Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n) 26 maart 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk VENW/DGP-2008/2224 2070813020 Onderwerp
Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op vragen van het lid Roemer over de Taskforce Toekomstvisie Taxi.


1. Is het waar dat de vakbonden niet zijn uitgenodigd voor de onlangs gestarte Taskforce Toekomstvisie Taxi?1


1. Ja.


2. Kunt u aangeven op basis van welke criteria deze Taskforce is samengesteld?


2. De scope van de Taskforce is het straattaxivervoer, met name in de grote vier steden. Bij het uitnodigen van deelnemers aan de Taskforce is gekeken naar partijen die betrokken zijn bij de straattaxi. Voor het straattaxivervoer geldt dat het grootste deel (circa 95%) van het vervoer wordt verricht door zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). KNV Taxi heeft aangegeven deze groep goed te vertegenwoordigen. Naast KNV Taxi zijn bij de straattaxi de vier grote steden, de Consumentenbond, Rover en een grote taxicentrale uitgenodigd.


1 Nederlands Vervoer, nr. 2 februari 2008, p. 19 Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 - 351 6171 Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 - 351 7895

bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VENW/DGP-2008/2224

Parallel aan de Taskforce voor de straattaxi organiseer ik Ronde Tafels. In de Ronde Tafels komt de problematiek van het contractvervoer aan de orde. Bij deze vorm van vervoer is veelal sprake van bedrijven met mensen in loondienst. De vakbonden zijn betrokken bij de Ronde Tafels.


3. Is er van tevoren aan de vakbonden gevraagd of zij deelname aan deze Taskforce op prijs zouden stellen?

3. Nee.


4. Indien het antwoord op vraag 1 ja is, hoe verhoudt uw doelstelling voor deze taskforce `Een goede boterham voor de chauffeur, kwaliteit voor de klant' zich tot het niet uitnodigen van de vakbonden?

4. Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 2.


5. Bent u bereid de vakbonden alsnog een plek aan te bieden in deze Taskforce? Zo neen, waarom niet?

5. Ja. Ik zal de vakbonden op korte termijn vragen of zij alsnog deel willen nemen aan de Taskforce naast de Ronde Tafels.


6. Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden, aangezien de Taskforce reeds met zijn werkzaamheden is begonnen?

6. Ja.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

---