Provincie Noord-Holland

Ontwerpwijzigingsbesluiten ter inzage

25-3-2008

In tijden van watertekort verdelen het Rijk en de waterschappen het beschikbare water zo goed mogelijk.

Van een watertekort is sprake indien de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke en ecologische behoeften groter is dan het aanbod. Het Rijk heeft voor de verdeling van water in tijden van watertekort de landelijke verdringingsreeks in haar beleid opgenomen. Voor de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel Gooi en Vecht (AGV) is de landelijk verdringingsreeks regionaal uitgewerkt in de Verdringingsreeks Amstelland.

Vanwege het grote maatschappelijk belang van de Verdringingsreeks Amstelland wordt deze in de Verordeningen waterhuishouding van AGV en van HDSR opgenomen.

Ontwerpwijzigingsbesluiten vastgesteld

Op 11 maart 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland de ontwerpwijzigingsbesluiten van opname van de Verdringingsreeks Amstelland in de Verordening waterhuishouding Amstel Gooi en Vecht 2002 en in de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002 vastgesteld.

Inzien en opvragen stukken

De ontwerpbesluiten en de daarbij behorende toelichtingen liggen vanaf vrijdag 21 maart 2008 t/m vrijdag 2 mei 2008 tijdens kantooruren ter inzage:

* in het Provinciekantoor van provincie Noord-Holland, kamer 2118a Houtplein 33, 2012 DE Haarlem:

* in het Provinciehuis van provincie Utrecht, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht;

* in het Provinciehuis van provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein
1, 2596 AW Den Haag;

* in het kantoor van Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam;

* in het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, 3994 DD Houten

Indienen zienswijzen

Het betreft een gezamenlijk besluit van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De provincie Utrecht is aanspreekpunt en verzamelt de zienswijzen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten naar voren brengen.

Schriftelijk: de zienswijze dient te worden gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, afdeling Bodem en Water, t.a.v. mevr. drs. C.B.W. van den Broek, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Mondeling: na een telefonische afspraak met onderstaande contactpersoon.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: mevr. drs. C.B.W. van den Broek, afdeling Bodem en Water provincie Utrecht (tel: 030-258 2716)

Nieuwsredactie

Ontwerpbesluit GS 11 maart 2008; Verordening van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Ontwerpbesluit GS 11 maart 2008; Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden