Vereniging Milieudefensie


Persbericht

Milieudefensie: "Kabinet blijft steken in halve maatregelen klimaat"

Protest tegen sectorakkoord mobiliteit

Amsterdam, 26 maart 2008 - Actievoerders van Milieudefensie leggen vanochtend een dijk van zandzakken voor de deur van het Ministerie van Verkeer. Daarmee protesteren ze tegen de ondertekening van het sectorakkoord mobiliteit, logistiek en infrastructuur door het kabinet en de brancheorganisaties uit de verkeer- en vervoerssector. "Vrijblijvende afspraken zijn volstrekt ontoereikend om de onstuimige groei van de COv(2)-uitstoot door verkeer en vervoer om te zetten in de benodigde daling", aldus Willem Verhaak van Milieudefensie. "Alleen met forse maatregelen kan het tij worden gekeerd. Milieudefensie pleit daarom voor de invoering van een klimaatwet, waarin de beoogde COv(2)-reducties juridisch bindend worden vastgelegd. Voor vrijblijvendheid is het klimaatprobleem veel te urgent." Tegelijkertijd leggen drie Balkenendes een mini-dijkje met mini-zandzakjes aan. Milieudefensie verbeeldt zo de halve maatregelen waarmee het kabinet Balkenende klimaatverandering te lijf gaat.

Het kabinet bouwt haar beleid tegen klimaatverandering voor een groot deel op convenanten met het bedrijfsleven. Eerder al werd een overkoepelend 'duurzaamheidsconvenant' afgesloten, waarin duidelijk werd dat het bedrijfsleven zich niet gebonden voelt aan de kabinetsdoelstelling van 30 procent reductie in 2020, maar het houdt bij 20 procent. Willem Verhaak: "Ervaringen uit eerdere convenanten, zoals het Benchmarkconvenant Energiebesparing, zijn niet hoopgevend. Zo is het energiebesparingstempo gedaald in plaats van gestegen. Convenanten zijn hoogstens geschikt voor informatieoverdracht vanuit het rijk via de brancheorganisaties naar de aangesloten bedrijven. Maar niet om grote emissiereducties te realiseren. Daarvoor is een klimaatwet nodig."

Eind februari begon Milieudefensie daarom samen met Stichting Natuur en Milieu, Jongeren Milieu Actief en een brede coalitie van maatschappelijke organisaties een campagne voor de invoering van een klimaatwet. Op de website www.klimaatwet.nu kunnen burgers de oproep steunen. De campagne maakt deel uit van de HIER klimaatcampagne.

Vandaag staan de actievoerders bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, omdat in het verkeer de grootste toename te zien is van de uitstoot van broeikasgassen: maar liefst 36 procent in de afgelopen 15 jaar. Daarmee is de verkeerssector verantwoordelijk voor 22 procent van de broeikasgas-uitstoot in Nederland. Onlangs kwam de Raad voor Verkeer en Waterstaat met een alarmerend rapport waaruit blijkt dat zonder drastische maatregelen de transportsector in 2050 de gehele Europese ruimte voor COv(2)-emissie in beslag zal nemen. "Minister Eurlings moet het roer drastisch omgooien. Dat kan door bijvoorbeeld de miljarden die op de plank liggen voor wegenuitbreiding te investeren in beter openbaar vervoer en door rijden in zuinige en schone auto's nog veel aantrekkelijker te maken. Ook zou de COv(2)-uitstoot middels heffingen duurder moeten worden, iets dat eerder ook al werd bepleit door de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Ook de groei van het vliegverkeer kan aan banden worden gelegd, door bijvoorbeeld een stop op de uitbreiding van de luchthavencapaciteit", aldus Willem Verhaak.