Gemeente Reimerswaal


Reimerswaals beleid voor huisvesting tijdelijke werknemers

Geplaatst op: 26-03-2008
door: ()

Voorkomen van wildgroei logiesgebouwen
Ook in Reimerswaal bestaat er een groeiende belangstelling voor het inzetten van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Er zijn verschillende uitzendbureaus die bemiddelen bij de inzet van buitenlandse werknemers. Die werknemers worden vaak ingezet voor onregelmatige diensten. Het gaat niet om gezinnen, maar om groepen werknemers "ver van huis". Binnen de gemeente worden steeds meer groepen tijdelijke werknemers ondergebracht in bestaande panden. De omgeving is daar veelal niet op berekend en ingesteld. Dat levert vragen op en soms ook klachten, omdat nogal eens drukte en onrust voorkomt op tijdstippen waarop men rust gewend is en verlangt in de woonomgeving. Het gemeentebestuur wil overlast zoveel mogelijk voorkomen door vooraf duidelijk aan te geven wat er mag en wat er niet mag.
Bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk
Burgemeester en wethouders vinden dat het de plicht is van de werkgevers die gebruik maken van buitenlandse arbeidskrachten om te zorgen voor behoorlijke huisvesting. Daarbij moet aandacht worden besteed aan het wooncomfort, de vluchtwegen en de brandveiligheid. Die zorg kan natuurlijk worden uitbesteed aan de uitzendbureaus die bemiddelen, maar als een bedrijf zelf werknemers aantrekt is zo'n bedrijf zelf verantwoordelijk.

Logiesverblijven zijn in strijd met de woonbestemming In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden er mogelijk zijn. In het bestemmingsplan wordt dus vastgelegd waar er mag worden gewoond.
Het huisvesten van tijdelijke werknemers geldt volgens het Ministerie van VROM als het bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf. Bij het gebruik van bestaande woonhuizen is er sprake van kamerverhuur. Deze activiteit valt niet onder de definitie van "wonen", omdat de tijdelijke werknemers in een andere plaats hun hoofdverblijf hebben. Onder de term "wonen" wordt verstaan dat een woning wordt bewoond door één afzonderlijk huishouden. Nachtverblijf anders dan binnen een huishouden vindt plaats in een logiesgebouw. Een logiesgebouw vraagt om een gemengde bestemming of om een aparte logiesfunctie in een bestemmingsplan. De logiesfunctie is dus in strijd met de woonbestemming.
In de geldende bestemmingsplannen in Reimerswaal is geen rekening gehouden met een toename van het aantal logiesgebouwen. Voor nieuwbouw van een logiesgebouw of voor het veranderen van een bestaand gebouw in een logiesgebouw is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Aan zo´n aanpassing van het bestemmingsplan wordt alleen medewerking verleend indien het college vindt dat het logiesgebouw op die plaats kan worden toegestaan. In zo'n geval is het voeren van een planologische procedure mogelijk.

Preventieve beleidsregel
Om wildgroei van logiesgebouwen te voorkomen heeft het college besloten een preventieve beleidsregel vast te stellen. Het beleid voor logiesgebouwen luidt als volgt:

Het oprichten van nieuwe logiesgebouwen of het veranderen van bestaande objecten voor logiesdoeleinden in Reimerswaal is niet toegestaan, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door middel van het voeren van een planologische procedure.

Inmiddels heeft het college een aanvullend standpunt ingenomen over de handhaving van deze beleidsregel. Wanneer gebouwen na 5 februari 2008 in gebruik worden genomen als logiesgebouw, zal direct handhavend worden opgetreden.

Ondernemers die plannen hebben om huisvesting voor buitenlandse werknemers te creëren nodigen wij uitdrukkelijk uit voor overleg om in samenwerking met de gemeente de eventuele mogelijkheden te onderzoeken.

Meer informatie
Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via doorkiesnummer (0113) 395 395.