Gemeente Harlingen

Agenda raadsvergadering 26 maart 2008
14-3-2008
Op woensdag 26 maart 2008 is er om 19.30 uur in het Stadhuis een openbare vergadering van de gemeenteraad van Harlingen. De agenda ziet er als volgt uit:


1. Opening en vaststelling agenda.

2. Actiepuntenlijst.

3. Inspreekrecht burgers.

4. Vragenhalfuurtje raad.

5. Ingekomen stukken.

6. Wijzigen Bouwverordening Gemeente Harlingen 2007.
7. Verwerking Overleg en Inspraak conceptbestemmingsplan Harlingen-Oostpoort.

8. Verwerking Overleg en Inspraak conceptbestemmingsplan "Harlingen-Industriehaven 2006".

9. Actualisatie jeugd- en jongerenbeleid 2008-2010.
10. Herinrichting Binnenstad, inrichting Grote Bredeplaats.
11. Verstrekken geldlening aan de Maritieme Academie Harlingen ten behoeve van nieuwbouw MBO.

12. Reglement van Orde voor de raad.

13. Verordening op de Rekenkamercommissie.

14. Begrotingswijzigingen.

15. Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 5 maart 2008.

16. Bespreekstukken, behandeld in het voorbereidend gedeelte.
17. Hamerstukken, behandeld in het voorbereidend gedeelte.
18. Sluiting.

Klik hier voor de raadsstukken