SGP


25 - 03 - 08 | SGP wil actie tegen boek met zelfmoordtips

De SGP wil dat het kabinet nagaat in hoeverre de 'Gids met adviezen voor zelfdoding' in strijd is met het Wetboek van Strafrecht. Dat blijkt uit vragen die SGP-kamerlid Van der Staaij heeft gesteld aan minister Hirsch Ballin van Justitie en aan staatssecretaris Bussemaker van VWS.
Aanleiding voor de actie van de SGP is het bericht dat er binnenkort een gids op de markt komt met allerlei tips voor zelfmoord. Het boek wordt uitgegeven door de stichting Wetenschappelijk Onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding. De bedoeling is de gids ook in het Frans en Duits te vertalen.
De SGP vindt dat dit boek rechtstreeks ingaat tegen het beleid, ook van dit kabinet, om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens het Wetboek van Strafrecht is hulp bij zelfdoding strafbaar (artikel 294). Van der Staaij wil dat het kabinet bekijkt of en hoe publicatie van het aangekondigde boek kan worden tegengegaan.


________________________________________

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij aan de Minister van Justitie en aan de staatssecretaris van VWS over een gids met adviezen voor zelfdoding
25 maart 2008


1 Hebt u kennis genomen van het bericht âGids met adviezen voor zelfdodingâ?


2 Wat is de visie van dit kabinet op preventie van zelfdoding? Bent u met ons van mening dat het belangrijk is dat zelfdoding zoveel mogelijk wordt voorkomen? Welke concrete maatregelen neemt het kabinet hiertegen?


3 Wanneer krijgt de Kamer het kabinetsstandpunt over het beleidsadvies âVerminderen van suïcidaliteitâ van het Trimbos Instituut?


4 Wat is in het licht van het streven naar preventie van zelfdoding de visie van het kabinet op het in het NRC-Handelsblad genoemde boek met adviezen voor mensen die zichzelf willen doden? Vind het kabinet het een gewenste ontwikkeling dat deze adviezen voor een breed publiek toegankelijk gemaakt worden?


5 Heeft het kabinet in het licht van artikel 294 Sr. mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden tegen een dergelijke publicatie? Kan een dergelijk boek worden beschouwd als âbehulpzaam zijn bij zelfdodingâ?


6 Betekent de beschikbaarheid van dit boek niet een ondergraving van een beleid dat uitgaat van preventie?


7 Is het kabinet bereid in de genoemde beleidsvisie tevens in te gaan op de wenselijkheid van boeken of andere publicaties gericht op advisering over zelfdoding en als het op dit moment niet mogelijk is op te treden, te komen met aanscherping van artikel 294 Sr.?


8 Wat is de inzet van het kabinet in het kader van het te sluiten pact rond de geestelijke gezondheidszorg door de Europese Commissie, waar onder andere het thema zelfdoding aan de orde zal zijn? Is het kabinet ook voornemens om zelf actief bij te dragen aan deze preventie? Wordt op die conferentie ook aandacht besteed aan de genoemde vorm van advisering via boeken?
SGP wil actie tegen boek met zelfmoordtips