Deelgemeente Charlois Rotterdam

Deelgemeentepagina 26 maart 2008

In pdf (2,9 Mb) en in tekst


* Besluiten dagelijks bestuur

* Deelraad Charlois wil Pleinweg in tunnel
* Raadstafel op 31 maart

* Boomfeestdag in Charlois

* Geslaagde horeca-actie in de Tarwewijk

* Zestig jaar getrouwd

* Mooie Charloise plekjes

* Hollywood in de Klas

* Charlois in Actie

---

Besluiten Dagelijks Bestuur

Besluiten die het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois neemt, kunnen ook anderen dan de direct belanghebbenden aangaan. De Algemene Wet Bestuursrecht en diverse andere wetten en verordeningen geven belanghebbenden de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instantie.

Hier vindt u een opsomming van besluiten waarbij belangen van derden betrokken kunnen zijn.

Het dagelijks bestuur heeft in de afgelopen periode onderstaande besluiten genomen:

Algemene Plaatselijke Verordening:

Vergunning verleend:

1. aan het Rotterdams Wijktheater voor plaatsen van een verkoopwagen op twee parkeerplaatsen van het theater, het laten optreden van de muziekverenigng Dockyard op het terras van het theater, het laten rondlopen van een aantal acteurs en circusartiesten rondom het theater, het plaatsen van twee tubes voor de hoofdingang van het theater, het plaatsen van 10 vlaggenmasten met vlaggen op het dak van het theater en het afsteken van Bengaals vuurwerk vanaf het dak van het theater op 26 maart 2008 van 19.45 uur tot 19.50 uur in verband met het theater spektakel voor het theater Zuidplein Hand in Hand op 26 maart, op 4, 5, 11, 12, 19, 20, 25 en 27 april 2008 van 18.30 uur tot 20.00 uur en op 26 april 2008 van 13.30 uur tot 14.30 uur (besluit 19 maart 2008).

Besluiten hoofd sector Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam namens het dagelijks bestuur:

Woningwet:

Vergunning verleend:


1. voor het tijdelijk plaatsen van een bouwwerk van 6 tot plaatselijk 9 bij 15 meter groot, dienend als onderwijsvoorziening, Vestastraat 15. De termijn na het verstrijken waarvan het bouwwerk niet langer in stand mag worden gehouden bedraagt 5 jaar (besluit 29 februari 2008).

Website

Deze besluiten worden ook gepubliceerd op de website van de deelgemeente: www.charlois.rotterdam.nl U vindt ze onder het menu Actueel - Bekendmakingen. U kunt daar ook de besluiten van eerder datum raadplegen (tot ca. 6 weken terug).

Bezwaar maken

Tegen bovengenoemde besluiten kunt u een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instantie. Dit dient te gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking van het besluit.

Nadere inlichtingen over het desbetreffend besluit, onder andere over de precieze datum van bekendmaking, kunt u verkrijgen bij het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat 11. Tel. 410 74 10. Daar kunt u tevens meer informatie krijgen over de wettelijke mogelijkheden tot indiening van een bezwaar/beroepschrift.

Voorlopige voorziening

Diegenen die van mening zijn dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit niet dient plaats te hebben, kunnen -naast het indienen van een bezwaarschrift- een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Stuur een afschrift van het besluit waarvoor u een voorziening vraagt evenals een afschrift van het door u ingediende beroepschrift mee met uw verzoek.


---

Deelraad Charlois wil tunnel onder Pleinweg

In de plannen voor een nieuw stadshart rondom winkelcentrum Zuidplein en Ahoy staat ook een tunnel onder de Pleinweg getekend. Er gaan nu geruchten dat de zogenaamde lange tunnel van de Vaanweg tot aan de Maastunnel financieel niet haalbaar is. Er blijft dan een korte variant over die loopt van de Vaanweg tot aan de Strevelsweg. De deelraad van de Deelgemeente Charlois is het daar niet mee eens.

Dit bleek tijdens de behandeling van de nota Hart van Zuid in de deelraadvergadering van 17 maart. De gehele raad sprak zich uit voor een tunnel onder de Pleinweg. Hiermee profiteren namelijk ook de vooroorlogse wijken rond de Pleinweg optimaal van de ontwikkelingen rond het Hart van Zuid. De nieuwe visie voor Het Hart van Zuid moet ervoor zorgen dat het gebied rond Zuidplein en Ahoy een economisch en recreatief stadshart van Rotterdam Zuid wordt. Alle partijen willen dat ook de wijken Carnisse en Tarwewijk aansluiting vinden bij dit stadshart. Dat kan volgens hen alleen als de Pleinweg meegenomen wordt in de plannen voor het Hart van Zuid. Om dit te benadrukken krijgt het college van B&W en de fracties in de gemeenteraad binnenkort een brief van de raad. Hierin pleiten alle Charloise partijen voor de zogenaamde lange tunnelvariant.

Raadstafel op 31 maart

Op maandagavond 31 maart aanstaande bent u van harte welkom bij een raadstafel van de deelraad Charlois. Er staan twee punten op de agenda: Burgerparticipatie en de verschillende initiatieven die op dat gebied in Charlois spelen én de internationale relaties van de deelgemeente Charlois.

Agenda:


1. Opening, mededelingen en inleiding op de raadstafel door de dagvoorzitter van de raadstafel.

2. Burgerparticipatie Presentatie door de heer J. van Ostaaijen, bestuurskundige aan de Universiteit van Tilburg, over burgerparticipatie.


3. Burgerparticipatie in Charlois
Presentatie door mevrouw K. Horeman, sociaal projectleider, en de heer A. de Wit, projectleider Mensen maken de stad, over diverse initiatieven op het gebied van burgerparticipatie in de deelgemeente Charlois.


4. Vragen fracties naar aanleiding van dit onderwerp

Pauze (omstreeks) 20.50

5. Internationale relaties deelgemeente Charlois Toelichting op de internationale relaties van de deelgemeente Charlois en het Europese netwerk Quartiers en Crise door de heer L. Martijn, dagelijks bestuurder, de heer J. van de Poel, deelgemeentesecretaris en de heer H. Saad, directeur bureau Quartiers en Crise

6. Internationale relaties deelgemeente Charlois Toelichting op werkbezoeken in het kader van Quartiers en Crise en het Local Regenation Forum (LRF) door mevrouw B. Ismaili, de heer P. Diepenhorst en de heer D. Sombeek, deelraadsleden Charlois.

7. Vragen fracties naar aanleiding van dit onderwerp
8. Sluiting (omstreeks 22.20 uur)

De raadstafel wordt gehouden in de Waalhavenzaal in het deelgemeentekantoor aan de Boerhaavestraat 11. De avond begint om 19.30 uur

Boomfeestdag in Charlois

Op woensdag 19 maart was het Nationale boomfeestdag. In heel Rotterdam werden door basisschoolleerlingen bomen geplant. In Charlois hielden circa 150 leerlingen van vier basisscholen zich op twee locaties bezig met het planten van ruim 30 bomen.

Kinderen van de groepen 7 en 8 van de Elisabethschool, de Steven Stemerding, de Klaver en de Van Voorthuysenschool waren al om negen uur aan de Lepelaarsingel en Nieuw Vossemeerweg te vinden. Daar kregen zij allemaal een schep en kon het planten beginnen.

Monumentale boom

Toen die klus geklaard was werden de kinderen per bus naar het Van Tijenplantsoen in Zuidwijk gebracht. Daar gingen om 10.00 uur ballonnen de lucht in en bedankte dagelijks bestuurder Ed Goverde de kinderen voor hun hulp en enthousiasme. Daarna werd met vereende krachten een grote plataan in de grond gezet. Na dit zware werk was het tijd voor iets lekkers. De kinderen kregen een rugzakje met daarin iets te eten en te drinken en ook nog een leuke verrassing. Om 11.30 uur stonden de bussen weer klaar om kinderen en begeleiders naar school terug te brengen.

Groenjaar

De Nationale Boomfeestdag was onderdeel van her Rotterdamse Groenjaar 2008, het jaar waarin Rotterdam groener wordt. Op 19 maart werd een start gemaakt met het planten van in totaal 2008 bomen in heel de stad.

Geslaagde horeca-actie in de Tarwewijk

Woensdag 12 maart heeft de deelgemeente Charlois de eerste integrale horeca-actie van dit jaar gehouden in de Tarwewijk. Vertegenwoordigers van Politie, Rijksbelastingdienst, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeentebelastingen, Eneco, de Voedsel en Warenautoriteit en de deelgemeente bezochten in totaal veertien ondernemingen in de wijk en troffen daarbij heel wat aan.

In het veiligheidsbeleid van de deelgemeente Charlois is veel aandacht voor het bestrijden van overlast. Daartoe is er regelmatig overleg met ondernemers. Daarnaast worden zij een paar keer per jaar onverwachts bezocht tijdens integrale horeca-acties.

Doel hiervan het oplossen van overlast en onrechtmatigheden, verbeteren van de kwaliteit van de (horeca)ondernemingen en bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving. Vooral op de Mijnsherenlaan en in de Bas Jungeriusstraat zijn er ondernemingen die overlast veroorzaken, waardoor bewoners, winkeliers en voorbijgangers zich onveilig voelen

Tijdens de integrale horeca-actie is gecontroleerd op vergunningen, illegale arbeid, kwaliteit van voedsel, gemeentelijke belastingen en onterechte sociale uitkeringen en inkomsten.

.

Resultaten

Politie-Horecataken gaf vier bestuurlijke waarschuwingen. Twee aan de exploitanten van een ijssalon in de Mijnsherenlaan,. Daarnaast kregen een afhaalrestaurant in de Bas Jungeriusstraat en een café aan de Brielselaan er allebei één.

De ijssalon aan de Mijnsherenlaan en het café aan de Brielselaan werden gesloten; de leidinggevenden die in de drank- en horecavergunningen vermeld staan, waren niet in de zaak aanwezig en dat is nu eenmaal verplicht.

Ook gaf de politie een boete aan de beheerder van een kapsalon in de Mijnsherenlaan, omdat hij zich niet kon legitimeren.

Gemeentebelastingen gaf de exploitant van een café in de Mijnsherenlaan te kennen dat beslag zou worden gelegd, omdat hij hen nog ruim 1000 moest betalen. De ondernemer schrok daar zo van, dat hij meteen alles betaalde.

Verder stuurt de Gemeentelijke Belastingdienst zeven ondernemingen een naheffing, omdat zij hun Bedrijfsreinigingsrecht en reclame-/precariobelasting.niet hebben betaald.

De Voedsel en Warenautoriteiten schreef twee waarschuwingen uit. Een ervan was voor de ijssalon in de Mijnsherenlaan. Hier waren de etenswaren niet op temperatuur. De andere was voor een koffiehuis in de Wolphaertsbocht. Hier werden uitwerpselen van ongedierte gevonden.

De Rijksbelastingdienst gaf schriftelijke waarschuwingen aan twee afhaalrestaurants in de Bas Jungeriusstraat. Hier klopten de kasboeken niet. Verder doet de Rijksbelastingdienst nader onderzoek naar de bedrijfsvoering en rechtsvorm van de ondernemingen aan de Mijnsherenlaan. Ook de Politie houdt dit goed in de gaten.

Eneco sloot de elektriciteit af van het café aan de Brielselaan; hier waren de ijkzegels van de meters vervalst. Tegen de ondernemer wordt aangifte gedaan.

Verbroken zegels waren er bij de kapsalon aan de Mijnsherenlaan. De ondernemer krijgt hiervoor een boete van Eneco. Bij twee cafés, aan de Pleinweg en de Brielselaan, komt Eneco terug om een gasmeter vast te zetten en om een nieuwe elektriciteitsmeter te plaatsen. De medewerker van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noteerde alle persoonsgegevens en gaat controleren of er sprake is van fraude met uitkeringen.

Kortom: de horeca-actie leverde zoveel op wat niet klopt, dat er zeker vaker gecontroleerd zal worden.

Zestig jaar getrouwd

Op maandag 17 maart was het zestig jaar geleden dat het echtpaar Teunissen elkaar het ja-woord gaf. De heer en mevrouw Teunissen kwamen via familie met elkaar in contact. Het echtpaar woont nu al 55 jaar in Charlois en wel in de wijk Zuidwijk. Ze hebben twee zonen.

De heer Teunissen werkte vroeger als havenarbeider bij het bedrijf Tomson en in de bouw. Daarnaast was hij actief in het verenigingsleven, namelijk bij Muziekvereniging Juliana, een trompetvereniging. Een hobby van hem was tuinieren in zijn volkstuin. Mevrouw Teunissen heeft bij meubelzaak Stam aan de Goudsesingel in Rotterdam gewerkt.

Lionel Martijn, portefeuillehouder Sociale en Economische Zaken van de deelgemeente Charlois, kwam hen op 17 maart feliciteren met een boeket bloemen en een cadeautje.

Mooie Charloise plekjes

Omdat de deelgemeente Charlois zoveel mooie plekjes telt waar we best trots op mogen zijn, schreef de deelgemeente eind 2006 een fotowedstrijd uit met de uitdaging aan bewoners om hun mooiste fotos van karakteristieke Charloise plekjes in te sturen. Er zijn tegen de vijftig fotos ingezonden. De prijsuitreiking van de fotowedstrijd was op 6 december.

De prijswinnende inzendingen zijn opgenomen in een set ansichtkaarten. Inmiddels zijn ze bijna overal op, maar ze worden waarschijnlijk bijbesteld.

Mevr. C. Minderman-Grobben maakte deze foto van de Oude Kerk aan de Charloisse Kerksingel vanaf de Grondherendijk. En dat levert een verrassend doorkijkje op.

Mevrouw Minderman schreef bij haar inzending: Ik woon tot genoegen mijn leven lang in Oud-Charlois en dit trapje is fascinerend. Het is de doorgang tussen de Kaatsbaan en de Grondherendijk. De laatste treden zijn van blauw natuursteen, de andere treden zijn gerestaureerd. De huisjes ernaast zijn opgetrokken uit gele IJsselsteentjes en nog erg mooi, bovendien rustiek en eeuwenoud. Als kind vond ik het trapje altijd spannend omdat het de kortste weg van huis naar school was en omgekeerd.

Hollywood in de Klas

Zeven Charloise basisscholen deden voor het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) mee aan het project Hollywood in de klas. Hun filmpjes zijn te zien via de website www.hollywoodindeklas.nl

Hollywood in de Klas is een scholenproject dat kinderen klassikaal leert korte films

te maken. De kinderen, in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, schrijven zelf

de scripts en maken indien nodig decors. Daarnaast acteren en filmen ze ook zelf.

in totaal zijn door 1312 Rotterdamse kinderen 61 filmpjes gemaakt, waar zij allemaal erg trots op zijn. Vijf van de 61 filmpjes zijn tijdens het Filmfestival bekroond met de Rotterdam Mini Tiger Awards. Deze filmpjes waren ook al op TV te zien geweest, tijdens een exclusieve uitzending bij Z@PP op 3

Publieksprijs

Maar er is ook nog een publieksprijs. Alle filmpjes zijn te zien op Youtube en op de site www.hollywoodindeklas.nl. Het filmpje dat op
1 mei 2008 het meest is bekeken wint de HIDK Publiciteitsprijs.

Charlois in Actie

Ook dit jaar kunt u bij de deelgemeente Charlois weer een bijdrage in de kosten aanvragen als u samen met uw medebewoners iets leuks wilt organiseren in uw buurt. Want Charlois in Actie gaat in 2008 gewoon door. Er zijn wel wat verschillen met vorig jaar: zo kunt u in 2008 maximaal een bijdrage van 1.000 aanvragen.

Waar kunt u zoal aan denken? Bijvoorbeeld aan het samen opfleuren van de buurt, of aan het organiseren van een zomeractiviteit voor jongeren, of een romantische dag in het Zuiderpark, of een picknick voor diverse culturen in onze deelgemeente, of.

Iedere bewoner van deelgemeente Charlois, die een idee of activiteit samen met andere bewoners uit wil voeren kan meedoen. Organisaties die al subsidie van deelgemeente Charlois ontvangen, kunnen niet meedoen. U kunt maximaal eenmaal per jaar een bijdrage van maximaal 1.000 ontvangen.

Waar moet het idee aan voldoen?


- het wordt in Charlois uitgevoerd en bij de uitvoering zijn minimaal 20 bewoners betrokken


- de activiteit heeft geen commercieel doel en heeft geen besloten karakter


- de activiteit is nog niet gehouden en vindt plaats in hetzelfde jaar als waarin subsidie wordt

aangevraagd


- u doet met een klein verhaaltje en/of enkele fotos kort verslag van de activiteit.

De bijdrage...


- is niet structureel; u ontvangt dus éénmaal een bijdrage van maximaal 1.000,-


- moet worden aangevuld door een financiële bijdrage van de bewoners (deze bedraagt minimaal 20% van het totale bedrag)


- kan niet worden besteed aan consumpties of cadeautjes

Wilt u graag in actie komen?

Bij bewonersorganisaties, bibliotheken, activiteitencentra en wijkgebouwen liggen de folders Charlois in Actie voor u klaar. In de folder vindt u alle informatie over en de voorwaarden van Charlois in Actie. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.charlois.rotterdam.nl