Gemeente Laren


Gemeenteraadsvergadering 26 maart 2008

De gemeenteraad vergadert op woensdag 26 maart 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar.

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen college van burgemeester en wethouders
3. Vragenuur

4. Voortgang BEL-samenwerking

5. Concept-notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 27 februari 2008

6. Bespreking beantwoording vragen Liberaal Laren inzake (financiering) Larens Journaal

7. Raadsvoorstellen


7.1 Onderwerp: Modernisering WSW

7.2 Onderwerp: Vaststellen Regionale Woonvisie

Ingekomen stukken en mededelingen

Sluiting