Gemeente Duiven


Tevredenheid over Wmo-voorzieningen

---

Op initiatief van de gemeente Duiven heeft het SGBO (het onderzoeksbureau van de VNG) eind 2007 een brede benchmark uitgevoerd naar de invoering van de Wmo in Duiven. Onderdeel van deze benchmark was een klanttevredenheidsonderzoek over de individuele voorzieningen. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek zijn nu bekend. De conclusie is dat men in Duiven in het algemeen tevreden tot zeer tevreden is over alle soorten voorzieningen. Gemiddeld scoort Duiven een 8, terwijl de score van de referentiegroep (gemeenten met vergelijkbaar inwonertal) op 7,15 ligt.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het rapport over het tevredenheidsonderzoek onder vragers van maatschappelijke ondersteuning:
Er zijn in Duiven 553 vragenlijsten verzonden en 272 geretourneerd. Een respons van 49% (in referentiegroep 43%).

De cliënten is gevraagd naar de tevredenheid van:


1. Toegang tot de ondersteuning (aanvraagprocedure) Rapportcijfer 7,4 (referentiegroep 7,4). De uitslag geeft aan dat 94 % tevreden tot zeer tevreden is over de behandeling bij de aanvraag. Bij `wachttijd zorg na toekenning' is men minder tevreden nl. 81% tevreden (referentiegroep 80%).


2. Hulp bij huishouden
Rapportcijfer 8,2 (referentiegroep 8,1)
De ondervraagden zijn het meest tevreden over de planning van de hulp, 94% (referentiegroep 94%). Bij de vervanging bij ziekte is men het minst tevreden namelijk 74% (referentiegroep 75%).


3.Hulpmiddelen
Gemiddelde rapportcijfer 7,5 (referentiegroep 7,1) De ondervraagden zijn tevreden tot zeer tevreden over de woonvoorziening 93% (referentiegroep 89%) en het minst tevreden over de tegemoetkoming vervoersvoorziening 84 % (in referentiegroep 82%). In de samenvatting staat nog iets genoemd over de sportrolstoel. Dit wordt nog gecorrigeerd en uit het rapport gehaald, er zijn slechts 2 aanvragen ingediend in 2007, wat niet als een representatief aantal wordt gezien voor dit onderzoek.


4. Wmo-raad
34% heeft wel eens van de Wmo-raad (Wmo-platform in Duiven) gehoord (referentiegroep 32%). Hiervan is 78% tevreden tot zeer tevreden over de informatie van de Wmo-raad en 81% over de mate waarin de Wmo-raad opkomt voor het belang van de cliënt (79% resp. 81% in referentiegroep).