Gemeente Leeuwarden

Bijlagen:


* Alternatief VVD-fractie

952KB | DOC

Alternatief VVD-fractie Oostergoplein

Bron: VVD (26-03-2008)
Binnenkort vindt de behandeling van de oplossing voor het Oostergoplein in de commissie/raad van Leeuwarden plaats. Het college van B&W stelt hier een fietsbrug voor. De VVD Leeuwarden heeft eerder al aangegeven tegen deze oplossing te zijn, vanwege de grote ruimtelijke aantasting van de omgeving en het ontbreken van draagvlak. De VVD Leeuwarden vond toen ook dat er gekeken moest worden naar alternatieven, onder andere van de bewoners. De VVD Leeuwarden wil uiteindelijk een duurzame oplossing voor het probleem rondom het Oostergoplein. Er moeten maatregelen genomen worden voor de doorstroming van het autoverkeer. Het verkeer in Leeuwarden loopt immers in de spits muurvast. De optie van de ongelijkvloerse kruising ervaren wij nog steeds als de meest duurzame oplossing, deze variant zou aan veel bezwaren tegemoet kunnen komen, maar tijdens de bouw zou dit cruciale kruispunt te lang niet gebruikt kunnen worden. De VVD Leeuwarden gaat eerst voor een "tussenoplossing" voor de periode tot gereedkomen van de Haak om Leeuwarden en Westelijke Invalsweg. Naar aanleiding van de inbreng van inwoners, komt de VVD Leeuwarden met een oplossing en variant voor het Oostergoplein "verkeer naar rechts heeft doorgang". De heer van Riezen heeft het voorstel gedaan voor een extra rechtsaffer specifiek richting Oostergoweg (binnenstad). Hiervoor is voldoende ruimte. Na goed overleg heeft de VVD Leeuwarden dat voorstel geadopteerd. De VVD voegt daar een eigen "deel" variant aan toe om de meest optimale doorstroming te krijgen. Het langzaam verkeer wordt allemaal naar de westkant van de Van Harinxmabrug geleid (door een lus en op-/afrit en ondoorgangen), er resteert dan nog één oversteek voor langzaam verkeer bij het Oostergoplein (namelijk in de noord-zuidrichting over de Julianalaan).