Gemeente Beek


Speelvoorziening Geverik

Beek, maart 2008

Op woensdag 26 maart a.s. om 14.00 uur wordt de speelvoorziening in Geverik feestelijk geopend.

Na twee werkgroepen `Realisatie Speelweide Geverik' en `Wij willen buitenspelen' wordt nu dan toch de speelvoorziening in Geverik geopend.

Het realiseren van de speelvoorziening in Geverik heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De grote belemmering bleek altijd het bestemmingsplan. Alle percelen waar zonder veel omhaal gebouwd kan worden zijn in particulier bezit. In het verleden kwam op het verzoek van de voormalig wethouder Henssen aan de bevolking om een stuk grond aan de gemeente te verkopen kwam geen reactie. Voor de percelen die wel beschikbaar waren gold dat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden met een zware en kostbare vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening). Het college moest in 2004 de werkgroep `Realisatie Speelweide Geverik' teleurstellen dat deze drempel te hoog was.

Eind 2005 vormde zich het actiecomité `Wij willen buitenspelen' dat er bij de commissie Inwonerszaken op aandrong om toch deze vrijstellingsprocedure aan te gaan. De raad besloot in de begrotingsvergadering om hiervoor budget vrij te maken. Vervolgens is er in 2006 voor de locatie aan de Daalstraat een juridische procedure (artikel 17 WRO-procedure) opgestart om een vergunning en tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan te krijgen voor de realisatie van een speelvoorziening aan de Daalstraat. Nadat het college de vergunning voor de speelvoorziening had afgegeven, zijn er bij de gemeente bezwaren ingediend. De reclamanten zijn gehoord tijdens de zitting in de commissie bezwaarschriften. Deze commissie achtte de bezwaren gegrond en legde dit ter advies voor aan het college. Eind 2006 concludeerde het college dat er te weinig draagvlak is om een speelvoorziening te realiseren op de huidige locatie en dat er gezocht moest worden naar een alternatieve locatie.

Wethouder Van Es is in 2007 op zoek gegaan naar een andere locatie om de speelvoorziening te realiseren. Deze definitieve locatie (hoogstamgaard achter de huizen Geverikerstraat 75-81) bevindt zich in de doodlopende zijstraat van de Geverikerstraat (weg naast nr. 81).

Ook op deze locatie moest de gemeente de provincie verzoeken het bestemmingsplan volgens het artikel 19 lid 1 WRO (artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening) te wijzigen. Zo'n verzoek moet onderbouwd zijn met een planschade analyse en onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat er geen negatieve invloeden zijn voor de omgeving.

Op 22 januari 2008 heeft de provincie de gemeente laten weten dat zij de gemeente, onder een aantal voorwaarden, vrijstelling heeft verleend om de betreffende speelvoorziening te realiseren. Eén van de voorwaarden was dat de speelvoorziening, gezien de ligging, geïntegreerd moet worden in de omgeving. Er moet bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een natuurlijke omheining.

De datum waarop kon worden gestart met `bouwen' was afhankelijk van het eventuele gebruik van de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures. De termijn om bezwaren in te dienen liep af op 5 maart 2008. Aangezien er geen bezwaren zijn ingediend, wordt er in week 11 gestart met de realisatie van de bouw.

De speeltuin heeft een oppervlakte van 700 m2 (20*35 m). De speelvoorziening wordt ingericht volgens de kaders die gesteld zijn in Nota Speelruimte 2007-2010. Er is aandacht besteed aan de verschillende speelwaarden van een speeltuin, daardoor is er gekozen voor een speelhuisje, opstapduizel, balans, klimklauter-toestel, wip en een schommel.

De speeltuin wordt officieel geopend door wethouder Van Es op:

dinsdag 26 maart a.s.

om 14:00 uur

hoogstamgaard achter de huizen van Geverikerstraat 75-81