Gemeente Groningen


woensdag 19 maart 2008:
Cultuur leeft in Groningen

Het Groninger culturele veld heeft uitgebreid gehoor gegeven aan de uitnodiging om een beleidsplan in te dienen voor de komende cultuurnota. Dat heeft geresulteerd in totaal 62 aanvragen voor de subsidieperiode 2009-2012. De Kunstraad beoordeelt momenteel deze aanvragen en zal het college binnenkort adviseren. Omdat er 25 aanvragen meer zijn dan de in de huidige periode en daarmee de vraag om subsidies substantieel is toegenomen, zal het college van B&W keuzes moeten maken. Eind november 2008 moet de nieuwe cultuurnota klaar zijn.

Cultuur in Groningen
De culturele instellingen in Groningen presteren goed. Ze weten de aandacht te trekken door te experimenteren met kunst en door jongeren te laten kennismaken met kunst en cultuur. De festivals hebben bovendien een grote nationale en internationale uitstraling en weten goed de aandacht op Groningen te vestigen. Bestaande instellingen proberen de deelname aan cultuur te bevorderen, hebben de ambitie om (internationaal) door te groeien, maar proberen ook hun basis op orde te brengen. Dit sluit volledig aan bij de speerpunten van het cultuurbeleid: basis op orde, het vergroten van het cultuurbereik, veel aandacht voor jong talent (Groningse Nieuwe) en het leggen van verbindingen tussen kunst en economie.

Vervolgproces cultuurnota 2009-2012
In 2009 start een nieuwe cultuurnotaperiode 2009-2012. In de discussienotitie Over de grens heeft de raad op 20 juni 2007 het inhoudelijk kader vastgesteld. De volgende stap is de artistiek inhoudelijke beoordeling van de plannen. Op dit moment beoordeelt de Kunstraad alle ingediende aanvragen. Zij zullen het college hierover vóór 1 april een advies uitbrengen. Dit advies wordt betrokken bij de concept cultuurnota 2009-2012, die eind juni naar het college gaat. Eind november 2008 stelt gemeenteraad de cultuurnota definitief vast.

Geld vanuit het Rijk
Over het geld dat het Rijk beschikbaar stelt, komt pas met Prinsjesdag 2008 definitieve zekerheid. Daarna voert minister Plasterk met de verschillende landsdelen waarin hij gedetailleerde afspraken over de verdeling van rijksmiddelen maakt. Het Noorden heeft samen met de landsdelen Zuid en Oost een manifest aangeboden aan het Rijk met daarin een oproep om de rijksmiddelen meer te verdelen over de regio's en meer te investeren in de artistieke kwaliteit van de regio. Dit manifest zal leidend zijn in de besprekingen met de minister.