Provincie Limburg

CONCEPT OPENBARE BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 maart 2008

| |Onderwerp      |Besluit                 |
|1.|Wet bodembescherming:|Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met|
| |wijziging      |de door de gemeente Brunssum voorgestelde|
| |herstelsaneringsplan |wijziging van het herstelsaneringsplan  |
| |Woonvlek I      |Parkplan Emma Woonvlek I (grondgebonden |
| |(grondgebonden    |woningen).                |
| |woningen) Parkplan  |                     |
| |Emma Brunssum    |                     |
| |           |                     |
| |Informatie: J.    |                     |
| |Balvers, afdeling  |                     |
| |Milieu en Duurzame  |                     |
| |Ontwikkeling tel.  |                     |
| |(043) 389 78 58   |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |jgm.balvers@prvlimbur|                     |
| |g.nl         |                     |
|2.|Aanvraag van het   |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met |
| |Consortium Grensmaas |de gevraagde wijziging.         |
| |B.V. tot wijziging  |                     |
| |van de        |                     |
| |ontgrondings-vergunni|                     |
| |ng en versnelde   |                     |
| |uitvoering van voor |                     |
| |het Cluster     |                     |
| |Borgharen-Itteren  |                     |
| |           |                     |
| |Informatie: RM    |                     |
| |Creemers, Afdeling  |                     |
| |Vergunningen en   |                     |
| |Subsidies      |                     |
| |Tel. (043) 389 76 68 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |rmp.creemers@prvlimbu|                     |
| |rg.nl        |                     |
|3.|Aanvraag van     |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met |
| |Consortium Grensmaas |de gevraagde wijziging.         |
| |tot wijziging van de |                     |
| |milieuvergunning en |                     |
| |tot versnelde    |                     |
| |uitvoering van het  |                     |
| |cluster       |                     |
| |Borgharen-Itteren  |                     |
| |           |                     |
| |Informatie: LG van  |                     |
| |Birgelen-Droog,   |                     |
| |Afdeling vergunningen|                     |
| |en Subsidies     |                     |
| |Tel. (043) 389 74 98 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |lgm.droog@prvlimburg.|                     |
| |nl          |                     |
|4.|Invoering webtv   |Gedeputeerde Staten hebben besloten   |
| |           |burgercommunicatie te optimaliseren door |
| |Informatie: P.    |gebruik te maken van nieuwe       |
| |Schrijen, afdeling  |communicatiemiddelen zoals webtv. Voor de|
| |Bestuursstaf en   |introductie van webtv in de provinciale |
| |Externe Betrekkingen |organisatie wordt een budget beschikbaar |
| |Tel. (043) 389 70 65 |gesteld van E 95.000,00.         |
| |e-mail:       |                     |
| |pcgm.schrijen@prvlimb|                     |
| |urg.nl        |                     |
|5.|Vragen ex artikel 38 |Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden |
| |RvO van de heer   |op de vragen van de heer Diederen inzake |
| |Diederen (SP)    |luchtkwaliteit vastgesteld.       |
| |           |                     |
| |Informatie: TC van  |                     |
| |Dort afdeling    |                     |
| |Handhaving en    |                     |
| |Monitoring      |                     |
| |Tel. (043) 389 76 02 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |tcm.van.dort@prvlimbu|                     |
| |rg.nl        |                     |
|6.|Formatieverloop 2007 |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met |
| |           |het toezenden van de brief over     |
| |Informatie: J.    |formatieverloop aan de Statencommissie  |
| |Eikenboom, afdeling |Economisch Domein.            |
| |Bedrijfsvoering   |                     |
| |Tel. (043) 389 79 51 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |jmt.eikenboom@prvlimb|                     |
| |urg.nl        |                     |
|7.|Goedkeuring     |Gedeputeerde Staten hebben besloten   |
| |Verordening     |goedkeuring te verlenen als bedoeld in  |
| |rechtspositie    |artikel 99 lid 2 Gemeentewet aan de   |
| |wethouders raads- en |Verordening rechtspositie wethouders,  |
| |commissieleden    |raads- en commissieleden van de gemeente |
| |gemeente       |Sittard-Geleen.             |
| |Sittard-Geleen    |                     |
| |           |                     |
| |Informatie: B.    |                     |
| |Lemmens, afdeling  |                     |
| |Bedrijfsvoering   |                     |
| |Tel. (043) 389 77 86 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |bjh.lemmens@prvlimbur|                     |
| |g.nl         |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
|8.|Offerteverzoek    |Gedeputeerde Staten hebben het      |
| |toeristische     |Kenniscentrum toerisme en recreatie   |
| |trendrapportage en  |gevraagd offerte uit te brengen voor het |
| |trendkrant 2007/2008 |opstellen van de toeristische      |
| |           |trendrapportage en trendkrant 2007/2008. |
| |Informatie: Y.    |                     |
| |Kokkelkoren, afdeling|                     |
| |Economische Zaken  |                     |
| |Tel. (043) 389 72 17 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |y.kokkelkoren@prvlimb|                     |
| |urg.nl        |                     |
|9.|Burgerforum     |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met |
| |           |vervolgstappen om het Burgerforum beter |
| |Informatie: R.    |in te zetten.              |
| |Franssen, afdeling  |                     |
| |Strategie en     |                     |
| |Informatie      |                     |
| |Tel. (043) 389 71 58 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |rmj.franssen@prvlimbu|                     |
| |rg.nl        |                     |
|10|Afdoening motie   |Gedeputeerde Staten hebben Provinciale  |
|. |Science Link Venray |Staten in kennis gesteld over de wijze  |
| |           |van afdoening van de Motie        |
| |Informatie: H.    |Dierenactivisme.             |
| |mackus, afdeling   |                     |
| |Bestuursstaf en   |                     |
| |Externe Betrekkingen |                     |
| |Tel. (043) 389 72 61 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |hjh.mackus@prvlimburg|                     |
| |.nl         |                     |
|11|Vragen ex artikel 38 |Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden |
|. |RvO van mevrouw De  |op de vragen van mevrouw De Vries en E. |
| |Vries en de heer Bus |Bus inzake Compensatie Veolia Transport |
| |(SP)         |vastgesteld               |
| |           |                     |
| |Informatie: R.    |                     |
| |Widdershoven,    |                     |
| |afdeling Economische |                     |
| |Zaken        |                     |
| |Tel. (043) 389 71 31 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |rmjm.widdershoven@prv|                     |
| |limbrug.nl      |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
| |           |                     |
|12|Inspraaknota en   |Gedeputeerde Staten hebben de Richtlijnen|
|. |Richtlijnen voor het |voor het milieueffectrapport       |
| |milieueffectrapport |Greenportlane en de 'Inspraaknota    |
| |Greenportlane    |Startnotitie Tracénota/MER Greenportlane'|
| |           |vastgesteld.               |
| |Informatie: L.    |                     |
| |Vorstemans, afdeling |                     |
| |Ruimtelijke     |                     |
| |Ontwikkeling     |                     |
| |Tel. (043) 389 74 05 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |lhm.vorstemans@prvlim|                     |
| |burg.nl       |                     |
|13|Notitie Reikwijdte en|Gedeputeerde Staten hebben de Notitie  |
|. |detailniveau planMER |Reikwijdte en detailniveau voor het   |
| |Gebiedsontwikkeling |plan-MER Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 |
| |Klavertje 4 en Nota |en de Nota van beantwoording adviezen  |
| |van beantwoording  |vastgesteld.               |
| |adviezen       |                     |
| |           |                     |
| |Informatie: L.    |                     |
| |Vorstemans, afdeling |                     |
| |Ruimtelijke     |                     |
| |Ontwikkeling     |                     |
| |Tel. (043) 389 74 05 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |lhm.vorstemans@prvlim|                     |
| |burg.nl       |                     |
|14|Richtlijnen     |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met |
|. |Kampeerbeleid    |de richtlijnen kampeerbeleid.      |
| |           |                     |
| |Informatie: M.    |                     |
| |Kavouras, afdeling  |                     |
| |Ruimtelijke     |                     |
| |Ontwikkeling     |                     |
| |Tel. (043) 389 79 83 |                     |
| |e-mail:       |                     |
| |mej.knols@prvlimburg.|                     |
| |nl          |                     |
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

N.B. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.