Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamerbrief Uitvoering motie Van Velzen

26 maart 2008 - kamerstuk

Bureau Bestuursraad

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal


Postbus 20018

2500 EA 's-GRAVENHAGE

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 25 maart 2008 08-LNV-B-30 BBR. 2008/182 26 maart 2008 onderwerp bijlagen Uitvoeringmotie Van Velzen Geachte Voorzitter,

In reactie op de motie Van Velzen (26286, nr. 98) bericht ik u het volgende.

De motie vraagt om een overzicht van de veterinaire overtredingen in 2007. De reden dat deze cijfers nog niet naar de Kamer zijn verstuurd, is gelegen in het feit dat die cijfers, net als alle informatie aan de Kamer betrouwbaar moeten zijn.

De heer Hoekstra heeft in zijn rapport helder aangegeven dat de omvang van de overtredingen moeilijk zijn vast te stellen. Op gezag van de Inspecteur-Generaal van de VWA heb ik uw Kamer in het spoeddebat over de diertransporten op 12 september 2007 cijfers gegeven van overtredingen. Met de bevinding van heer Hoekstra in de hand ben ik niet in staat de feitelijke juistheid van de gegevens over 2007 te garanderen. Ik laat deze cijfers momenteel verifiëren.

Ik zal de Kamer een reactie op de motie sturen op het moment dat ik de gevraagde gegevens betrouwbaar acht.

Ik vind het zeer onbevredigend om u te melden dat ik een extra check op de gegevens noodzakelijk acht. In mijn brief van 20 maart 2008 heb ik geschreven maatregelen te zullen nemen om de informatievoorziening te verbeteren, namelijk door de onderlinge uitwisseling van bestanden en de eenduidigheid van de registratie. Daarnaast heb ik aangegeven de nalevings- en handhavingsniveaus te gaan monitoren. Daarmee wil ik borgen dat vanaf 2008 adequate informatie over controles en daarbij geconstateerde overtredingen beschikbaar komt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


---- --