Gemeente Leeuwarden

Zuidergrachtswal

Bijlagen:


* Antwoord college
36KB | DOC

Vraag NLP, PAL/GL + antw college revitalisering Zuidergrachtswal

Bron: NLP, PAL/GL (26-03-2008)
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.
In de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2006 kwam er door een motie ingediend door PAL GroenLinks groen licht voor de gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal. Tegelijk werd ook een motie van de NLP aangenomen, die een onderdeel vormde van de goedkeuring van de gemeenteraad voor een gebruiksruimte op deze locatie. Deze motie spreekt over `het ontwikkelen van een plan tot revitalisering van het gebied rond de dagopvang (en gebruiksruimte) aan de Zuidergrachtswal'.

In de vergaderingen van de commissie Welzijn over het onderwerp opvang hebben de fracties van NLP en PAL GroenLinks de wethouder steeds herinnerd aan de (intenties) van beide moties. De gebruiksruimte functioneert ondertussen binnen de gegeven omstandigheden naar behoren en de wethouder is actief bezig met een plan voor een toekomstige (geïntegreerde) aanpak van de drugsopvang.

Wat betreft de revitalisering is het een ander verhaal, om dit handen en voeten te geven lijkt moeilijker. Het eerste deel van de straat lukt nog enigszins, maar in het deel tegenover de gevangenis zien wij geen aanzet tot revitalisering. Tot nu toe leek er iets met bloembakken of begroeiing te komen, maar dat is niet in overeenstemming met de intentie van de motie. De aandacht voor het gebied is naar de mening van onze fracties niet conform de besluitvorming van verleden jaar. Het trottoir ligt er slecht bij. Het wegdek is saai en somber. Een aantal panden staat leeg, hebben nog geen bestemming of volgens de buurt een minder gepaste bestemming (theehuis RIF). Ook zijn er een aantal verwaarloosde panden.

In de gemeentebegroting 2008 vinden wij geen budget terug voor revitalisering van het gebied Zuidergrachtswal. Natuurlijk voordat we hier geld in investeren moet er eerst een plan komen. Dat was ook de afspraak conform de motie. Mede gezien de ontwikkelingen aan de overkant, ver- /nieuwbouw Amacitia en het voormalige ABN/AMRO gebouw, en de toekomstige plannen rond het beursgebouw en de gevangenis, mag volgens ons de zuidkant van dit gebied niet achterblijven.

Daarom hebben wij de volgende vragen:


1. Waarom heeft het college tot op heden nog niet een revitaliseringplan voor het gebeid Zuidergrachtswal ontwikkeld?


2. Welke afspraken heeft het college mogelijk gemaakt met het wijkpanel en omgevingsoverleg over een revitaliseringplan voor dit gebeid?


3. Is het college met ons van mening dat voor een gedegen planvorming inbreng van deskundigen en overleg met de buurtbewoners een must is? Zo ja, op welke wijze en met welke partners denkt het college de uitvoering van de motie en de planvorming op te pakken? Zo nee, wat is dan het alternatief van het college?


4. Op welke termijn mogen de buurtbewoners en de gemeenteraad het gewenste revitaliseringplan tegemoet zien?