Tweede Kamer steunt vernieuwde waterwetgeving

Negen bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door één Waterwet. Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat is door de Tweede Kamer aangenomen. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewater en grondwater in Nederland en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De nieuwe wet levert een flinke bijdrage aan de doelstelling van het kabinet om regels te verminderen.

De negen bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door één Waterwet.. De wetten die opgenomen worden in de nieuwe wet zijn: de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet droogmakerijen en indijkingen, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterstaatswet 1900 en de Wrakkenwet. Met deze juridische integratieslag wordt de praktijk gediend: geen afzonderlijke wetten, maar één integrale Waterwet die in lijn is met de eisen van Europa.

Met de Waterwet hebben het rijk, waterschappen, gemeenten en provincies sterkere middelen in handen om waterveiligheid, vervuiling, wateroverlast en een tekort aan water tegen te gaan. Ook voorziet de wet erin dat er afhankelijk van de functie die het water krijgt eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit en de manier waarop het over de ruimte wordt verdeeld. Zo worden er verschillende normen gesteld voor water in de scheepvaart, recreatie, industrie en zwemwater.

Ook is van belang dat de waterhuishouding een belangrijk stempel drukt op de inrichting van de ruimte in Nederland. De Waterwet versterkt de relatie tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Dit gebeurt met name doordat de Nationale en Regionale Waterplannen, waarin de hoofdlijnen van het waterbeleid worden bepaald, tevens structuurvisie zijn van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) die 1 juli 2008 in werking treedt. Dit betekent dat bij de ruimtelijke inrichting water een belangrijkere rol speelt.

Een ander belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de bestaande vergunningstelsels op de schop gaan. Er komt één watervergunning in plaats van de huidige zes. Hiermee worden de lasten van burgers en bedrijven beperkt en is het duidelijk wie bevoegd gezag is. De Waterwet treedt naar verwachting in 2009 in werking.

Meer over de Waterwet kunt u nalezen op www. waterwet.nl U kunt ook bellen met de helpdesk water 0800-NLWATER (0800-6502837) of www.helpdeskwater.nl

Noot voor redacties (