Gemeente Geldermalsen

Wat wordt er besproken in de Commissievergaderingen april

26 maart 2008 - Graag attenderen wij u op de komende commissievergaderingen van april. Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het gemeentehuis. U vindt de complete agenda en de stukken op www.geldermalsen.nl onder gemeentebestuur.

Graag wijzen wij u hieronder op interessante agendapunten.

Commissie Samenleving, 31 maart

* Doelmatigheidsonderzoek leerlingenvervoer Het college heeft een doelmatigheidsonderzoek naar het leerlingenvervoer laten uitvoeren. Deze vorm van intern onderzoek is nieuw en heeft tot doel om effectiviteit- en doelmatigheidverbeteringen te realiseren. Deze vorm van intern onderzoek is in regionaal verband opgezet. Medewerkers van verschillende gemeenten kunnen elkaar ondersteunen bij het doen van intern onderzoek. Per gemeente zijn hier medewerkers voor opgeleid. Met het onderzoek naar het leerlingenvervoer is deze vorm van onderzoek voor het eerst toegepast bij de gemeente Geldermalsen. De resultaten van het onderzoek en het bijgevoegde verbeterplan worden toegelicht aan de commissie en gaan ter kennisname naar de raad.

* Presentatie voortgang voorzieningen Beesd en Multifunctioneel centrum Geldermalsen
Projectleider Dick Leijen geeft een toelichting op beide projecten. Bij het project Multifunctioneel Centrum (MFC) is de afgelopen maanden gewerkt aan de ontwikkeling van een Programma van Eisen. Dit programma wordt opgesteld op basis van gesprekken en workshops met de toekomstige gebruikers. Verder is er gekeken naar de toekomstige bevolkingssamenstelling van Geldermalsen. Op basis van deze gegevens is een beeld gevormd van de behoefte aan een MFC in Geldermalsen en wordt op dit moment het Programma van Eisen geschreven. Parallel aan deze activiteiten zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het MFC. In Beesd is de afgelopen maanden vooral vooruitgang geboekt op het onderwerp beheer- en exploitatie. Samen met de toekomstige gebruikers van de Voorziening Jeugdlaan Beesd is een beheer- en exploitatieopzet ontwikkeld en zijn de exploitatiekosten berekend. Ook is vooruitgang geboekt bij de aanbesteding van het ontwerp en de bouw van de accommodatie.

* Kinderopvang hoe en wat
Fluvium (overkoepelend orgaan openbare basisscholen) en Kinderopvang Rivierenland zijn door de commissie uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over de naschoolse opvang. Ze maken inzichtelijk welke problematiek er is en welke verwachtingen er richting gemeente liggen.

* Evaluatie themabijeenkomst Sport
Dinsdag 18 maart organiseerde de commissie Samenleving een thema- bijeenkomst over sport. Tijdens de commissie wordt de bijeenkomst geëvalueerd. De commissieleden gaan betekenis geven aan de inbreng van de deelnemers van de thema-bijeenkomst

Commissie Bestuur & Middelen, 1 april

* Rapport rekenkamer Inhuur externen
Wim van Drie en Jaap van Hensbergen van de rekenkamer presenteren hun rapport over Inhuur externen. Na de presentatie kunnen commissieleden vragen stellen aan de rekenkamer.

Commissie Grondgebied, 2 april

Het onderwerp wensbeelden-mobiliteitsplan stond gepland voor de commissie van april, maar is doorgeschoven naar mei.
* Presentatie Lingekwartier
Projectleider P. van Heteren verzorgt een presentatie over de eerste aanzet van het uitvoeringsplan voor het Lingekwartier. Het is bedoeld als tussentijdse toets van de kaders die de raad eind 2007 stelde. Het project Lingekwartier omvat de toekomstplannen voor het Ford Asperen en Nieuwe steeg. In juni behandelt de raad het uitvoeringsplan.

* Visie nieuwe landgoederen
Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente Geldermalsen een aanzet gegeven voor een visie op nieuwe landgoederen. In de visie worden 5 soorten landgoederen onderscheiden. Bovendien zijn gebieden benoemd waar landgoederen zouden passen. Nieuwe landgoederen kunnen door particulieren ontwikkeld worden. Geldermalsen stelt met deze visie slechts kaders voor de mogelijkheden.