders
van Harlingen, gehouden op dinsdag 25 maart
2008 's morgens om 08.00 uur op het stadhuis
van Harlingen.
Aanwezig: De heer J.T. Sijbenga, wethouder
De heer ing. F. Zomers, wethouder
De heer J. de Haan, gemeentesecretaris.
Afwezig: De heer P.H.M. Scheffer, burgemeester
Tijdens de vergadering werden de volgende punten behandeld en de bijbehorende besluiten genomen.

1. Notulen van de vergadering van 18 maart 2008. Vastgesteld.

2. Besluitenlijst A week 13.
Vastgesteld.

3. Bespreking raad 28 maart 2008.
Besproken.

4 Conceptagenda raad 16 april 2008.
Besproken.
Afdeling Middelen en Ondersteuning

5 Conceptvoorjaarsnota 2008.
Besproken/vastgesteld.
Afdeling Publiekszaken

6. Evaluatie armoedebeleid.
Raad d.d. 16 april 2008 voorstellen in te stemmen met de notitie Evaluatie armoedebeleid van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de hierin opgenomen voorstellen..7. Inforonde collegeleden. V.k.a..
8. Mededelingen secretaris:
plechtigheden en bijeenkomsten
V.k.a..
Vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op 25 maart 2008. BESLUITENLIJST A WEEK 13
Afdeling BMO

1. Project MCL Leeuwarden/MCL Harlingen.

1. Project afsluiten;

2. de minister ter voorbereiding van het gesprek met de Raad van Bestuur twee rapporten met informatie en aanbevelingen voor een economisch rendabel functionerend MCL Harlingen toesturen;

3. de raad via ingekomen stukken kennis laten nemen van de resultaten van dit project.
Afdeling Openbare Werken

2. Notulen overleg met Stichting Wijkbelangen Oosterpark d.d. 21 februari 2008. Voor kennisgeving aannemen.
Afdeling VROM

3. Aanvraag reguliere bouwvergunning W. Zeelen, Kanaalweg 33 voor het plaatsen van een tankstation t.b.v. scheepvaart.

1. Opheffen aanhoudingsbesluit;

2. bouwvergunning verlenen.

4. Aanvraag reguliere bouwvergunning Scheepsreparatie Friesland, Koningsweg 27 voor het bouwen van een overkapping.

1. Binnenplanse vrijstelling toepassen;

2. bouwvergunning verlenen..5. Aanvraag reguliere bouwvergunning Delta Project B.V., Oude Trekweg 106A voor het bouwen van een loods.

1. Binnenplanse vrijstelling toepassen;

2. bouwvergunning verlenen.
6. Aanvraag reguliere bouwvergunning R.J. Reuvers, Buorren 20 voor het vernieuwen van de garage/berging.
Bouwvergunning verlenen met gebruikmaking van het overgangsrecht.
7. Wet geurhinder en veehouderij.

- Raad niet voorstellen een verordening vast te stellen;
- Ter inzage voor de raad leggen.

8. Aankoop perceel grond ten behoeve van reconstructie Havenweg. Onder nader te bepalen voorwarden akkoord gaan met het tegenvoorstel van ProRail om grond te ruilen.

9. Weigering bouwvergunning fam. H. de Jong, Noorderhaven 104 te Harlingen. Bouwvergunning nu definitief weigeren.

10. Uitspraak Raad van State inzake beroep Kroese. Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

11. Verzoeken om planschade.
Verzoeken voorleggen aan SAOZ voor het uitbrengen van een advies en de kosten ten laste brengen van het complex Ludinga.

12. Bouwplan W. de Wit.

1. Op basis van artikel 19 lid 3 medewerking verlenen aan voorliggend bouwplan;
2. indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht direct de vrijstelling en de bouwvergunning verlenen.

13. Voorbereidingsbesluit Havenfront en Westerzeedijk. Raad voorstellen een voorbereidingsbesluit voor het totale gebied van het Havenfront en de Westerzeedijk vast te stellen.