Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Brief aan Tweede Kamer over voortgang onderzoek administratieve lasten politieprofessionals

20 maart 2008

Zoals de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven in het wetgevingsoverleg d.d. 19 november 2007 van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is een onderzoek gestart naar de tijdsbesteding aan administratieve lasten en de beleving van administratieve lasten door politieprofessionals (agenten en rechercheurs).

Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar de beleving en tijdsbesteding aan administratieve lasten door professionals in de openbare sector, dat uitgevoerd wordt in het kader van het Project Administratieve Lastenvermindering voor Professionals in de Openbare Sector.
Het onderzoek bij de politie is het eerste deel van het bredere onderzoek. Ik heb opdracht gegeven aan TNO voor een onderzoek bij vier politiekorpsen naar de beleving en tijdsbesteding van administratieve lasten van de agent en de rechercheur. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten komen begin april 2008 tot mijn beschikking.

Deze resultaten zullen eerst besproken worden met de betrokken politiekorpsen. Op basis van het onderzoek wordt vervolgens een top 5 opgesteld van verplichtingen met het grootste tijdsbeslag en beleefde irritaties bij de onderzochte professionals. Aan deze top-5 wordt een actieplan gekoppeld om, in samenwerking met de korpsen, de knelpunten aan te pakken. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij bestaande verbeterinitiatieven in de politiesector.

Op 19 mei wordt aan de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het Programma Regeldruk Burgers, Professionals en Interbestuurlijke Lasten verstuurd. Hierin wordt onder andere nader ingegaan op de resultaten van het onderzoek en het plan van aanpak van het project Administratieve Lastenvermindering voor Professionals in de Openbare Sector. Het plan van aanpak is derhalve nog niet gereed vóór het geplande AO Politie van 15 april a.s.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten Naar boven

---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties