Medicatieveiligheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

26 maart 2008

GMT/MVG 2839029

Hierbij zend ik u ter informatie het rapport `Harmwrestling' toe. Dit rapport is op mijn verzoek opgesteld door een werkgroep van deskundigen, zoals ik heb aangegeven in het Programma Veilige Zorg bij de brief `Koers op kwaliteit' (d.d. 6 juli 2007, 28 439, nr. 18). Het rapport bevat concrete suggesties om de medicatieveiligheid te verbeteren bij de toepassing van een beperkt aantal risicovolle geneesmiddelen.
Het merendeel van de aanbevelingen is gericht op de beroepsgroepen zelf. Het rapport wordt daarom aan de beroepsgroepen voorgelegd met het verzoek om de aanbevelingen van de deskundigenwerkgroep ter hand te nemen.
Eén aanbeveling ziet op de afleverstatus van NSAID's (pijnstillers/ontstekingsremmers) en geneesmiddelen met de werkzame stof ASA (aspirine). Het rapport beveelt aan om deze middelen, gelet op het belang van medicatiebewaking in verband met deze middelen, een andere afleverstatus te geven. Op dit moment zijn de desbetreffende middelen ingedeeld in de categorie Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD). De werkgroep beveelt aan om over te gaan tot indeling in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA).
Het is mij bekend dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) inmiddels ook met veel belangstelling kennis heeft genomen van de aanbevelingen van de werkgroep. De conclusie dat er op het gebied van medicatieveiligheid nog veel verbeteringen nodig zijn wordt door het CBG onderschreven. Ook het CBG streeft ernaar hieraan een duidelijke bijdrage te leveren door middel van adequate patiënteninformatie en geneesmiddelbewaking.
Onder andere vanwege de risico's van NSAID's en ASA waar het rapport naar verwijst, heeft het CBG reeds eerder besloten om deze middelen niet voor de status Algemene Verkoop (AV) in aanmerking te laten komen. Het CBG heeft mij laten weten dat het zal bezien of een verdere aanscherping zoals verwoord in aanbeveling 17, het onderbrengen van NSAIDs en ASA in de UA- categorie, voor de genoemde geneesmiddelen aangewezen is.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink