Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Bijlage(n) 26 maart 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk DIZ/2008/122 08-VW-B-031 Onderwerp
Kamervragen Galileo

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik mede namens mijn collega van Economische Zaken uw verzoek om een reactie op een artikel in Der Spiegel d.d. 14 januari 2008 getiteld "Galileo Costs Launch into Orbit".

De Europese Commissie heeft in haar voorstel de bouw van Galileo, inclusief het restant van de ontwikkelingsfase, begroot op 3,4 miljard. In dit bedrag is ook een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van 428 miljoen. De Commissie heeft deze kosten ontleend aan calculaties van ESA, gebaseerd op de kosten van de ontwikkelingsfase van Galileo en op onderzoek van twee onafhankelijke consultants PriceWaterhouseCoopers en Satel Conseil International.

In de brieven van mei, juni en oktober 2007 (respectievelijk 21501-33, nr 120, nr 123 en nr 138) heb ik u geïnformeerd over de nieuwe oriëntatie van het Galileo- programma en de bijbehorende kostenraming. Daarin heb ik aangegeven dat de Europese Commissie de totale kosten van het project inclusief exploitatie van 2013- 2030 begroot op 10 miljard. De Commissie geeft tevens aan dat een deel ( 4,6- 11,7 miljard) van dit bedrag naar verwachting door inkomsten uit de diensten van Galileo wordt gedekt. Ook is tussen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement afgesproken dat budgetoverschrijdingen van het dossier binnen de EU- begroting moeten worden opgelost.

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

DIZ/2008/122

Op dit moment beschik ik niet over andere informatie over de kosten van Galileo dan ik u eerder heb gemeld. De begroting, zoals door de Europese Commissie gepresenteerd, is uitgangspunt voor de onderhandelingen die het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) met de industrie zal voeren. De Europese Commissie bereidt op dit moment een overeenkomst voor met ESA, waarin aan het agentschap wordt voorgesteld om binnen de nu bekende begroting de bouw van Galileo ter hand te nemen. Ik lees de uitlatingen van de industrie ook in het licht van bovengenoemde onderhandelingen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings


---