Universiteit van Amsterdam

Gemeentes moeten keuze bieden tussen erfpacht en eigendom


Promotie Economie


woensdag 26 maart, 14.00 uur
In de grote steden in Nederland is veel grond in erfpacht uitgegeven. Daarmee beogen gemeenten de stijging van de waarde van de grond aan de gemeenschap ten goede te laten komen. Daarnaast kan met erfpacht invloed op het gebruik van de grond worden gehouden. Paul Nelisse bracht - met gebruikmaking van de Paretiaanse welvaartstheorie - de effecten van de verplichte stedelijke erfpacht in kaart. Positieve effecten zijn de extra financiële middelen die de erfpachtstelsels opleveren. Deze komen doorgaans ten goede aan stedelijke herstructurering of de algemene middelen. Hier tegenover staat echter het ontbreken van een geschikte methode voor het bepalen van de juiste hoogte van de canon. Hetzelfde geldt voor de taxatie van een erfpachtrecht. Voorts leidt stedelijke erfpacht tot ongelijkheid tussen grondeigenaren en erfpachters wat betreft de bijdrageplicht aan de gemeenschap. Erfpacht wordt bovendien als ondoorzichtig ervaren en het leidt tot de vorming van stille reserves in de vermogens van erfpachtgemeenten. Tegenwoordig kunnen de oorspronkelijke doelstellingen van erfpacht overigens ook langs andere weg bereikt worden. Nelisse vindt dat gemeenten een keuze zouden moeten bieden tussen erfpacht en eigendom. Dhr. P.C.J. Nelisse: Stedelijke erfpacht. Promotor is dhr. prof. dr. P. van Gool.


Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.

Dit is een overzicht van promoties, oraties, afscheidscolleges en andere activiteiten aan de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.